Home About Browse Search
Svenska


Mattias, Riberth, 2013. Lönsamhetsfaktorer i brittisk nötproduktion : en inblick i McDonald's leverantörskedja. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
762kB

Abstract

Syftet med denna studie är att identifiera hur aktörer i den brittiska leverantörskedjan för nötkött uppfattar sin lönsamhet samt vilka faktorer som är viktiga bakom en god lönsamhet.

Syftet med studien är att svenska nötköttsproducenter och McDonald’s ska kunna dra lärdom från den brittiska leverantörskedjan för nötkött. En lärdom som skulle kunna vara applicerbar i den svenska leverantörskedjan för nötkött är de goda relationerna och det tydliga
informationsflödet mellan aktörerna i den brittiska nötköttsproduktionen. Studien är en del i ett större forskningsprojekt som arbetar med att jämföra nötköttsråvarans väg från lantbrukare till hamburgare hos McDonald’s mellan olika länder.

Nötköttsproduktion är väl lämpad till Storbritanniens klimat och landskap. En hårdnande konkurrens har lett till en minskande produktion i Storbritannien. De mindre enheterna i nötköttsproduktionen försvinner och produktionen blir allt mer industrialiserad. Brittiska
nötköttsindustrin är ändå hoppfull inför uppgiften att återupprätta konsumenternas förtroende efter BSE krisen och hästköttsskandalen genom att leverera kvalitetssäkrade produkter till konkurrenskraftiga priser.

Inom leverantörskedjan pågår värdeskapande processer där varje aktör i kedjan adderar värde till produkten. Det är de värdeskapande aktiviteterna som ger intäkter till aktörerna i kedjan.

Hur aktörerna upplever lönsamheten i form av intäkter påverkas av en rad olika faktorer. Dessa faktorer kan exempelvis vara rättvis prissättning, stabilt pris eller ett pris som belönar kvalité. Pristillfredställelse är ett begrepp med olika dimensioner som beskriver vad som är
viktigt för aktörer vid en affärsrelation. Dessa dimensioner kallas för prisdimensioner. I
litteraturstudien är sex stycken prisdimensioner beskrivna. Prisskillnader mellan lantbrukare och detaljhandel är ett annat användbart begrepp som jämför priser på en given mängd vid en specifik tidpunkt på olika nivåer i leverantörskedjan. Studien undersöker endast kvalitativt hur
aktörer i kedjan anser att resurserna fördelas i leverantörskedjan.

Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med aktiva i McDonald’s leverantörskedja. Urvalet av personer att intervjua gjordes subjektivt av OSI och slakterier i Storbritannien.

Intervjuerna gjordes utefter metoden semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna skulle utföras under en veckas resa till Storbritannien. På grund av att antalet dagar i Storbritannien var begränsade och att slakterierna inte var helt införstådda med resans syfte så kunde inte
datainsamlingen slutföras under veckan. Efter resans slut fortsatte datainsamlingen genom
telefonintervjuer med aktiva inom McDonald’s leverantörskedja.

Resultatet visar att det är viktigt med goda relationer mellan aktörerna i leverantörskedjan. Ett tydligt informationsflöde med en förståelse för andra aktörer gör att en bättre råvara kan produceras. Slakterierna och lantbrukarna berättade att föregående år hade varit mycket tufft för produktionen. Alla aktörer i McDonald’s leverantörskedja ansåg att de hade små marginaler. Priserna är ändå högre än vad de har varit på länge. Ett stort problem är att kostnaderna stiger snabbare än intäkterna. De tillfrågade intervjupersonerna anser att
detaljhandeln har stor makt. De utnyttjar makten genom att sätta press på sina underleverantörer. Slakterierna och lantbrukaren tycker att en rättvis prissättning är en mycket
viktig faktor.

,

This study aims to identify factors that affect actor’s perceived profitability in the UK supply chain for beef and also how the actors perceive their overall profitability. The purpose of this study is to identify factors that could applicable in the Swedish supply chain for beef. One
lesson that we could learn from the British beef production is the good understanding and information flow between actors at different levels in the supply chain. This study is part of a larger research project that aims to identify the way of UK beef from farm level to burgers at
McDonald’s across European countries.

Beef production is well suited to the UK climate and landscape. Tougher competition has led to a declining British beef production. Actors in a Beef supply chain keep on getting bigger meanwhile the smaller units tend to disappear, the production becomes more industrialized.
British beef industry is optimistic about the task to restore consumer confidence, following the BSE crisis and horse meat scandal by delivering quality assured products at competitive prices.

Within the supply chain there is a continuous value-adding process were each actor in the chain adds value to the raw material. It is the value-adding activities that provide revenue to the actors in the chain. The perceived profitability in terms of revenues is affected by a
variety of factors. These factors may include fair pricing, stable price or a price that rewards quality. Price satisfaction is a term that describes the various factors that are important to stakeholders in a business relationship also called price dimensions. Six different price dimensions are described in the literature review.
Another useful concept is price differentials between farmers and retailers which compares prices of a given amount at a specific time at different levels in the supply chain. This study only investigates how actors perceive that
resources in the supply chain are distributed.

This study is based on qualitative interviews with actors in McDonald's supply chain. OSI and slaughterhouses in UK selected persons that would be appropriate to interview during the trip to United Kingdom. Semi-structured interviews were conducted with actors in the supply
chain. Due to difficulties, the data collection could not be completed during the trip to UK.

The outcome from this study shows that it’s important with good relations between the actors in the supply chain. A good information flow and a consideration of other actor’s production needs contribute to a better produced commodity. Slaughterhouses and farmers told me that the previous year had been very tough for beef producers. All actors in McDonald’s supply chain had small margins although they were quite satisfied in comparison to other actors in
the same line of business. The prices for domestic beef are higher than they have been in a long time. A major problem is that costs are rising faster than revenues. Respondents in the interviews think that retailers have too much power. They utilize the power by putting pressure on their suppliers to produce cheaper. Slaughterhouses and farmers feel that fair pricing is a very important factor.

Main title:Lönsamhetsfaktorer i brittisk nötproduktion
Subtitle:en inblick i McDonald's leverantörskedja
Authors:Mattias, Riberth
Supervisor:Isgren, Ellinor
Examiner:Larsson, Jan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:pristillfredsställelse, leverantörskedja, nötköttsproduktion, Storbritannien, lönsamhet, kvalitetssäkring, ekonomi, McDonald's
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3031
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3031
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Food science and technology
Technology
Language:Swedish
Deposited On:12 Feb 2014 08:51
Metadata Last Modified:12 Feb 2014 08:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics