Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Frida, 2014. Effect of insoluble fibre enrichment on egg quality in laying hens. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studien var en del i ett större projekt som syftade till att undersöka hur värphöns påverkas beteendemässigt och nutritionellt av ökad konsumtion av olöslig fiber. I det nu aktuella projektet undersöktes hur ökat intag av olöslig fiber påverkar äggkvalitén. Fiberkällan utgjordes av halmpellets som antingen blandades i fodret med 3 % inblandning, alternativt utgjorde strömaterial för att undersöka strömaterialets betydelse som fiberkälla. Två olika hybrider ingick i försöket, 720 Lohmann Selected Leghorn (LSL) och 720 Lohmann Brown (LB), varav halva antalet av varje hybrid hölls i frigående system och andra hälften i inredda burar. Totalt insamlades och undersöktes 180 ägg från varje inhysningssystem då hönorna var 31-32 veckor gamla. Vid 51 veckors ålder upprepades proceduren i burstallet, då ytterligare 180 ägg samlades in. Ett tiotal parametrar för inre och yttre äggkvalitet mättes på laboratorium och resultaten bearbetades med hjälp av det statistiska analysprogrammet SAS med avseende på behandling, hybrid och ålder samt interaktioner däremellan. Konsumtionen av strö mättes också och beteendestudier gjordes för att studera hur hönorna interagerade med strömaterialet. Strökonsumtionen varierade mellan 2,1 och 4,1 g/höna och dag vid 45 veckors ålder och var signifikant högre hos LB än hos LSL. Det fanns inga effekter av fiberberikning i frigående systemet, men där kunde den planerade mätningen vid äldre ålder inte genomföras vilket i sin tur resulterade i att en jämförelse mellan inhysningssystem uteblev. Inte heller i bursystemet fanns påverkan på inre äggkvalitén av ökat fiberintag. Däremot fanns en tendens till att ökat fiberintag gav sämre skalstyrka och lägre viktprocent skal i bursystemet. Skalkvalitén påverkades i högre grad hos LB som hade en högre konsumtion av strömaterial och därmed högre totalt fiberintag jämfört med LSL. Resultaten visar att 3 % halm i fodret inte försämrar äggkvalitén, men att hänsyn även behöver tas till intag av strömaterial när man bedömer totalt fiberintag och hur äggkvalitén kan påverkas. Hybrid och ålder hade signifikant påverkan på flera av kvalitetsparametrarna, i såväl inre som yttre äggkvalitet.

,

The study made part of a bigger project investigating behavioural and nutritional effects of insoluble fibre enrichment in laying hens. In the present part of the project, egg quality was examined whether affected by increased intake of insoluble fibre. Straw pellets constituted fibre source composing 3 % of the feed, or was used as litter material to investigate the role of litter as fibre source. A total number of 1 440 Lohmann Selected Leghorn (LSL) and Lohmann Brown (LB) were housed in furnished cages and in a traditional floor housing system, half the number of each hybrid in each housing system. A total number of 180 eggs from each housing system were collected and examined at the hen age of 31-32 weeks. At 51 weeks of age, the procedure was repeated in the cage housing system, resulting in another 180 eggs examined. Both internal and external egg quality were examined at the laboratory and data were then statistically analysed according to experimental treatment, hybrid and hen age as well as interactions between these parameters; using the computer program SAS. The consumption of litter material was measured as well and behavioural studies were pursued to examine birds´ interactions with litter material. Litter consumption varied between 2.1 and 4.1 grams per hen and day at 45 weeks of age and was significantly higher in LB compared to LSL. No effect of fibre on egg quality was found in the floor housing system, where measurements at older age could not be performed, in turn excluding comparison between housing systems in the study. Nor in the cage housing system inner egg quality was affected by fibre enrichment. However, egg shell strength and egg shell percentage tended to be reduced with increased fibre intake in the cage housing system. Furthermore, shell quality was affected to a higher extent in LB where litter consumption was higher, leading to a higher total fibre intake, compared to LSL. The results show that feed enriched with 3 % of straw does not impair egg quality but at the same time litter consumption should also be considered in terms of total fibre intake for poultry and how egg quality may be affected. Hybrid and hen age influenced several of the inner and shell quality parameters significantly.

Main title:Effect of insoluble fibre enrichment on egg quality in laying hens
Authors:Johansson, Frida
Supervisor:Wall, Helena
Examiner:Tauson, Ragnar
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:456
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:egg quality, shell quality, insoluble fibre, laying hen, litter consumption
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3100
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3100
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Feed composition
Language:English
Deposited On:10 Mar 2014 15:11
Metadata Last Modified:10 Mar 2014 15:11

Repository Staff Only: item control page