Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Ingrid, 2013. Åkerböna - i ekologiska odlingssystem. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
705kB

Abstract

Odlingen av åkerböna (Vicia faba) har ökat under de senaste åren, vilket är en följd av det ökande intresset för inhemskt odlat proteinfoder. Åkerböna är en värdefull gröda i flera avseenden än som proteinfoder, den är en bra avbrottsgröda och dess kvävefixerande förmåga kan utgöra en viktig kvävekälla i ekologiska växtföljder. Det finns en rådande uppfattning om att åkerböna är en gröda som kräver svåruppnåeliga odlingsförhållanden, som t.ex. att den ska växa på styvare jordar som lättleror eller tyngre jordar och att det är krångligt att få till en växtföljd där åkerbönan inte återkommer för ofta. En av de sjukdomar som är vanligt förekommande på åkerböna och anses vara en av de mest ekonomiskt betydelsefulla är chokladfläcksjuka, den orsakas av svampen botrytis fabae som bl.a. sprids via smittade växtrester som kan ligga kvar i jorden mellan växtsäsongerna. Detta är en av orsakerna till att de är viktigt att åkerbönan inte återkommer oftare än var sjätte till var sjunde år i växtföljden.
Det här arbetet består av två delar, den ena avser att ta upp vad som upplevs som svårigheter med odlingen samt vad åkerbönan har för möjligeter i ekologiskt lantbruk. Den delen har genomförts som en intervjustudie där ekologiska lantbrukare med erfarenhet av åkerböna har fått svara på frågor som rör bl.a. odlingsteknik, odlingssäkerhet, positiva och negativa erfarenheter av åkerböna som gröda, ekonomiska aspekter på odlingen samt andra reflektioner och tankar rörande åkerbönan och dess möjligheter som proteingröda.
Den andra delen är en del i ett större projekt ”Odlingssäkerhet hos sortblandningar av åkerböna” som drivs av Georg Carlsson (SLU). Den delen tar upp hur chokladfläcksjukans förekomst påverkas av samodling, dels i sortblandningar av åkerböna där 2-3 sorter ingått och dels av samodling med vårvete (Triticum aesivum). Förekomsten av chokladfläcksjuka har graderats vid upprepade tillfällen i fältförsök med sortblandningar och i samodling med vårvete. Fältförsöken har varit lagda på tre lokaler, Västergötland, Östergötland och Skåne. Tre sorter av åkerböna (Alexia, Gloria och Julia) har odlats dels i renbestånd, dels sortblandningar med två eller tre sorter, alla sorter och sortblandningar har jämförts med och utan samodling med vårvete. Vid samtliga lokaler har chokladfläcksjukans utbredning graderats vid fem tillfällen under odlingssäsongen. Analysen av intervjuerna visade en klart positiv inställning till åkerböna som gröda, både vad det gäller odlingssäkerhet och ekonomisk avsättning. Det som upplevdes som svårigheter var att hålla odlingen ogräsfri under tillväxtfasen i början av odlingssäsongen då plantorna är små vilket ger utrymme för ogräsplantor. Lantbukarna hade överlag goda erfarenheter av odlingen och ansåg att åkerböna var en av de mest lönsamma och värdefulla grödorna i växtodlingen eftersom den oftast ger bra avkastning och dessutom inte behöver några större insatser utöver utsäde, sådd och ogräsreglering.
Graderingsresultaten visade tydligt att Alexia har haft de största angreppen av chokladfläcksjuka medan Julia drabbades i betydligt lägre grad. De sortblandningar som innehöll Alexia drabbades också i större utsträckning än de blandningar som innehöll Julia. Hur skörden påverkades av angreppen är svårt att säga då det inte fanns något tydligt samband mellan graderingsresultat och skördemängd på mer än en lokal, Alnarp, där angreppen av chokladfläcksjuka också var som högst. Där kunde man se ett svagt negativt samband mellan skörd och grad av angrepp.
Sammanfattningsvis har resultaten visat att åkerböna är en gröda som anses värdefull och odlingssäker av de Halländska lantbrukare som deltagit i studien. När det gäller chokladfläcksjukan visar den här studien att sjukdomens påverkan på fröskörd inte är nämnvärt stor förutsatt att angreppet inte kommer tidligt på säsongen och blir väldigt omfattande.

,

The interest in faba beans (Vicia faba) has increased in recent years, and with the growing interest there is also a greater need for research and knowledge. There seems to be a general perception that faba bean is a crop with low yield stability. Chocolate spot (Botrytis fabae) disease is considered one of the most economically important diseases of faba beans. In warm and humid weather the disease can cause serious damage. The purpose of this thesis was to look at the difficulties and opportunities with faba bean cultivation in Sweden, and how the occurrence of chocolate spot disease (an important factor for the yield stability) is influenced by intercropping with several varieties of faba beans and intercropping with spring wheat.
The thesis consists of two parts: interviews with organic farmers in Halland and follow-up of chocolate spot disease occurrence in field trials. The field trials have been placed in three locations in the southern part of Sweden, representing three different regions with different climatic conditions. Three varieties of faba beans (Alexia, Gloria and Julia) were grown both in one variety, and variety mixtures of two or three varieties, and all varieties and varietal mixtures have been compared with and without intercropping with spring wheat. At each location the severity of the chocolate spot disease symptoms has been graded visually five times during the growing season. The analysis of the interviews showed a clearly positive attitude to faba bean as crop both in terms of yield stability and economic output. The farmers had generally good experiences and found faba beans as one of the most profitable and valuable crops in crop production because it usually gives good yields and also requires no action other than seeds, sowing and weed control. The variety Alexia had the biggest attacks of chocolate spot disease while Julia had a much lower degree of symptoms. At the end of the growing season, the occurrence of disease symptoms was in the range of 0,5 to 1 class lower in Julia than Alexia, which corresponded to a difference of 10 to 40% less affected leaf area. The varietal mixtures containing Alexia also had greater occurrence of disease symptoms than the mixtures containing Julia. The harvest was affected by the infection, but there was no clear correlation between the grading results and grain yield except in Alnarp, where the infection of chocolate spot disease was the greatest. In Alnarp a weak negative correlation was observed between yield and degree of infection. In summary, the results have shown that faba bean is a valuable and appreciated crop among farmers who have experience in growing it in Halland. When it comes to chocolate spot disease it seems like the disease do not have as much impact on the harvest as long as the infection does not occur early in the season or at a very large extent.

Main title:Åkerböna - i ekologiska odlingssystem
Authors:Holmberg, Ingrid
Supervisor:Carlsson, Georg and Jensen, Erik Steen
Examiner:Rämert, Birgitta
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:åkerböna, odlingssäkerhet, chokladfläcksjuka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2700
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2700
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant ecology
Plant physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2013 10:58
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page