Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sara and Åström, Matilda, 2013. Biologisk mångfald i en urban miljö : att genom gestaltning öka biodiversiteten i Artilleriparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den rådande förtätningstrenden i svenska städer leder till en minskning och fragmentering av grönytor. Det är ett hot mot den biologiska mångfalden och vidare för de ekosystemtjänster som är livsnödvändiga för oss människor. Vi landskapsarkitekter har möjlighet att lyfta fram de ekologiska frågorna i urbana exploateringsprojekt och argumentera för att den gröna infrastrukturen i städer
bibehålls. Detta gör att vi har en viktig roll i bevarandet av den mångfald och variation av alla levande organismer som tillsammans bildar den biologiska
mångfalden.

I denna uppsats studerades vad som påverkar den biologiska mångfalden i stadsmiljö. Arbetet omfattade en litteraturstudie, ett gestaltningsförslag och en
avslutande diskussion. Litteraturstudien gjordes med fokus på vilken betydelse den biologiska mångfalden har i stadsmiljö, vilka faktorer som påverkar bevarandet
av den biologiska mångfalden samt hur vi som landskapsarkitekter kan arbeta med dessa frågor.
Litteraturstudien, samtal med en expert samt en inventering
och analys låg sedan till grund för ett gestaltningsförslag för Artilleriparken i Uppsala. Gestaltningen grundades på biotopsgestaltning och syftar till, att med enkla medel, främja den biologiska mångfalden. Vi ville med förslaget skapa en plats som bidrar till den biologiska mångfalden lokalt på platsen och som genom förmedling av kunskap kan bidra till att främja den biologiska mångfalden i ett större sammanhang.

En avslutande diskussionen fördes kring hur denna typ av gestaltning kan göra skillnad för den biologiska mångfalden, vilka svårigheter och problem som finns vid arbete med dessa frågor samt hur vi som landskapsarkitekter kan arbeta för att främja bevarandet av den biologiska mångfalden. Slutsatsen var att det finns en mängd faktorer som påverkar den biologiska mångfalden i urbana miljöer.

,

The current densification trend in Swedish cities leads to a reduction and fragmentation of green areas. It is a threat to biodiversity and therefore the ecosystem
services that are vital for us humans. Landscape architects have the opportunity to highlight the ecological issues in urban development projects and to argue for the preservation of the green infrastructure in cities. This means that we have an important role in the preservation of the diversity and variety of all living organisms
that together form biodiversity.

This paper investigated the factors that affect biodiversity in urban environments. The paper includes a literature review, a design proposal and a final discussion.
The literature review was focused on the importance of biodiversity in urban areas, the factors that affect the conservation of biodiversity and how we as landscape architects can work with these issues. The literature review, discussions with an expert and an inventory and analysis formed the basis for a design proposal for Artilleriparken in Uppsala. The design was based on biotope design and is intended to use simple means to promote biodiversity. We wanted to create a design that will contribute to local biodiversity on the site and through the sharing of knowledge and understanding promote biodiversity in a broader context.

The final discussion concerned how this type of design can make a difference to biodiversity, the difficulties and problems that complicates the work with these issues and how we landscape architects can work to promote the conservation.

The conclusion is that there are many factors that affect biodiversity in urban areas.

Main title:Biologisk mångfald i en urban miljö
Subtitle:att genom gestaltning öka biodiversiteten i Artilleriparken i Uppsala
Authors:Andersson, Sara and Åström, Matilda
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette and Hedblom, Marcus
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ekosystemtjänster, gröna kilar, hållbarhet, hållbar planering, spridningskorridorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2750
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2750
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2013 12:58
Metadata Last Modified:24 Sep 2013 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics