Home About Browse Search
Svenska


Fagerström, Joakim, 2013. Användningen av sociala medier i den svenska trädgårdsbranschen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
486kB

Abstract

Sociala medier används allt oftare som en plattform för små företag för att nå ut till sina nuvarande och önskade kunder. Samtidigt blir det allt lättare för konsumenterna att nå de sociala medierna vart man än är, vilket gör det lättare för företagen att snabbare nå ut till sina kunder. Användandet av sociala medier ökar för varje dag som går. Genom att sociala medier för det mesta är kostnadsfritt är detta ett perfekt forum för mindre företag, som inte har så stor budget, att lätt marknadsföra sig. Genom denna studie ska man se vad företagen har för uppfattning om de största riskerna, kostnaderna och möjligheterna som finns med sociala medier och då främst Facebook, samt även se varför vissa men inte andra använder sig av sociala medier.

Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användaregenererat innehåll, till exempel chatfunktioner, bloggar och diskussionsforum. Sociala medier är idag en stor samlingsplats för så väl privatpersoner som företag. Genom det snabba sätt man kan nå ut med information till kunder och allmänhet så kan dagens sociala medier lätt vara de som sätter rubrikerna. Det gäller då att den som har hand om de sociala medierna på företagen har den kunskap som krävs så att det inte blir fel. Om inte, kan det leda till att företagen ger ut fel information och att felaktig information sprids om företagen genom word-of mouth. Företagen behöver även ha den kunskap för att utnyttja alla funktioner som finns. Vikten idag att vara med på sociala medier är stor om man inte vill komma efter.

Denna studie är uppbyggd på intervjuer med företag inom trädgårdsbranschen. Deras svar har sedan varit en del av grunden till det resultat och diskussion som kommer. Även en litteraturstudie har gjorts på den forskning som finns i dagsläget.

Resultatet visar att trädgårdsföretagen är stora användare av sociala medier och då främst Facebook. Storleken på företagen har ingen betydelse gällande användandet av social medier. Undantagen är de företag som har ren B2B-försäljning vilka inte använder sig av sociala medier. Anledningarna till att företagen använder sig av sociala medier och då främst Facebook är för att man vill nå ut till kunderna med snabb information och för att de befintliga kunderna ska kunna sprida informationen vidare till nya potentiella kunder. Företagen ser idag mer fördelar än nackdelar med sociala medier. Det gäller att hela tiden hålla sig uppdaterad och kunna vända eventuella nackdelar till fördelar. De ser riskerna med sociala medier som minimala, man vet att de finns där om man inte är varsam.

Framtiden ser ljus ut för användandet av sociala medier och företagen vill och kommer att använda sig av det. Sociala medier är här för att stanna.

,

reach out to their current and desired customers. At the same time it is becoming easier for consumers to reach the social media wherever you are, which is making it easier for businesses to quickly reach out to their customers. The use of social media increases with each passing day. Since social media is mostly free of charge, this is a perfect forum for small businesses that do not have large budgets to easily market themselves. In this study, you will see what ideas businesses have about the major risks, costs and opportunities of social media, primarily Facebook, and also see why some but not others use social media.

Social media represents activities that combine technology, social interaction and user generated content such as chat features, blogs and community forums. Social media is now a major gathering place for both private individuals and companies. Through the quick ways to get information out to customers and the public, today's social media can easily be those who put headlines. This makes it important for the person in charge of social media in a company to have the knowledge necessary to avoid making a mistake. If not, it can lead to companies giving out wrong information and misinformation spreading about the company through word of mouth. Companies also need to have the knowledge to utilize all the features available. The importance today to be on social media is great if you do not want to fall behind.
This study is based on interviews with companies in the horticultural industry. Their responses have been a part of the basis for the results and discussion coming. A literature study has also been done on the research available today.

The result shows that gardening companies are big users of social media, primarily Facebook. The size of the companies does not matter when it comes to the use of social media. The exceptions are the companies that have pure B2B sales which do not use social media. The reasons why businesses use social media, primarily Facebook, is because they want to reach customers with timely information and so existing customers will spread it to new potential customers. Businesses today see more advantages than disadvantages with social media. They have to keep themselves constantly updated and be able to turn disadvantages to their own advantage for the company. They see the risks with social media as minimal, but know that the risks are there if they are not careful.

The future looks bright for the use of social media and companies want and will use it. Social media is here to stay.

Main title:Användningen av sociala medier i den svenska trädgårdsbranschen
Authors:Fagerström, Joakim
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Zachrison, Mozhgan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK003 Horticultural Management Programme - Marketing and Post Harvest, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:sociala medier, Facebook, trädgårdsföretag, fördelar, nackdelar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2991
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Documentation and information
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2014 15:47
Metadata Last Modified:24 Jan 2014 13:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics