Home About Browse Search
Svenska


Ingmar, Helena, 2013. Tunabackar - bostadsgårdens förändring : en undersökning av bostadsgårdens funktioner och hur de har förändrats mellan åren 1947–2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Under 1940-talet rådde stor bostadsbrist i hela Sverige och även i Uppsala. Området Tunabackar i Uppsala byggdes 1947 och är en del av den stora utbyggnaden av bostäder som skedde efter andra världskriget och decennierna därefter.
Tunabackar planerades av dåvarande stadsarkitekt Gunnar Leche. Området byggdes med tre- till fyravåningshus placerade i vinkel och inrymde 628 lägenheter.

Kvarteren var slutet mot norr och öppet mot söder. Byggnaderna bildade skyddade gårdsrum i söderläge. Syftet med den här uppsatsen var att dokumentera skillnaderna mellan funktionerna på en bostadsgård i Tunabackar idag och
när samma bostadsgård byggdes 1947. Och att svara på följande frågeställningar:
Vilka funktioner har förändrats på den specifika bostadsgården? Varför har funktionerna på bostadsgården lagts till eller tagits bort? Sker förändringarna i
huvudsak på grund av ekonomiska orsaker eller på grund av de boendes ändrade levnadsvanor och önskemål? Jag begränsade mig geografiskt till kvarteren Torbjörn
och Torgny som ursprungligen var det som kallades för Tunabackar. Området avgränsas i söder av Torbjörnsgatan, i öster av Tunagatan och i norr av Väpnargatan. Jag undersökte vilka funktioner som fanns på bostadsgården. Jag
jämförde vilken funktion olika markbeläggningar hade men inte vilken typ av markbeläggning det var på platsen. För att svara på frågan om hur bostadsgården har förändrats studerade jag den illustrativa situationsplanen Gunnar Leche ritade då området anlades. Därefter inventerade jag bostadsgården och jämförde med situationsplanen. För att ta reda på varför förändringarna har skett kontaktade jag
Uppsalahem, som äger och förvaltar området. Det visade sig att funktionera på bostadsgården till viss del har förändrats eller omfördelats, men att den ursprungliga
strukturen fortfarande finns kvar. Resultatet visar att det i huvudsak finns två olika anledningar till att förändringarna har skett, anpassningar på grund av ekonomiska skäl och anpassningar på grund av människors ändrade levnadsvanor.

Bostadsgården i Tunabackar visade sig ha genomgått i stort sett samma förändringar som många andra bostadsgårdar från samma tid har genomgått, enligt litteraturen.

,

During the 1950s there was a great shortage of housing in Sweden and also in Uppsala. The area Tunabackar in Uppsala was built in 1947 and is part of the major expansion of housing that occurred after World War II and the decades
thereafter. Tunabackar was planned by the city architect at that time, Gunnar Leche. The area was built with three- and four-story buildings and housed 628 apartments. The neighborhood was closed to the north and open to the south. The buildings formed sheltered courtyards facing south. The purpose of this paper was to document the differences between the functions of a residential yard in
Tunabackar today and when the housing was built in 1947. And to answer the following questions: What features have changed in this specific residential yard? Why has the functions of the yard been added or removed? Does changes mainly take place due to economic reasons or because of the residents' changing lifestyles and preferences? I limited myself geographically to the blocks named Torbjörn and Torgny, originally called Tunabackar. The area is bounded in south by Torbjörnsgatan, in east by Tunagatan and in north by Väpnargatan. I examined the funktions that were on the yard. To answer the question of how the yard had changed, I studied the illustrative map Gunnar Leche drew when the area was built. Then I inventoried the residential yard and compared with the situation in the map. To find out why the change has occurred, I contacted Uppsalahem, which owns and manages the estate. It turned out that the functions in the residential yard to some extent has changed or rearranged, but the original structure is still there. The results show that there are essentially two different reasons why changes have occurred, adjustment due to economic reasons and adjustments due to people's changing lifestyles. The yard in Tunabackar were found to have undergone essentially the same changes as other residential yards from the same period, according to the literature.

Main title:Tunabackar - bostadsgårdens förändring
Subtitle:en undersökning av bostadsgårdens funktioner och hur de har förändrats mellan åren 1947–2013
Authors:Ingmar, Helena
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arkitekturhistoria, funktioner på bostadsgård, gård, upprustning, stadsbyggnadshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2697
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2697
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2013 09:30
Metadata Last Modified:10 Sep 2013 09:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics