Home About Browse Search
Svenska


Mannehed, Tobias, 2013. Drömparken - den perfekta parken? : undersökning av parkens sociala förutsättningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
853kB

Abstract

Den främsta parken i Enköping anses vara Drömparken, ritad av trädgårdsdesignern Piet Oudolf 1996. Med sina hundratals olika perennsorter har Drömparken gjort Enköping internationellt känd som parkstad. Dess främsta karaktär är den förändring som sker i växtligheten med ständigt nya skepnader under året. Drömparken är därför ett mycket attraktivt utflyktsmål för växtintresserade och många betraktar den som fulländad visuellt sett. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förutsättningar Drömparken har att fungera som social mötesplats och av vilken anledning människor besöker parken. Uppsatsen svarar på vilka sociala funktioner Drömparken har idag, för vem och om det skiljer sig under olika delar av året. Målet är att undersökningen resulterar i ny kunskap om Drömparken
sett till dess sociala förutsättningar för att se om den även ur detta perspektiv kan betraktas som en perfekt park, en Drömpark.

De sociala förutsättningarna behandlar i detta sammanhang sociala funktioner såsom upplevelser, lek och möten mellan människor, sociala aktiviteter som är beroende av andra människors närvaro och inkluderar gemensamma aktiviteter och
passiva aktiviteter som att se och höra andra människor.

Geografiskt sett avgränsas arbetet till Drömparken i Enköping samt anslutande område till parken som har betydelse för dess användning och funktioner.

För att på effektivaste sett genomföra undersökningen användes observationer och intervjuer som huvudsakliga metoder. Två typer av observationer; ostrukturerade
och strukturerade observationer användes i första hand för att samla in data om Drömparken och dess användning. Obserationerna gjordes i Drömparken under olika dagar, vid olika tidpunkter och väderförhållanden vid totalt tolv tillfällen för att få bred kunskap om hur den används. Semistrukturerade intervjuer gjordes också i Drömparken både med parkbesökare och med tre personer från parkförvaltningen i Enköping för att ta reda på människors personliga åsikter, om användningen skiljer sig mellan olika åldersgrupper och om användningen varierar under året. Utöver intervjuer och observationer gjordes en litteraturstudie för att ta reda på vad man redan vet idag om Drömparken och betydelsen av sociala funktioner på offentliga platser.

Resultaten visar att många rör sig genom området men få väljer att stanna kvar en längre period i parken. Rörelsen av människor är konstant under dagen och det är inte förrän sent på kvällen som besöksfrekvensen avtar. Drömparken riktar sig främst till växtintresserade och pensionärer. I parken sker mest korta tillfälliga möten mellan människor, samt passiva aktiviteter som lägger grund för kontakt av högre intensitet mellan människor. Det är svårt att betrakta Drömparken som enskilt fall eftersom målet i Enköping är att olika platser ska samverka för att skapa en helhet där olika aktiviteter kan locka ut människor i staden.

,

The greatest park in Enköping is considered to be the Dream Park, designed by Piet Oudolf in 1996. With hundreds of different species of perennials the Dream Park has been known all over the world. Its main character is the transformation that occurs in the vegetation with ever new guises. Therefore The Dream Park is a very attractive
destination for plant enthusiasts and many regard it as perfect park from a visual perspective. The purpose of this paper is to examine the conditions in the Dream Park to function as a social place for meetings and for what reason people visit the area. The essay answers what social functions the Dream Park has today, for whom and if it differs over the year. The goal is that the study will result in new knowledge about Dream Park in terms of its social conditions to see if it from this perspective
can be considered a perfect park, a Dream Park.

The social conditions relate in this context to social functions such as experiences, play and interaction between people, social activities that depend on people’s presence, and include joint activities and passive activities like watching and hearing other people.

Geographically the paper is delimited to the Dream Park in Enköping and the connections to the park that are important for its use and functions. To conduct this investigation as efficiently as possible two main methods were used - observation and interviews. Two types of observations; unstructured and structured observations were used primarily to collect data on the Dream Park and its use. In order to get broad knowledge and understanding the observations took place in the Dream Park during different days, at different times and weather conditions. Semi-structured interviews were also made in the Dream Park with both visitors and with the Park Department in Enköping to find out people's opinions, if the use is different among
different age groups and if the use varies throughout the year. In addition to interviews and observations simple literature studies were used to find out what is already known about the Dream Park today and the importance of social functions in public places.

The results show that many travels through the area, but few choose to stay for a longer period in the park. The movement of people is kept fairly constant throughout
the day and it is not until late in the evening as the visiting frequency decreases. The Dream Park is mainly intended for plant enthusiasts and retirees. Mostly short
occasional meetings between people occur, as well as passive activities that lay the foundation for higher intensity of contact between people. It is difficult to regard the Dream Park as a single case because the goal in Enköping is that different locations sholud collaborate to create a unit, where different activities can attract people to spend time outdoor.

Main title:Drömparken - den perfekta parken?
Subtitle:undersökning av parkens sociala förutsättningar
Authors:Mannehed, Tobias
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Drömparken, Enköping, sociala funktioner, strukturerad observation, semistrukturerad intervju
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2846
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2846
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2013 08:01
Metadata Last Modified:17 Oct 2013 08:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics