Home About Browse Search
Svenska


Nyman, Ricard and Åkesson, Elisabeth, 2014. Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion : beslutsfattande och risktagande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
741kB

Abstract

Mjölkproducenter i Sverige har under de senaste åren varit i en pressad situation. Avräkningspriset på mjölk påverkas ständigt av världsmarknadspriset på mjölkpulver samt konsumenternas inställning till mjölk. Samtidigt pågår det en diskussion inom bankbranschen om att investeringar i mjölkproduktion idag är för kostsamma. De kostsamma investeringarna kan påverka lönsamheten negativt för den som investerar. Ett flertal risker kan uppstå vid en investering för lantbrukaren, men även indirekt för banken. Banken är ofta den part som lånar ut finansiella medel vid investeringar. Då kredittagarens återbetalningsförmåga är svår att förutse medför osäkerheten en risk för banken. För att underlätta beslutsprocessen vid kreditgivning, är det en fördel om banken kan förutse riskerna. Studien syftar till att undersöka hur bankerna bedömer riskerna och dess påverkan som kan uppstå vid en investering i mjölkproduktion. Teorier inom företagsledning och beslutsfattande används för att beskriva hur ett lämpligt beslut tas vid en kreditgivning.
Två frågor har utformats för att besvara studiens syfte:
- Hur bedömer bankerna riskerna och dess påverkan för en investering i mjölkproduktion vid en kreditgivning?
- Vilken är bankernas tillvägagångssätt vid beslutsfattande om kreditgivning?
En kvalitativ metod med intervjuer ligger till grund för att besvara forskningsfrågorna. Det empiriska kapitlet bygger på intervjuer med tre stora banker inom kreditgivning för investeringar i lantbrukssektorn. Litteraturgenomgång och empiri är grunden för diskussion och analys av de teorier och modeller som valts för uppsatsen. Resultatet visar att bankerna bedömer riskerna genom en grundlig analys av tre faktorer. Dessa faktorer belyser kredittagaren utifrån: nyckelperson, återbetalningsförmåga samt finansiell information. Två av bankerna använder sig av dualitet för att minska riskerna för felaktigt beslutsfattande. Dualitet bygger på att mer än en person är engagerad i beslutsfattandet. Vid kreditgivning kommer de sex perspektiven i PESTEL modellen till uttryck i större eller mindre utsträckning. Resultatet av studien visar att de perspektiv som banken främst bör beakta är de politiska, ekonomiska samt de sociala. Dessa perspektiv kan återkopplas till nyckelpersonen i företaget samt kredittagarens ekonomiska ställning.

,

Dairy farms in Sweden have been in a stressful situation during the last years. The settlement price of milk is constantly affected by the world market prices of milk powder and the consumers attitude to milk. There is a discussion in the banking industry that investments in milk production today are too expensive and can affect the profitability of investments. The bank is often the part that lends the money to invest, that means the bank take the risks that can arise when investing. Risks that may arise from investments are many, both for the farmer but also indirectly for the bank. To facilitate the process of decision making for lending is it advantageous if the bank can anticipate risks. The aim of this study is to examine how banks assesses the risks and its effects that may arise when investing in dairy farming. Theories in management and decision-making is used to describe how an appropriate decision taken at a credit. Two research questions were designed to answer the purpose of the study:
- How do the banks assesses risks and their effect on an investment in dairy production at a credit?
- What is the bank’s approach to decision making about lending?
A qualitative method with interviews has been established to answer the research questions. The empirical chapter is based on interviews with three major banks, which are large in the agricultural sector. Literature review and empirical interview are underpinning to discuss and analyze the theories and models chosen for the essay. The result of the study shows that the risks are managed through a thorough analysis of three factors. These factors illustrate the borrower by: the key person, the repayment capacity and financial information. Two of the banks use duality to reduce the risk of erroneous decisions. Duality is based on that more than one person is involved in the decision making. In the lending process the six perspectives of the PESTEL model is reflected to a greater or lesser extent. The primarily aspects that the bank should consider are the: political, economic and social. These aspects may be linked to the key person in the company and the borrower’s financial position.

Main title:Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion
Subtitle:beslutsfattande och risktagande
Authors:Nyman, Ricard and Åkesson, Elisabeth
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:835
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Risker, investering, beslutsfattande, PESTEL modellen, bank, mjölkproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3065
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3065
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2014 14:27
Metadata Last Modified:26 Feb 2014 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics