Home About Browse Search
Svenska


Sundbom, Joan, 2013. Går det att ha en bred artrikedom i den Norrländska staden? . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
914kB

Abstract

Att välja växtslag i Norrland måste främst grunda sig på att de ska vara klimatanpassade, vilket innebär att de måste invintra och starta deras vegetationsperiod vid rätt tidpunkt för att inte drabbas av höst- eller vårfrost. Detta krav innebär att utbudet av växtslag blir begränsat. Detta arbete har fokuserat på vilka arter och sorter som kan klara ett krävande stadsklimat med olika stressfaktorer, innebär att tillgången på växtslag blir ytterligare begränsat. Vid samtal med verksamma inom städerna längs norrlandskusten finns en vilja att öka variationen av växtligheten inom staden. Detta görs främst genom två sätt, den ena är att prova befintligt material som är klassificerade en zon lägre än vad som förekommer på platsen, det andra är att söka efter material som kommer från liknande klimat som det i norr för att vara säker på att växterna inte utsätts för några skador. Att undersöka vilka arter som har en bred plasticitet är ytterligare ett sätt att bredda artrikedomen i norr.

Efter samtal med verksamma inom städerna finns en tydlig indikation på att det som saknas i dagsläget är vårblommande arter och sorter och även växtslag som ger fina höstfärger bland växtligheten i staden. När det gäller växtligheten i staden är det mycket viktigt att tänka på var och hur de placeras. Staden är generellt varmare och med begränsad jordvolym blir det främsta kravet att växterna är torktåliga. Stadens utformning innebär att många mikroklimat skapas som kan både vara gynnsamt och förödande för växterna. Lägen mot söder blir fortare varma vilket gynnar användandet av exoter men dessa lägen kan också innebära att vissa växtslag börjar vegetera för tidigt och blir därmed skadade om en sen vårfrost skulle inträffa. Därför är det viktigt att söka efter material där dessa risker minimeras. Det är även angeläget att man letar efter växter som har de rätta egenskaperna att klara den specifika växtplatsen i staden samtidigt som växtplatsen bör utformas efter att passa växtslaget. Trots det begränsade artutbudet som blir följden efter att dessa krav uppfyllts, finns det arter med spännande sorter som definitivt skulle kunna användas mer än vad de gör idag.

,

Choosing crops in northern Sweden must mainly be based to be climate-adapted, which means that they must get ready for winter and start their growing season at the right time in order to not suffer from a fall or spring frost. This requirement means that the range of crops is limited. This work has focused on the species and varieties that can cope with a demanding urban environment with different stress factors, it means that the choices of plant species are even more limited. In conversations with operating people in cities along the coast of northern Sweden it is a desire to increase the variety of species within the city. This is done mainly through two ways, one is to test existing plant materials that are classified as a zone lower than occur at the site, and the second is to search for plant material of similar climate to the north in order to be sure that the plants will not be damaged. To investigate which species having a wide plasticity is another way to broaden the diversity of species in the north. After conversations with operating people within the cities it is a clear indication that what is missing in the current situation are spring-flowering species and also crops that provide fine autumn colors. In the case of vegetation in the city, it is very important to think about how and where they are placed. The city is generally warmer and with limited soil volume, the main requirement will be that the plants are drought-resistant. The city's design means that many micro-climates are created that can be both beneficial and destructive for the plants. Positions to the south will be warm faster which favors the use of exothermic species but these positions can also mean that certain types of plants starts to vegetate too early and becomes injured if a late spring frost occurs. Therefore it is important to search for plant materials in which these risks are minimized. It is also important to look for plants that have the right properties to meet the specific plant location in the city, while the growing site should be designed to suit the crops. Despite the limited choice of species resulting after these requirements are met, there are species with exciting varieties that could definitely be used more than they do today.

Main title:Går det att ha en bred artrikedom i den Norrländska staden?
Authors:Sundbom, Joan
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou and Wiström, Björn
Examiner:Salomon, Björn
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:hårdgjorda miljöer, härdighet, stressfaktorer, Norrland, ståndort, växtmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2782
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2782
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Technology
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2013 07:49
Metadata Last Modified:01 Oct 2013 07:49

Repository Staff Only: item control page