Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Emil, 2013. Utedriftproduktion med dikor : en fallstudie om en omläggning till utedrift av dikor är ekonomiskt och praktiskt möjligt. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att få fram kunskap om vad som krävs vid en omläggning till utedrift inom Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Djurhälsovårdens
kontrollprogram ”Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur”. Det har även undersökts om detta kan vara ett ekonomiskt försvarbart alternativ för gårdar som är intresserade.
En fallstudie har gjorts på en gård på mellersta Gotland kring om en omläggning till utedrift i kontrollprogrammet är möjlig och om det är mer ekonomiskt lönsamt än dagens
produktion. Vid en omläggning görs även en utökning till ca 200 kor för att optimera användningen av de stallar som blir tillgängliga. Genom att sammanställa dagens produktion och effekterna efter en omläggning i varsin driftsplan så har de ekonomiska resultaten sammanfattats.

En enkät skickades ut under våren 2013 till de 21 gårdar som är anslutna till kontrollprogrammet. Sju svar mottogs och sammansställdes. Enkätens syfte är att ge en bild av hur de gårdar som är anslutna till programmet ser ut idag. Frågorna är fördelade under rubrikerna ”Gårdens förutsättningar”, ”Besättningens förutsättningar”,
”Arbetsuppgifter” och ”Åsikter kring kontrollprogrammet”.
Enkäten visade att gårdarna som är anslutna till kontrollprogrammet har tydliga skillnader emellan sig. Antal kor/ha vinteritid skiftar till exempel från 0,23 kor/ha till 3,32 kor/ha och vilka jordartyper man har på sina beten skiftar mycket mellan gårdarna. Dock består
betesmarkerna till största del av skog och naturbetesmarker hos alla gårdar med en tendens att det är mer skog på de mindre gårdarna och mer naturbetesmark hos de större.
Av de svarande så har de flesta ekologiska produktion och de flesta gårdarna ligger i Götaland. Den vanligaste vattenkällan till djurens skiftar mellan sommar och vinter från vattendrag och sjö sommartid till vattenkopp vintertid. Gårdarna föder främst själva upp sina kalvar till slakt. Gårdarna tycker att utedriftsproduktion ger friskare djur och djuren ett mera naturligt beteende.
Resultatet visar att en omläggning till utedrift med en utökning till 200 dikor är möjlig för gården i fallstudien samt ger ökad lönsamhet med ca 110 000 kr per år. En omläggning till utedrift med samma antal djur som i nuvarande produktion ger ett bättre resultat med ca
32 000 kr mer än vad en omläggning med en utökning till 200 dikor ger.

,

The purpose of this work is to obtain knowledge about what is required for switching over to ranch production within Sweden's Beef Producers and Swedish Animal Health Service
control program "Animal production without stable, cattle". It has also investigated whether this could be a profitable viable option for farms who are interested.

"Animal production without stable, cattle" is a state inspection program which allows licensed farms to be exempt from the statutory requirement that all farm animals must
have access to a stable. Affiliated farm with annual checks must show that they can offer the animals natural shelters that meet the requirements for replacing a stable.

A case study has been made on a farm in the middle of Gotland on a deflection to ranch production in the control program is possible and if it is more profitable than current production. At the deflection an expansion to about 200 cows to optimize the use of the stables that become available is made. By leveraging today's production and the effects after the switch in separate operating plan so have the economic results summarized.

A survey was sent out in the spring of 2013 to the farms that are connected to the control program. Seven responses were received and prepared together. The survey aims to
provide a picture of how the farms that are connected to the program looks like today. The questions are divided under the headings “The farm's conditions", "The herd´s
conditions", "Tasks" and "Opinions about inspection program”.

The survey shows that farms that are connected to the control program have clear differences between them. Number of cows / ha in wintertime shifts, for example, from
0.23 cows / ha to 3.32 cows / ha and the soil types they have on their meadows vary widely between farms. Pastures consist mainly of forest and pastureland of all farms with
a tendency to be more forest on the smaller farms and more natural pastures of the larger ones. Among the respondents have a majority organic production and most of the farms
located in south of Sweden. The most common source of water for the animals changes between summer and winter from rivers and lakes in summer to water cup in the winter.
The farms breeds primarily self-up their calves for slaughter. The farms think ranch production produces healthier animals and that the animals get a more natural behavior.

The result shows that a shift to for the farm in the case study is possible and that it will increase profitability with about 110 000 SEK per year.

The result shows that a transition to ranch production with an expansion to 200 beef cows is possible for the farm in the case study and increase profitability with about 110 000
SEK per year. A shift to ranch production with the same number of animals as in the current production gives a better result with about 32 000 SEK than a deflection with an expansion to 200 cows provide.

Main title:Utedriftproduktion med dikor
Subtitle:en fallstudie om en omläggning till utedrift av dikor är ekonomiskt och praktiskt möjligt
Authors:Jakobsson, Emil
Supervisor:Larsson, Jan and Stengärde, Lena
Examiner:Herlin, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:utedrift, diko, nötkreatur, ekonomi, omläggning, ranchdrift, köttdjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2955
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2955
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2013 15:41
Metadata Last Modified:16 Dec 2013 15:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics