Home About Browse Search
Svenska


Riedmüller, Sofia, 2014. Företagaren på landsbygden : en kvinna!. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Entreprenörskap och företagande ses som en viktig komponent för att utveckla det svenska näringslivet. I Sverige drivs fler företag av män än av kvinnor och kvinnor står för bara en tredjedel av alla nystartade företag.
Därför avsätter regeringen medel för att främja kvinnors företagande. I den här studien fokuserar jag på kvinnor som driver företag på landsbygden inom den gröna näringen. Studien bygger på tio intervjuer som ska hjälpa mig att svara på varför kvinnorna har valt att bli egenföretagare, hur de ser på sig själva och andra i rollen som företagare/entreprenör. Jag vill även ta reda på vad företagarna anser om satsningarna på företagande kvinnor och
hur de generellt ser på utbildning kring företagande.
Genom att lyfta fram och jämföra informanternas svar med forskning kring entreprenörskap och genus vill jag ge en bild av kvinnornas verklighet. Att integrera genusteori med forskning inom entreprenörskap görs allt mer.
Genusteori lyfter fram skillnader mellan män och kvinnor och hjälper oss att se mönster i vår livsvärld. Entreprenörskapsforskning får kritik från vissa håll för att i för hög grad bygga på vita, medelålders västerländska
män. Därför är det viktigt att kombinera entreprenörskapsteori med genusteori.
Det visar sig att kvinnorna har flera olika motiv och orsaker till att de startat sina företag. Den största fördelen som de tar upp är möjligheten att kunna planera och styra sin egen tid. Mycket av det kvinnorna säger stämmer överrens med det forskningen pekar på. Forskning visar att tidigare erfarenheter, familjebakgrund, förändrade livssituationer och stöd från omgivningen
är viktiga komponenter för att våga ta steget att bli företagare.
Vilken roll kvinnorna tillskriver sig själva varierar, några ser sig som entreprenörer, andra som företagare och en del känner sig som en mix. Jag undrar om vi behöver skilja på begreppen. Kvinnornas svar visar att det ena
inte behöver utesluta det andra. Individen kan ha egenskaper som gör att hen känner sig mer som den ena kategorin än den andra även om de har egenskaper som passar in i båda kategorierna. Kvinnorna tycker det är bra att det görs satsningar på företagande kvinnor men de säger sig själva hellre delta i utbildningar där det är grupper med både män och kvinnor. Samtidigt visar en samanställning från en annan utbildning för bara kvinnor att deltagarna där föredragit att det bara varit kvinnliga deltagare och att det var en förutsättning för dem att delta. Den anledningen informanterna främst nämner som motiv till blandade grupper är att de tror det blir mer fokus på lönsamhet och ekonomi med män i gruppen.

,

Entrepreneurship is seen as one of the solutions for the development of Swedish business. In addition, the Government has allocated funds to promote women's entrepreneurship. In Sweden only about a third of all new
firms are started by women. This study focus in women who run’s businesses in rural areas. The women's business is operated within the green industry. The study is based on ten interviews which will help me to answer way these women have chosen to become self-employed and hoe they see
themselves and others in the role of entrepreneur / contractor. I also want to describe what the women think of the governmental investments in woman entrepreneurs and what they think about education for entrepreneurs.
By highlighting and comparing informants' answers with research about entrepreneurship and gender, I want to give a picture of women's reality.
Integrating gender theory in entrepreneurship research is being done more often these days. Gender theory highlights the differences between men and women and helps us see patterns in our life-world. Entrepreneurship research
has come under criticism from some quarters to build on white, middle-aged Western men. With that in mind I believe it is important to combine entrepreneurship theory with gender theory. In the study it turns out that the women have several different motives and reasons why they started
their companies. The main advantage that they see is the ability to plan and manage their own time. Much of what they say conform with research that shows that past experiences, family background, changing life situations
and support from the community are essential components to make the leap to become an entrepreneur.
Which role women attribute to themselves varies. Some feel more like entrepreneurs than a business owner while some feel like a mixture of both of them. Do we need to separate these two concepts? As the woman stresses in the interviews, a person can be both an entrepreneur and business owner, but have characteristics that lean more in one direction than the other.
The women think it is good that the government is funding education for women entrepreneurs. But they prefer themselves to participate in training where both men and women participate. In comparison, there is a compilation
from another education that turned to women where the majority of the participants said that it was a prerequisite submit to them that the participants only were women. The main reason that women in the study want to have mixed groups is that they believe there will be more focus on profitability and economics with men in the group. What advantages and disadvantages there are with homogenous or mixed groups is a question that would be interesting to study further.

Main title:Företagaren på landsbygden
Subtitle:en kvinna!
Authors:Riedmüller, Sofia
Supervisor:Westholm, Erik
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:entreprenörskap, företagande, företagande kvinnor, landsbygd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3072
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3072
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2014 11:40
Metadata Last Modified:27 Feb 2014 11:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics