Home About Browse Search
Svenska


Erlandsson, Josefina, 2013. En studie i visuell kommunikation : applicerad på Linnés Orangeriträdgård. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Detta är ett examensarbete som behandlar begreppet Visuell
Kommunikation. Ämnet har begränsats genom att denna uppsats främst ta upp kommunikationsformen ur en landskapsarkitekts perspektiv.

Examensarbetet är uppdelat i två delar; Del I är en litteraturstudie; Del II är en applikation. Det övergripande syftet med detta arbete är att jag vill lära mig hur jag kan sälja in mina idéer genom att ge dem en intresseväckande, inspirerande och kommunikativ utformning. Jag vill hitta en metod för hur man med ord och bilder framställer information för att den ska nå fram till så många som möjligt.

Mitt mål har varit att få min framtida publik att inte kasta mina alster innan de har studerat dem mer ingående. Istället vill jag få dem att bli nyfikna, att läsa och att slutligen ta till sig budskapet.

DEL I : LITTERATURSTUDIE
Visuell kommunikation är konsten att förmedla ett budskap mellan sändare och mottagare genom bokstäver, bilder och deras form och arrangemang. Ett mycket närliggande begrepp till visuell kommunikation är informationsdesign.

Förutsättningen för visuell kommunikation är att någon har något att förmedla. Förmedlaren kan exempelvis vara en enskild person, ett företag eller en förening. Kanalen eller mediet kan till exempel vara en hemsida, en broschyr eller en informationsskylt. Inom detta medium kombineras
text och bild så att de får en ordnad form och ett relevant innehåll. Den som förmedlar budskapet vill att det ska väcka uppmärksamhet och intresse, samt att det slutligen ska nå fram.

Formgivningsprocessen bakom visuell kommunikation täcker in tre grundläggande arbetsområden som måste samordnas för att nå önskad effekt:
1) Typografi är arbetet med textens utformning och arrangemang.
2) Bildhantering handlar om att välja talande bilder till budskapet.
3) Layout är arbetet med att skapa ett arrangemang av text och bild så att budskapet blir tydligt och begripligt.
Ett grundläggande kriterie för ett välutformat visuellt budskap är att det måste ha en bärande idé. Det kan handla om att kombinera text och bild på ett humoristiskt och nyskapande sätt. Eller att ha ett genomgående spännande tema eller koncept som omfattar produktionens alla delar.
Här följer några utmärkande kriterier för en bra idé:
• den skapar omedelbar uppmärksamhet
• den ger mottagaren en aha-upplevelse
• den skapar känslor som glädje, längtan, lust och sympati
• den är nästan alltid enkel och tydlig
• den går att använda om och om igen

DEL II: APPLIKATION
I denna del testas - eller appliceras - de teorier som just har studerat på ett verkligt fall. Den skapar också en möjlighet att ytterligare ifrågasätta källorna; Är deras råd de enda rätta eller finns det fler möjligheter? Eller
har de rent ut av fel på någon punkt?

I applikationsdelen har jag utformat informationsskyltar till en offentlig trädgård i 1700-talsstil som anlagts för att hedra vetenskapsmannen Carl von Linnés 300-årsjubileum - Linnés Orangeriträdgård.

Skyltarna kommer att möta en stor och spridd publik med olika bakgrund och i alla åldrar. Definierar man målgruppen blir det enligt litteraturstudien enklare att hålla sig på en lagom nivå så att alla mottagare
förstår och får den information de efterfrågar. I detta fall var målgruppen mycket stor och budskapet riskerade därför att bli karaktärslöst. Det ställdes alltså stora krav på både tydlighet och originalitet.

En klok strategi för att kontrollera att man verkligen förmedlar det man vill säga är att definiera kärnbudskapet i en enda mening. Mitt kärnbudskap löd: Linné var en oerhört fascinerande människa och en enastående vetenskapsman. För att skapa ett karaktärsfullt innehåll valde jag ut information genom att utgå ifrån vad jag personligen tyckte var spännande och intressant.
Ordet kongenialitet var något jag tog fasta på från litteraturstudien.

Detta innebär att något passar in i sitt sammanhang – con genius – ett med anden. För att uppfylla kongenialitet krävs det en noggrann analys av budskapet samt att tolka vad läsaren förväntar sig. Fenomenet kan användas på två sätt inom visuell kommunikation; 1) Vid uppfylld
kongenialitet får man oftast ett respektingivande och trovärdigt resultat.
2) Att medvetet inte uppfylla kongenialitet kan vara en oerhört effektiv metod för att skapa uppmärksamhet och provokation.

Under arbetet förstod jag verkligen vikten av att använda sig av ett fungerande helhetskoncept. Jag ville skapa skyltar som kändes kongeniala och lättlästa. De är utformade med en lågmäld och elegant design för att passa in i trädgårdens karaktär. Skyltställningarna ser ut
som riktigt gamla böcker i brunt skinn och med guldkantade sidor. Även layouten är upplagd för att efterlikna utseendet från en gammal bok.

Jag trodde från början att jag skulle komma fram till ett mer originellt resultat. För att locka publiken trodde jag att skyltarna var tvungna att sticka ut. Men i detta fall är det inte nödvändigt eftersom skyltarna inte konkurrerar med någon annan information. Genom detta uppdrag förstod
jag verkligen att det ofta är det enkla som fungerar bäst.

RESULTAT
I stora drag har jag fått svar på min övergripande frågeställning: Hur framställer man visuell information för att den ska nå fram till så många som möjligt? Jag har allra främst förstått att det inte finns någon
universallösning som går att använda om och om igen. Istället krävs det ett kreativt arbete anpassat till varje unikt projekt. Jag har inte fått bara ett utan flera samlade svar som, applicerade och kombinerade på rätt
sätt, kan vara till stor hjälp i mitt kommande yrkesutövande. Jag har helt klart förbättrat oddsen för att mina framtida idéer ska bli presenterade på ett intresseväckande, inspirerande och kommunikativt sätt.

,

This degree thesis handles the subject Visual Communication. The subject is large and has therefore been restricted. The essay only deals with chosen parts of the communication form, which could be useful for
me as a landscape architect. The essay is divided into two parts; Part I is a litterature study; Part II is an application.

The main goal of this study is to learn how to sell my ideas. How can I give them a design that attracts attention and is both inspiring and communicative? The direct purpose is to fi nd a method for making visual information reach as many people as possible. My final goal is to prevent my future clients from ignoring my presentation products.
Instead I want them to get curious, read it, and to fully take the message in.
PART I : LITTERATURESTUDY
Visuell communication is a term for mediating a message between sender
and reciever through letters, pictures and their form and arrangement. A
very close term to visual communication is information design.
A basic condition for visual communication to take place is that
someone has something to mediate. The messenger can for example be a
private person, a company or an association. The communication method,
or the channel/medium, can for example be a poster, a commercial, a
home page, a broschure or an information sign. Within this medium,
text and pictures are combined to create an arranged form and a relevant
content. The person who sends the message wants it to attract attention
and to fi nally reach through.
The design process behind visual communication covers three
fundamental parts, which all must be co-ordinated to obtain a desirable
effect:
1) Typography is the handlement of the texts form and
arrangement.
2) Picture management is about choosing pictures that are relevant
and interesting.
3) Layout is how to create a functional arrangement of text and
pictures. Functional in a way that the message becomes
attractive, distinct and understandable.
A fundamental criteria for a well shaped visual message is that it has to
have a main idea. It might be about combining text and pictures with a
humorous and dawning method. Or it can be about having an exciting
theme or concept throughtout the whole production. Here follows some
characteristic criteria for a good idea:
• it creates immediate attention
• it gives the reciever an aha moment
• it creates feelings like joy, longing, lust and sympathy
• it’s almost always simple and distinct
• it can be used over and over again
PART II : APPLICATION
The well knowned expression “practice makes perfect” is very well
suited to describe the reason for this appplication. In this part the theories
from the litterature study are tested - or applicated - in a real scenario. It
also creates an opportunity to questionate the sources: Is their advice the
only one functioning, or are there any other options? Or are they even
wrong in some aspects?
The application consists of designing information signs for a public
garden in 18th century style thats been build for the 300 years celebration
of the swedish scientist Carl Linnaeus– Linnaeus Orangery Garden.
The signs in the garden will meet a big and spread audience, coming
from totally different backgrounds and all age groups. According to the
litterature study it’s very good to defi ne a target group. That makes it so
much easier to stay on a good level, so that every reciever can understand
and get the information they want and need. When the target group is
very big, like in this case, the message can easily become weak. There
for there is a big demand for both clarity and originality.
There is a very wise strategy to control that you really mediates what
you want to say. This is to in just one sentence defi ne the essence of the
message. My main message was: Linnaeus was a very fascinating man
and a fenomenal scientist. When I decided what information to use, I simply picked out parts that I myself found exiting and interesting. I
believe the use of this method created a content full of character.
The word congeniality was something I brought with me from the
litterature study. This means that something is suitabel in its context –
con genius – with the soul. To fulfi l congeniality a careful analysis of
the message is demanded, and also a prediction of what the reciever
is expecting. When it comes to visual communicaton the fenomenon
can be used in two different ways; When congeniality is fulfi lled the
result will inspire respect and become very belivable. But if you instead
consiously chose not to fulfi l congeniality, you have a very effective
method to create attention and provocation.
During my work I really understod the importance of a complete main
concept. My work with the entrance sign was done to fast and lead to an
unfi nished result. But as always you can learn much from a mistake. The
signs inside the garden became much more congenius and intresting. By
giving the fi nished signs a quiet and elegant design, I think they will fi t
in the character of the garden. The signs are supposed to look like really
old books, with brown leather cover and pages with golden edges. The
layout is also designed to imitate the look of a very old book.
From the beginning I thought I would end up with a more original
result. I thought the signs had to stand out to attract the readers. But in
this case that is not nessecary, because the signs are not competing with
any other information. By taking on this assignment I have absolutely
understod that it’s often the simple things that work the best.
CONCLUSION
Chiefl y I have succeeded in fi nding answers to the main question I had
in the beginning of this essay: How do you visually present information
to make it reach as many people as possible?
The most important thing I have learned is that there is no universal
solution that can be used over and over again. Instead it demands a
creative process adapted to every unique project. I have found not one
but many answer that, applicated and combined in a creative way, can
be very useful in my profession to come. I believe I have improved the
odds for my future ideas to be well presented. From now on they will
hopefully have a design that attracts attention, and a content that is both
inspiering and communicative.

Main title:En studie i visuell kommunikation
Subtitle:applicerad på Linnés Orangeriträdgård
Authors:Erlandsson, Josefina
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Gustafsson, Pär and Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Information, budskap , format, koncept, layout, form, skyltar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2787
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2787
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2013 12:21
Metadata Last Modified:01 Oct 2013 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics