Home About Browse Search
Svenska


Kaneberg, Maria, 2013. Stadsodling från betraktarens blick : Gestaltningsidéer utifrån miljöpsykologiska perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Stadsodling är ett vagt men alltmer aktuellt begrepp i dagens växande städer. Det anses ofta ha ett socialt och ekologiskt värde för de som odlar. Den här uppsatsen syftar till att ta reda på om stadsodlingen, genom sin utformning, även kan tillfredsställa de stadsinvånare som inte odlar eller äter av det odlade. Genom en litteraturstudie presenteras, undersöks och jämförs flera teoretikers och forskares idéer om vad offentliga rum som parker och torg bör innehålla för att människor ska vistas, må bra och mötas på platsen. Målet är att skapa ett underlag för vidare studier i parkers och offentliga ytors miljöpsykologiska värden som i sin tur kan inge ett mervärde av kommande stadsodlingsprojekt. Utifrån litteraturstudien kombineras miljöpsykologiska teorier med stadsodling i 11 konceptuella förslag. Förslagen är tänkta att fungera som stöd vid skapandet av ett nytt område i centrala Upplands Väsbys, runtom kvarteret Fyrklövern, men även i ett större, generellt perspektiv. Resultatet visar att det finns många olika idéer att ta hänsyn till i utformandet av stadsodling i parkmiljö. Slutsatsen är att parkmiljöer, inklusive stadsodlingsprojekt bör innehålla många olika funktioner och komponenter för att få så många som möjligt att samlas. Olika typer av rumslighet som erbjuder både skydd, engagemang och utsikt är viktigt.

,

Urban farming is a vague but increasingly relevant concept in today’s growing cities. It is often considired to have a social and ecological value for the farmers. This essay aims to find out if urban farming, by design, also can satisfy the city dwellers who do not grow or eat from the cultivated crops. Through literature studies several theorists and scientists' ideas about what public spaces, such as parks and plazas should provide for people to stay, feel good and meet, is presented, examined and compared. The target is to create a foundation for further studies in parks and public environmental surfaces psychological values, which in turn can increase value of future urban farming projects. Based on the literature studies environmental psychological theories is combined with urban farming in 11 conceptual ideas. The ideas are intended to serve as a support in the creation of a new area in the center of Upplands Väsby, around the block Fyrklövern, but also in a larger, general perspective. The results show that there are many different ideas to consider in the design of urban farming in the park. The conclusion is that park environments, including urban farming projects, should include many different functions and components in order to get as many people as possible to gather. Different types of spatiality that offers both protection, involvement and views are important.

Main title:Stadsodling från betraktarens blick
Subtitle:Gestaltningsidéer utifrån miljöpsykologiska perspektiv
Authors:Kaneberg, Maria
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Larsson, Marie
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Stadsodling , miljöpsykologi, gestaltning, designförslag, konceptskisser , Upplands Väsby, urban farming, environmental psychology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2765
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2765
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2013 11:39
Metadata Last Modified:26 Sep 2013 11:39

Repository Staff Only: item control page