Home About Browse Search
Svenska


Sandberg, Daniel, 2013. Robotens och andra gräsklipparmaskiners utveckling och framtida potential i hemträdgården . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Detta arbete har undersökt om gräsmatteskötsel kan förenklas genom modern teknik i form av robotgräsklippare. Idén till uppsatsen bottnar i hur trädgårdsägare skall kunna förenkla arbetet i trädgården. Istället för att lägga ner massor av tid och arbete på gräsklippning ska man kunna ha sin trädgård mera som rekreation. Uppsatsen trycker även på hur gräskvaliteten skall bli den bästa med minsta möjliga ansträngning. Utöver detta nämns även gräsmattans historia, gräsarter och hur den framtida utvecklingen av robotgräsklippare skulle kunna se ut.

Idag används olika gräsklipparprodukter beroende på hur stor yta som behöver klippas. Till de större ytorna (2000 m2) används idag ofta åkgräsklippare. Marknaden har också börjat erbjuda robotgräsklippare som sägs sköta gräsmattan utan tillsyn. Hur bra är dessa? Kan de konkurrera med de traditionella gräsklipparna? Det är en del av vad detta arbete kommer att ta upp.

Målet med detta arbete är att utvidga kunskapen om hur gräset kan skötas på ett så extensivt sätt som möjligt med bra kvalitet, miljövänlighet och ekonomisk hållbarhet. De besvaras på tre olika sätt: genom litteraturstudie, en ekonomidel och en visuell bedömning innehållande en intervju.

En återblick har även gjorts vid tidigare tester från oberoende tidskriftsföretag Råd och rön, Smartson och Aftonbladet (Härligt hemma).

Då ett flertal robotgräsklippare jämförts med traditionella gräsklippare går det genom denna studie att säga att flera villaägare anser att robotgräsklippare är något för framtiden. Robotgräsklipparen sköter arbetet med att klippa gräset för de som inte har ork och för de om inte har tid. Samtidigt bidrar de till att hålla efter gräsmattan. Troligtvis bättre än traditionella klippare, genom att de skapar en konstant mullhalt i jorden vilken förbättrar mikrolivet som i sin tur stärker gräset.

Då robotgräsklipparens marknad bara under de senaste åren har exploderat med många nya modeller och konsumenternas behov och efterfrågan är väldigt stor visar detta på att robotgräsklippare troligtvis är det som gäller i framtiden för hemträdgården.

,

This work tries to explain how lawn care can be simplified by using modern technology in the form of robotic mowers. The idea for the thesis stems from how the garden owners will be able to simplify the work in the garden. Instead of spending lots of time and effort in mowing, should it be able to have the garden more like recreation. The thesis also shows how the grass quality will be the best with the least possible effort.

Today the lawn mowing products which use is depending on the surface area that needs mowed. To the larger surfaces (2000 m2) are rider often used. The market has also begun to offer robotic lawnmower that is said to take care of the lawn unattended. How good are these? Can they compete with the traditional mowers? That is a part of what this work will take up.

The goal of this work is to extend our knowledge of how the grass can be managed in the most extensive way possible with good quality, environmental and economic sustainability. They answered in three different ways: through literature study, an economy section and a visual assessment containing an interview.

A review was also made at the previous tests from independent magazine business advice and knowledge, Råd och rön, Smartson and Aftonbladet (Härligt hemma).
When a plurality of robotic mowers compared with a traditional mower goes through this study, shows that many homeowners find that robotic lawnmower is something for the future. The robotic lawn mower handles the work of cutting the grass for those who do not have the energy, and for those who do not have time. At the same time, they help to keep after the lawn. Probably better than traditional clippers, by creating a constant humus content in the soil, which improves the micro-life, which in turn strengthens the grass.

When the robotic mower market only in recent years has exploded with many new models and consumer, needs and demand is very large. This shows that the robotic mower is probably that thing of the future in the home garden.

Main title:Robotens och andra gräsklipparmaskiners utveckling och framtida potential i hemträdgården
Authors:Sandberg, Daniel
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:Mattsson, Jan Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gräsmatta , gräsklippare, miljö, robotgräsklippare, teknik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2767
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2767
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Technology
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2013 13:24
Metadata Last Modified:26 Sep 2013 13:27

Repository Staff Only: item control page