Home About Browse Search
Svenska


Linnros, Fanny and Nilsson, Viktor, 2013. Torget flyttar in : en studie i att förbättra upplevelsen av offentlighet i S:t Per Gallerian. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur upplevelsen av offentlighet kan för-bättras i en galleria. Det offentliga rummet är viktigt för invånarna i ett samhälle och det är av betydelse att det uppfattas som offentligt, vilket påverkas starkt av dess utformning. För många är det offentliga livet idag starkt sammankopplat med konsumtion och gallerian är en betydande del av det offentliga livet i staden. Många svenska gallerior har privata fastighetsägare och är på grund av vinstin-tresset utformade för det övergripande syftet konsumtion vilket inte alltid sam-spelar med det offentliga rummets syfte. Det ges få anledningar och kan vara svårt att uppehålla sig i gallerian med ett annat syfte än att konsumera. Gallerian är dock en väletablerad del av det offentliga rummet som med sitt skydd mot väder och vind har en stor potential att inrymma offentligt liv i vårt klimat. Målet med studien är att undersöka vilka faktorer som kan förbättra upplevelsen av offentlighet och att pröva dessa på S:t Per Gallerian i Uppsala. Genom en litteraturstudie identifieras faktorer som kan påverka upple-velsen av offentlighet i det offentliga rummet. Resultatet av litteraturstudien an-vänds vid en analys av S:t Per Gallerian och identifierar vilka brister gallerian har i förhållande till den upplevda offentligheten. Utifrån resultatet av metoderna besvaras huvudfrågan genom ett schematiskt gestaltningsförslag där det framgår hur upplevelsen av offentlighet kan förbättras i S:t Per Gallerian. I och med resul-tatet ges förslag på hur landskapsarkitekter kan utforma gallerior som en del av det offentliga rummet och förbättra dem i avseendet ökad upplevd offentliget. I uppsatsen diskuteras landskapsarkitektens roll i utformningen av gallerior och hur gallerian kan inkluderas i stadens offentliga miljö. I den avslutande diskuss-ionen lyfts frågan kring huruvida de identifierade faktorerna generellt kan använ-das vid framtida gestaltning av gallerior.

,

The purpose of this essay is to investigate how one might improve the experience of the public space in a modern mall. Public life is important for citizens of the city and is of highly significance for the experience of publicity, something which is strongly influenced by design. For many people today public life is linked to consumption and as such the mall makes up an important part of public space. In Sweden today many malls are privately owned and designed with the overarching goal of maximizing consumption. A goal which does not always fit well together with the purpose of a public space.One might find it hard to reside in the mall without the purpose of shopping. However, malls are still well inte-grated parts of our public space which as a refuge from the recurring rain and cold weather shows great potential for public life due to Swedish weather condi-tions. The aim of the study is to investigate factors which might improve the experience of publicity and apply them to S:t Per Gallerian in Uppsala. Through a literature review different factors influencing the experience of publicity in public space are defined. The result of this review is then applied in an analysis of S:t Per Gallerian in order to identify the flaws this mall has in its role as a pub-lic space. These results will form the basis for a schematic design proposal for how to improve S:t Per Gallerian as a public space. This proposal will lay out a number of suggestions for improvements through landscape architecture. The essay also discusses the role of landscape architecture in designing malls, and how the modern mall can be better included in urban public spaces. The conclud-ing discussion will also reflect on the use of these factors in designing new malls.

Main title:Torget flyttar in
Subtitle:en studie i att förbättra upplevelsen av offentlighet i S:t Per Gallerian
Authors:Linnros, Fanny and Nilsson, Viktor
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:galleria, offentligt liv, offentligt rum, upplevd offentlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2752
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2752
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2013 13:17
Metadata Last Modified:24 Sep 2013 13:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics