Home About Browse Search
Svenska


Wickberg, Hanna and Lagergren, Caroline , 2013. Påverkar ett aktivt jämställdhetsarbete arbetstillfredsställelsen?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
389kB

Abstract

Man beräknar att cirka 100 000 människor är sysselsatta inom skogsindustrin och skogsbruket. Av dessa är endast 16 procent kvinnor. Regeringen har satt upp ett jämställdhetsmål för skogssektorn som ej inkluderar industrierna kopplade till skogsbranschen. Vi har därför valt att analysera hur ett aktivt jämställdhetsarbete påverkar en traditionellt sett mansdominerad industri kopplad till skogssektorn. Vi har speciellt inriktat oss på att undersöka hur ett aktivt jämställdhetsarbete påverkar arbetstillfredsställelsen hos personalen på två skogsindustriella företag.

Jämställdhet kan beskrivas utifrån olika perspektiv. Det kan vara en vision eller ett mål som definieras som att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att forma sina liv.

Arbetstillfredsställelse kan tolkas på olika sätt men en vanlig innebörd är hur de anställdas inställning är till olika aspekter av sitt arbete och hur de uppfattar dem.
Kvalitativa intervjuer med de anställda på de studerade företagen visade att ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen kan ha en positiv inverkan på de anställdas arbetstillfredsställelse. Detta var extra tydligt för de manliga respondenterna.

Jämställdhetsarbetet främjade den sociala miljön på arbetsplatsen och de anställdas personliga inställning till sitt arbete. Jämställdhetsarbetet låg även i linje med de anställdas egna värderingar vilket gjorde att deras arbete kändes mer meningsfullt. Det bidrog även till att arbetssituationen var densamma för män och kvinnor på båda företagen.

,

There are an estimated 100 000 people employed within the forestry sector, with on 16 percent of this number comprised by women. Despite government plans being set up to address the gender inequality in the forestry sector, related industries have been excluded from these plans. An analysis of how an active gender equality work plan affects a traditionally male dominated industry connected to the forestry sector has been conducted, with particular focus on how active gender equality affects job satisfaction of staff in two of these companies connected to the forest sector.

Equality can be viewed as a situation in which women and men have the same rights, responsibilities and opportunities to shape their lives.
Job satisfaction commonly defined as how an employee perceives different aspects of their work as well as their attitude towards them.

Job satisfaction can be interpreted in different ways but a common meaning is how employee attitudes are towards different aspects of their work and how they perceive them.
Qualitative interviews of employees of these companies were conducted and it was shown that active work on gender equality in the workplace can have a positive impact on job satisfaction. This was particularly evident in the male respondents.

Gender equality enriched the social environment of the workplace as well as an employee's personal approach to their work. Gender equality was also corresponded with the employees' personal values making their work feel more meaningful. Gender equality also contributed to the work situation was the same for men and women at both companies.

Main title:Påverkar ett aktivt jämställdhetsarbete arbetstillfredsställelsen?
Authors:Wickberg, Hanna and Lagergren, Caroline
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:405
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:mansdominerad arbetsplats, industrier, skogssektorn, jämställdhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2852
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2852
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:21 Oct 2013 13:05
Metadata Last Modified:21 Oct 2013 13:05

Repository Staff Only: item control page