Home About Browse Search
Svenska


Westermark, Karin, 2013. Vegetation som stadsbyggnadsstrategi : utforskande av vegetation som generativ kraft och strukturerande ramverk i Bordeaux och Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
37MB

Abstract

Uppsatsen fokuserar på beskrivningen av idén om gröna ramverk
dvs. att vegetation används som styrverktyg i en exploateringsprocess.
Fokus ligger på den idémässiga beskrivningen
och inte det gröna ramverkets fysiska form. Beskrivningen
sker delvis genom studier av projekt i Bordeaux, Frankrike där
man medvetet använt sig av gröna ramverk för att ge struktur
till exploateringsområden. Jag har gjort platsbesök i Bordeaux,
intervjuat ansvarig landskapsarkitekt Michel Desvigne, läst
litteratur som Desvigne skrivit i ämnet samt kommunala
dokument från Bordeaux. Användandet av ett grönt ramverk
i Bordeaux var långt ifrån självklart vilket belyses i uppsatsen
genom en redogörelse av utvecklingen och förhållningsätten
till stadsbyggnadsstrategier i en postindustriell kontext i
Bordeaux.
Jag tolkar även möjligheterna för ett grönt ramverk i Malmö
genom att studera stadens stadsbyggnadsstrategier. Grunden
för dessa studier är kommunala styrdokument och intervjuer
med ansvariga vid Malmö stad. Dessa visar på olika typer av
svårigheter med gröna ramverk som t.ex. flexibel förplantering
och medborgares emotionella koppling till vegetation.
Däröver tar jag upp en kortare teoretisk bakgrund som illustrerar
det förändrade förhållningsättet till gröna rum och dess
funktion inom stadsbyggnad och planering. Teorierna spänner
från nutida resonemang kring grön infrastruktur, grönstruktur,
stad-natur, landscape urbanism till efterkrigstidens värderingar
och Olmsteds projekt på 1800-talet.
Jag gör slutligen en egen fri tillämpning av ett grönt ramverk
inom en del inom Malmö hamn. Tillämpningen sker med kunskaperna
från projektet i Bordeaux men också med insikt om
Malmös kontext och med stort hänseende till Malmö hamns
unika krav som är uppbyggt på utfyllnadsmassor. Mina lösningar
särskiljer sig från Bordeaux och återkopplar till Malmö
hamns symboliska värde. Min gestaltning utgår från hamnens
såväl historiska som nutida betydelse. Hamnens grundstomme,
dess utfyllnadsmark och informella grönstruktur i form av
ruderat vegetation har påverkat ramverkets utseende men även
aspekter som osäkerhet, flexibilitet och långa tidsförlopp har
gett upphov till min version av grönt ramverk.

,

The focus of this study report is the conceptual description
of a green framework – the usage of vegetation as a
structuring tool in a development process. The description
is partly studied through projects in Bordeaux, France,
where green framework were used to provide structures to
new development areas. The study is made by site visits in
Bordeaux, interviews with the landscape architect Michel
Desvigne and his literature on the subject as well as municipal
documents from Bordeaux.
The use of a green framework in Bordeaux was highly
debated which is illustrated in the report by a description
of the development and the approache to urban planning
strategies in a post-industrial context in Bordeuax.
I interpret the possibilities of a green framework by studying
urban planning strategies in Malmö. The bases for
these studies are municipal policy documents and interviews
with officials within the municipality of Malmö.
These shows the difficulties with green framework such as
flexibel pre-plantation and emotional aspects -citizens connection
to vegetation. In addition to that I present a theoretical
background that illustrates the changing approaches
to the green public space and its function within planning
and urban design in general.
The theories range from a contemporary discussion of
green infrastructure, green public space, the concept of
city v/s nature, Landscape urbanism to post-war values on
the subject and Olmsted historical projects in the 1800s. I
finally make my own free implementation of a green framework
in an area of Malmö harbour. The implementation
is done with the experience from the project in Bordeaux
as well as the knowledge of the context of Malmö and the
unique requirements of Malmö port as it is built on landfill.
My solutions and green framework differs from the
ones in Bordeaux and are closely linked to the symbolic
values of Malmö Port.

My design is based on the port’s historical and contemporary
significance. The basis of the port – the land fill and
its informal green structure as ruderal vegetation has inspired
the composition but also aspects such as uncertainty
in development process, flexibility and long development
process has led to my version of green framework.

Main title:Vegetation som stadsbyggnadsstrategi
Subtitle:utforskande av vegetation som generativ kraft och strukturerande ramverk i Bordeaux och Malmö
Authors:Westermark, Karin
Supervisor:Sarap, Tiina and Lindholm, Gunilla and Diedrich, Lisa
Examiner:Wingren, Carola and Busse Nielsen, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsplanering, ramverk, grönstruktur, generator, struktur, grönstråk, strategier, Bordeaux, Malmö, Östra hamnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2883
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2883
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Nov 2013 14:06
Metadata Last Modified:04 Nov 2013 14:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics