Home About Browse Search
Svenska


Edlund, Liza and Johansson, Johanna, 2013. Körskador inom bekämpningsområde mot granbarkborre i Västernorrlands län . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stormskador under 2007 och efterföljande varma somrar skapade gynnsamma förhållanden för skogsskadeinsekter. Till följd av detta införde Skogsstyrelsen ett bekämpningsområde mot granbarkborre inom delar av Jämtlands och Västernorrlands län. Inom bekämpningsområdet mot granbarkborre infördes nya regler gällande lagring av färskt barrvirke i skogen. Efter införandet har fältpersonal på Skogsstyrelsen observerat en ökad mängd körskador inom bekämpningsområdet. På grund av detta har behovet att undersöka dess omfattning framkommit. Detta arbete syftar därför till att utreda eventuella samband mellan körskador och bekämpningsområdet. Arbetet var begränsat till att endast omfatta Västernorrlands län. Datamaterialet erhölls från Skogsstyrelsen och var avgränsat till Polytax P1-inventeringar, utförda under 2008-2012. Ytterligare en begränsning var att endast omfatta grandominerade områden då dessa löper högre risk att angripas av granbarkborre. Med Fishers exakta test analyserades materialet med avseende på variablerna ’antal undersökta hyggen’, ’representativt antal hyggen’ och ’representativ areal’. Resultatet visade en signifikant skillnad med mer körskador i bekämpningsområdet jämfört med referensområdet, trots att viktiga egenskaper för markskador, så som fuktighet och textur var likvärdiga mellan de båda områdena.

,

Storm damages in 2007 and the subsequent warm summers created favorable conditions for forest pests. As a result of this the Swedish Forest Agency introduced a spruce bark beetle management area in parts of Jämtland and Västernorrland Counties. Within the management area new rules were introduced governing the storage of fresh coniferous wood in the forest. After this introduction the field staff of the Swedish Forest Agency observed an increased amount of driving damages in the management area. Due to this a need for examining its extent emerged. Therefore this study aims to investigate possible relations between driving damages and the bark beetle management area. This study was limited to include only Västernorrland County. The data were obtained from the Swedish Forest Agency and was limited to Polytax P1 inventories conducted in 2008-2012. Another limitation was to only include spruce dominated areas, as they are more likely to be attacked by spruce bark beetle. Using Fisher's exact test, the material was analyzed regarding the variables ’number of surveyed clearcuts’, ’representative number of clearcuts’ and ’representative areas’. The results showed a significant difference with more driving damage in the bark beetle management area than in the reference area, even though features important for soil damages, like soil moisture and texture were similar between the two areas.

Main title:Körskador inom bekämpningsområde mot granbarkborre i Västernorrlands län
Authors:Edlund, Liza and Johansson, Johanna
Supervisor:Pettersson, Roger and Andersson, Jon
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:11
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Polytax, Slutavverkning, Markskada, Ips typographus, Skadeinsekt.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3045
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3045
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2014 14:23
Metadata Last Modified:18 Feb 2014 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics