Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Matilda, 2013. Hållbar stadsutveckling idag : en studie av Delegationen för hållbara städers arbete mot ett mer hållbart Sverige och ett praktiskt exempel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens samhälle är hållbar utveckling ett mycket aktuellt ämne som diskuteras såväl nationellt som lokalt. Till följd av växande klimathot och ökande urbanisering har den hållbara staden blivit en vision att sträva mot. År 2008 tillsatte regeringen en delegation, Delegationen för hållbara städer, med uppgiften att skapa ett forum att verka för hållbara städer, samhällen och tätorter.
Regeringsuppdraget slutfördes 2012 och har resulterat i ett antal rapporter och underlag för Sveriges fortsatta arbete mot mer hållbara städer. I denna uppsats läggs fokus på hur vi i Sverige arbetar med att skapa mer hållbara städer genom att undersöka vad som framkommit i de rapporter som
Delegationen för hållbara städers regeringsuppdrag resulterat i. Syftet är att ta reda på hur arbetet med hållbar stadsutveckling definieras, vilka omställningar
som krävs i samhället och hur det fortsatta arbetet ser ut. Genom litteraturstudier av Delegationen för hållbara städers rapporter har de viktigaste aspekterna av hållbar stadsutveckling plockats fram, och det visar sig tydligt att det behövs en övergripande nationell politik som behandlar hållbar stadsutveckling. Det har också kunnat urskiljas att en viktig del i arbetet mot mer hållbara städer är att få städernas invånare att bli engagerade och intresserade av att vilja delta i arbetet med hållbar stadsutveckling. Det krävs därför bättre förutsättningar för att städernas invånare ska kunna göra hållbara val.
En studie av området Fullriggaren i Malmö har utförts eftersom området av Delegationen för hållbara städer anses ligga i framkant vad gäller hållbar stadsutveckling
och beskrivs som ett gott föregångsexempel. I Fullriggaren har man bland annat arbetat med öppen dagvattenhantering, gröna tak och väggar och miljöer som gynnar insekter och djur. Detta är bara några exempel på hur hållbarhet
kan utformas i praktiken och det är också här som landskapsarkitekturen kommer in i bilden.
I en avslutande diskussion diskuteras arbetet med att i Sverige ställa om till mer hållbara städer och också var landskapsarkitektens roll ligger. Slutsatsen är att det krävs en rad omställningar på vägen mot mer hållbara städer och detta gäller både på politisk nivå såväl som för städernas invånare. Genom god stadsplanering och gestaltning av vår urbana miljö kan landskapsarkitekten vara med och bidra till mer hållbara städer.

,

In today's society, sustainable development is a current topic discussed both nationally and locally. As a result of growing climate change and increasing urbanization, sustainable cities have become a vision to strive for. In 2008, the government appointed a delegation, Delegation for Sustainable Cities, whose mission is to constitute a forum to promote sustainable cities, villages and towns. The government commission was completed in 2012 and has resulted in reports and data for Sweden's continued efforts towards more sustainable cities. This essay is focusing on how Sweden as a nation is working to create more sustainable cities by examining what has transpired in the reports Delegation for Sustainable Cities' government mandate resulted in. The aim is to find out how the Delegation defines the process of sustainable urban development, what is required of the society in the transition and what the future work looks like. Through literature studies of the Delegation for Sustainable cities' reports the most important aspects of sustainable urban development have been pointed out, and it shows clearly the need for a comprehensive national policy on sustainable urban development. It has also been distinguished that an important part of the process towards more sustainable cities is to get urban residents to become more involved and interested in sustainable urban development. It therefore requires better conditions for the urban residents to be able to make sustainable choices.
A study of the area Fullriggaren in Malmö have been performed since the area is considered by the Delegation for Sustainable Cities to be at the forefront of sustainable urban development and is described as an good example. The area presents open storm water management, green roofs and walls and environments conducive to insects and animals, to name a few examples of how sustainability
can be designed in practice and this is also were the landscape architecture takes part.
In the final discussion the process of switching to more sustainable cities are discussed and also the landscape architect's role. The conclusion is that a series of
transitions towards more sustainable cities are necessary, and this applies both at the political level as well as the urban citizens. Through good planning and design
of our urban environment, landscape architects can be involved and contribute to more sustainable cities.

Main title:Hållbar stadsutveckling idag
Subtitle:en studie av Delegationen för hållbara städers arbete mot ett mer hållbart Sverige och ett praktiskt exempel
Authors:Lindström, Matilda
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbarhet, hållbar stadsutveckling, hållbara städer, hållbar utveckling, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2840
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2013 11:23
Metadata Last Modified:16 Oct 2013 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics