Home About Browse Search
Svenska


Bannbers, Hanna, 2007. Beteende och renhet hos kalvar på självrengörande golv. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
663kB

Abstract

Självrengörande golv som inhysningssystem för ungdjur är något relativt nytt. Golven består av en rörlig gummimatta på ett träunderlag och mattan drivs framåt med hjälp av tryckluft. Hur långt och vid vilka tider golvet ska gå programmeras in i en dator som sedan styr driften. Om det fungerar väl både utifrån människors och djurs perspektiv skulle det kunna vara ett alternativ till traditionella inhysningssystem. Detta examensarbete syftar till att ta reda på om djurens beteende störs av att golvet rör sig och hur väl hygienen fungerar i boxen.

Beteendestudier samt renhetsbedömningar utfördes på två grupper med kalvar av en ålder på ca 6,5 respektive 8,5 månader. Vid insättning i boxen fick kalvarna en inkörningsperiod för att vänja sig vid att golvet rör sig. Deras beteeende under denna period studerades och redan efter ett fåtal gånger reagerade de mycket lite. De yngsta kalvarna vande sig snabbast och blev minst stressade av att golvet rörde sig. Då kalvarnas vilobeteende studerades fanns att den totala liggtiden inte avvek från resultat i liknande studier. Däremot var antalet läggningstillfällen något fler än i andra jämförbara resultat. Det kan bero på att kalvarna ibland tvingades upp i samband med utgödsling. Kalvarna valde att lägga sig i den bakre delen av boxen som också är den renaste.

För att boxen ska hållas torr, ha en halkfri yta, och att kalvarna ska hålla sig rena, är det nödvändigt att golvet körs så långt att hela golvytan är ren efter varje utgödsling och att använda strö i boxen. Halm, som ger en torrare och trevligare miljö samt sysselsättning för kalvarna, är att föredra framför spån. Det blev smutsigast i boxen under dagtid och speciellt i samband med utfodring. För att hålla boxen så ren som möjligt och för att störa djuren så lite som möjligt ska utgödsling ske oftare dagtid än nattetid och särskilt efter varje utfodringstillfälle. Med en väl fungerande drift kan hygienen i boxen hållas mycket god, men vid ett eventuellt driftstopp blir den snabbt oacceptabel. Service måste kunna tillhandahållas mycket snabbt.

,

Selfcleaning floors is a relatively new way to house young cattle. The floor is composed of a rubber mat on wood and it is moved forward by compressed air. How far and at which times the floor shall move can be controlled both manually as well as by a computer. If this system works well out of the perspective of both man and animal it could be an alternative to traditional housing systems. This paper aims to examine if the floor movements have an influence on the behaviour of the animals, and how well the system keeps the floor surface and the animals clean.

Studies on behaviour and cleanliness was performed on calves in two groups at an age of 6.5 and 8.5 months respectively. At their first day in their new pen the calves were given a period of a few hours to get accustomed to the moving floor. During that time their behaviour was studied and when the floor had moved only a few times their reactions were very small. The youngest were the fastest to get accustomed and the least stressed by the moving floor. When studying the resting behaviour the total lying time did not deviate from the results of similar studies. However, the number of lying periods were found to be slightly more than in comparable studies. This could be due to the calves being forced to get up when the floor moved. The calves chose to lie down in the rear area of the pen, which was also the cleanest part.

To keep the pen dry, with a non slippery floor surface, and the calves clean, it is necessary to run the floor long enough to get the entire floor surface clean every time, and to use bedding. Straw, which gives a more dry and pleasant environment and the calves something to do, is preferable to sawdust. The pen was more dirty during daytime and especially at feeding time. To keep the pen as clean as possible and to disturb the animals as little as possible, the cleaning of the pen should be performed more often during daytime than during the night and especially after every feeding time. With a well functioning system, the pen can be kept very clean, but at a breakdown it will soon become unacceptably dirty. It is necessary that service can be obtained immediately.

Main title:Beteende och renhet hos kalvar på självrengörande golv
Authors:Bannbers, Hanna
Supervisor:Pettersson, Gunnar
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:247
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Kalvar, Renlighet, Självrengörande golv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3035
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3035
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2014 12:26
Metadata Last Modified:14 Feb 2014 12:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics