Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Therese, 2014. En studie av spårbarhetssystem i modeindustrin. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Allmänheten har blivit mer uppmärksammad vad gäller miljörelaterade frågor och ställer högre krav på företag att arbeta för en hållbar utveckling. Generellt sett har företagen utformade riktlinjer vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor men sämre insyn i produktionens miljöpåverkan. Samtidigt som medvetenheten om miljöproblemen ökar, ökar konsumtionen av billiga kläder, så kallad ”fast fashion” konsumtion. Detta är inte förenligt med en hållbar utveckling då textilindustrin kräver stora mängder energi, råmaterial och kemikalieutsläpp. Ett svar på komplexiteten modebranschen ställs inför är att kommunicera på ett transparent sätt och på så sätt ta kontrollen över sina produktionskedjor.
Ämnet för uppsatsen grundas i problematiken för modeföretag som arbetar med CSR och vill kommunicera detta genom spårbarhetssystem. Ett system som sammanställer information från aktörer i en lång och komplex produktionskedja är inte helt oproblematiska. Modeföretaget Kuyichi använde tidigare ett spårbarhetsystem och har därför varit föremål för denna fallstudie. Undersökningen är av kvalitativ karaktär, där intervjupersoner på företag och organisationer valdes efter expertis inom området. Materialet har analyserats efter aspekterna strategi, risk management, organisationens kultur och transparens.
Efter empiriinsamlingen kunde slutsatsen att hållbara modeföretag arbetar med spårbarhetssystem för att kunna kommunicera sitt CSR- arbete och på så sätt få konkurrenskraftiga fördelar. Om förutsättningarna för systemet uppfylls innebär det ökad kontroll och därmed ökad hållbarhet i produktionskedjan. Genom ärlig och transparent kommunikation kan företaget stärka sin trovärdighet men även utbilda konsumenten om produktens påverkan på människor och miljö.

,

Consumers have become more aware of environmental issues, and this creates larger demands on companies to work with sustainable development. Generally speaking, companies have designed policies with regards to health, safety and working conditions, but with less insight regarding the production environment. As awareness of environmental issues increases, so does our consumption of cheap clothes, so-called "fast fashion" consumption. This is not compatible with sustainable development as the textile industry requires large amounts of energy, raw materials and chemical waste. A response to the complexity, which the fashion industry faces, is to communicate in a transparent manner and thus take control of their supply chains.
The topic of the essay is based on the complexity for companies that work with CSR issues and want to communicate this through a traceability system. A system that compiles information from actors in a long and complex chain of production is not entirely unproblematic. The fashion company Kuyichi previously worked with a traceability system and have therefore been subject to this case study. This is a qualitative study, where interviews were conducted with companies and organizations selected based on experts in the field. The material was analyzed by the theory of SSCM and the aspects of strategy, risk management, organizational culture and transparency.
After completing the empirical data collection, the conclusions show that sustainable fashion companies works with traceability systems in order to be able to communicate their CSR work and gain competitive advantages. If the conditions for the system are met, it leads to increased control and thus increased sustainability in the production chain. The company can through honest and transparent communication be able to increase their credibility but also educate consumers about the product's impact on people and environment.

Main title:En studie av spårbarhetssystem i modeindustrin
Authors:Andersson, Therese
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:836
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Kommunikation, grön marknadsföring, spårbarhet, SSCM, CSR, hållbar utveckling, transparens, SCM, transparens, standarder, value chains, mode
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3101
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3101
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2014 15:28
Metadata Last Modified:10 Mar 2014 15:28

Repository Staff Only: item control page