Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Tobias, 2013. Rätt val av timmerråvara : kan lönsamheten förbättras med en djupare kunskap om timrets ursprung?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Under år 2012 lades flera svenska sågverk ned, mycket på grund av kronans rekordstarka värde gentemot euron. Enligt Johan Freij, affärsområdeschef Skog & Lantbruk vid Danske bank, upplever dagens sågverk den värsta krisen på 40 år. Denna situation har lett till att sågverken har varit tvungna att rationalisera och effektivisera sin verksamhet för att anpassa sig till rådande förhållanden och stärka konkurrenskraften.

Stora Enso Industrial Components är en av Europas största producenter av fönster- och dörrkompontenter. Här innefattas bland annat Ala Sågverk som är lokaliserat i Ljusne. Intill sågverket ligger Ala komponentfabrik som även är Ala sågverks största kund. Ala komponentfabrik efterfrågar virke med lämpliga egenskaper för fönster- och dörrkomponenter. Dessa egenskaper är framförallt ett långt avstånd mellan kvistvarven, en hög andel kärnved, täta årsringar samt hög densitet. Problemet är att Ala sågverk har en begränsad kunskap om var man finner den råvara som ger ett högre utbyte av timmer som är lämpligt för komponentfabriken. Den rådande strategin att minimera transportavstånden genom att bland annat byta partier med andra aktörer på marknaden medför att de har dålig information om vilken kvalitet som levereras till sågverket samt varifrån råvaran kommer.

Med en större kunskap om vilka faktorer som påverkar de virkesegenskaper som eftersöks skulle timmerflödet kunna styras efter vad som efterfrågas och affärer som ej är ekonomiskt försvarbara kunna undvikas. För att kunna undersöka vilka faktorer som påverkar de önskvärda virkesegenskaperna krävs i första hand en ökad kunskap om det finns trakter som ger ett högre utfall av de önskvärda parametarna. Syftet med studien var därför att undersöka om man kan finna trakter som ger ett högre utfall av timmer som är lämpligt för Ala komponentfabrik. Därefter undersöka hur de ekonomiska utfallen skiljer sig mellan dessa trakter. De faktorer som omfattades i denna studie var breddgrad, höjd över havet samt vilket område virket kom ifrån.

Signifikanta skillnader mellan populationen och de utvalda trakterna kunde konstateras i sju av de nio stickproven för både kärnvedsdiameter och kvistvarvsavstånd. För kärnvedsandel var samtliga stickprov signifikant annorlunda gentemot populationen. Tänkbara orsaker till dessa skillnader kunde dock ej härledas till de faktorer som undersöktes i denna studie.

Kvalitetsfördelningen varierade stort mellan de olika trakterna, både enligt VMF:s klassificering och enligt Ala sågverks klassificering. Det framkom att hög kvalitet enligt VMF inte tvunget sammanfaller med bedömningen hög kvalitet enligt Ala sågverks egen timmersortering. Studiens resultat påvisade att de stickprov som hade en stor andel klassificerat som VMF klass 1 resulterade i ett lägre täckningsbidrag och de som hade en stor andel VMF klass 3 resulterade i ett högre täckningsbidrag.

Av resultatet framkom även att det totala täckningsbidraget varierade med 145 kr/m3to ub mellan den bästa och den sämsta trakten. Detta indikerar, enligt studiens författare, att det finns en stor potential att förbättra lönsamheten med bättre kunskap om var man finner den råvara som ger ett högre utbyte av timmer lämpligt för komponentfabriken.

,

During 2012, several Swedish sawmills had to shut down, largely because of the record strong Swedish crown. According to Johan Freij, Chief of Forestry and Agriculture at Danske Bank, sawmills today is experiencing the worst crisis in 40 years. This situation has led to the need for sawmills to rationalize and streamline their operations to adapt to the conditions and strengthen their competitiveness.

Stora Enso Industrial Components is one of Europe's leading producers of window- and doorcomponents. This includes Ala Sawmill which is located in Ljusne. Adjacent to the mill is Ala component factory which is also Ala sawmill biggest customer. Ala component factory is demanding timber with suitable properties for window and door components. These properties are primarily a long distance between the branches, a high proportion of heartwood, tight growth rings and high density. The problem is that Ala sawmill has a limited knowledge of where to find the raw material that gives a higher yield of timber suitable for the component factory.

With a greater knowledge of the factors affecting the characteristics of wood that is being sought would lead to a higher profit. To investigate the factors that affect the desirable timber characteristics will primarily require a greater knowledge of which areas that give a higher yield of the desired timber. The purpose of this study was to investigate whether one can find an area that gives a higher yield of timber suitable for Ala component factory. Then examine how the economic outcomes differ between those areas. The factors that were covered in this study was latitude, altitude and from which area the wood came from.

Significant differences between the population and the selected regions was observed in seven of the nine samples for both heartwood diameter and distance between the branches. The proportion of heartwood were all significantly different in relation to the population. Possible causes for these differences, however, could not be attributed to the factors examined in this study.

The quality distribution varied greatly between the different regions, both under the VMF classification and according to Ala sawmill classification. It was revealed that a high quality classification made by the VMF not always equaled high quality by Ala sawmill’s own sawmill lumber sorting. Study results showed that the samples that had a high proportion classified as VMF Class 1 resulted in a lower contribution margin and those that had a high proportion of VMF Class 3 resulted in a higher contribution margin.

The results also revealed that the total contribution margin varied by 145 kr/m3to ub between the best and the worst sample. This indicates, according to the author, that there is a great potential to improve profitability with better knowledge of where to find the raw material that gives a higher yield of timber suitable for component manufacturing.

Main title:Rätt val av timmerråvara
Subtitle:kan lönsamheten förbättras med en djupare kunskap om timrets ursprung?
Authors:Pettersson, Tobias
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Stendahl, Matti
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:128
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:timmerfångst, timmersortering, täckningsbidrag, komponentfabrik, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2912
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2912
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2013 10:58
Metadata Last Modified:20 Nov 2013 10:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics