Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Emma and Ullén, Moa, 2013. Hur upplever studenter den tätortsnära skogen?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tidigare studier har visat att skogen verkar avstressande och återhämtande på människans hälsa. Denna effekt kan bland annat mätas genom en individs upplevda sinnesstämning. Allteftersom befolkningen växer och den mentala ohälsan ökar blir utformandet och utseendet av den tätortsnära skogen viktig eftersom den kan bidra till en friskare befolkning.

Studenter är en grupp i samhället som upplever mycket stress. Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka vilken typ av skogsmiljö studenter föredrar vid vistelse i tätortsnära skog. Detta har analyserats med hänsyn till upplevd sinnesstämning på vald favoritplats. Datainsamling har skett under en fältdag med en kompletterande enkätundersökning. Två olika grupper av studenter deltog i undersökningen; jägmästarstudenter från SLU och studenter utan skoglig inriktning från Umeå universitet. Val av favoritplats, beskrivning av denna och upplevd sinnesstämning skiljde sig i vissa fall åt mellan de två grupperna. Jägmästarstudenterna hade en bred spridning i sina val av favoritmiljö medan studenterna utan skoglig inriktning mestadels valde samma typ av skogsmiljö. De flesta jägmästarstudenterna upplevde en mer harmonisk sinnesstämning medan de utan skoglig utbildning kände sig mer avspända i den valda favoritmiljön. Generellt valde deltagarna ljusa och öppna platser. Vid vistelse på vald favoritplats vid Nydalasjöns grönområde upplevde dock alla studenterna en positiv känsla. Ytterligare forskning kring de tätortsnära skogsmiljöerna bör utföras då planering och skötsel av dessa skulle kunna underlättas.

,

Studies have shown that the forest can relax and recover human health. This effect can be measured by including an individual's perceived mood. As the population grow and the mental illnesses becomes more frequent, the design and appearance of our urban forest becomes important because of their effect on our well-being.

Students are one group in society that is experiencing a lot of stress. The purpose of this bachelor's thesis is to investigate which type of forest environment the students' prefer when staying in the urban forest. This was analyzed regarding students' perceived mood in selected environment. Data collection took place during a day in the field with a supplementary questionnaire. Two different groups of students’ participated in the survey; students from SLU with forest approach and students from Umeå University without forest approach. The selected favorite place, the description of this and the students’ perceived mood was in some cases different between the two groups. Students with forest approach had a wide distribution of favorite forest environments, while students without forest focus chose the same type of forest environment. Most students with forest approach experienced a more harmonious state of mind, while those without forest education felt more relaxed in the favorite place. Generally, participants chose bright and open places. Spending time at their chosen favorite site near Nydala lake, all students felt a positive feeling. Further research about the urban forests should be performed so that planning and management of these could be facilitated.

Main title:Hur upplever studenter den tätortsnära skogen?
Authors:Bergström, Emma and Ullén, Moa
Supervisor:Dolling, Ann and Lundell, Ylva
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:5
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Stress, Sinnesstämning, Rekreation, skogsmiljöer, Återhämtning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2014 15:02
Metadata Last Modified:14 Feb 2014 15:02

Repository Staff Only: item control page