Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ellinor and Bohlin, Linnea, 2013. Fallstudie av innergårdar och entréplan vid Televerket i Farsta : dokumentation, värdering och framtida utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

There are few legally protected gardens in Sweden, and those that are protected are mainly from the 17th and 18th centuries. All time periods have the same value and more modern gardens therefore needs to be protected. Evaluating parks is, however, complicated since it do not exist any methods.

One environment from the 1960’s that has not been protected is Televerket in Farsta, Stockholm. The facility has been classified as worthy of preservation by Stockholm City Museum and has received the Kasper Salin Prize. The outdoor environment is designed by Sven Olov Nyberg and consists of seven courtyards and one entrance area. The environment was redesigned between 1989-2004 and some of the courtyards went through major changes.

The purpose with this thesis is to describe the current design and character of an historical environment from the 20th century and to depict the differences from the original blueprints. The purpose is also, based on the current design and the original blueprints, to preserve and develop the cultural values of today by redesigning and developing suggestions for management objectives.

By combining several methods and adjusting them, we created a method to handle cultural historical environments. We made inventories over the places within Televerket by using a method by Arne Branzell. We combined the method with the evaluation system of the Swedish National Heritage Board. According to the system we evaluated the environment. We redesigned the places that got low marks, restored or preserved the places with high marks and did a gently redesign with the rest of the places.

Cultural historical places can be protected as a National Interest or Cultural Heritage. According to international recommendations, should the facility’s character and cultural historical values be preserved. One should also see the real estate as a whole and preserve physical and non-physical values.

Our opinion is that you have to follow these guidelines and adjust the design after the functional needs of today. Our redesign took inspiration from Nybergs blueprints since we saw a value in his use of one idea per place.

The current garden maintenance contract is unspecific and general. We developed maintenance goals to prevent more values from disappearing and to implement our design.
The two most important contributions with our work is documentation, evaluation and future suggestions for Televerket and also the development of a method which can be used as inspiration in coming work.

,

Idag finns det få lagskyddade trädgårdar, och de som skyddas
är framförallt trädgårdar från 1600- och 1700-talet. Alla tidsperioder är dock lika värdefulla och därför bör även fler yngre miljöer dokumenteras och skyddas. Detta arbete försvåras dock då det inte finns en utarbetad metod för att värdera utemiljöer.

En kulturhistorisk miljö från 1900-talet som inte lagskyddas
är Televerket i Farsta, Stockholm. Anläggningen fick Kasper
Salinpriset för sin utformning och klassades av Stockholms
Stadsmuseum som bevarandevärd. Utemiljön ritades av
Sven Olov Nyberg under slutet av 1960-talet och består av
sju innergårdar och ett entréplan. Mellan år 1989-2004
omgestaltades utemiljön och flera gårdar genomgick då stora
förändringar.

Syftet med examensarbetet är att beskriva nuvarande
utformning och karaktär på en kulturhistorisk miljö från
andra hälften av 1900-talet samt kartlägga skillnaderna
mot de ursprungliga ritningarna. Syftet är även att utifrån
utformni ngen idag och originalritningarna bevara och
utveckla, de kulturhistoriska värdena genom att föreslå förslag för omgestaltning och skötselmål.

Genom att kombinera och justera flera metoder skapade vi en
metod för att hantera historiska utomhusmiljöer. Platserna
inventerades utifrån Branzells rums- och upplevelsemetod
som sedan kopplades samman med Riksantikvarieämbetets
värderingssystem. Enligt systemet värderade vi platserna.
Platser med få värden omgestaltades, de med många värden
bevarades eller rekonstruerades och övriga platser genomgick
en varsam omgestaltning.

Kulturhistoriska miljöer kan skyddas som riksintresse för
kulturmiljövården eller enskild byggnadsminne. Enligt
internationella riktlinjer ska man i arbetet med kulturmiljöer bevara anläggningens karaktär och kulturhistoriska värden. Anläggningen ska även ses som en helhet och både fysiska och icke fysiska värden ska bevaras.

Vi ansåg att vi skulle följa dessa riktlinjer och att platserna behövde justeras efter behoven idag. Vår gestaltning inspirerades av de utmärkande dragen i Nybergs utformning då vi bland annat såg värdet i att, precis som han, låta en arkitektonisk idé dominera.

Det gällande skötselavtalet är ospecifikt och generellt. Vi
utformade därav skötselmål för att undvika att fler värden
skulle försvinna och för att implementera våra förslag.
Vi ser de två viktigast bidragen i vårt arbete som
dokumentation, värdering och förslag för Televerkets
framtida utveckling samt utarbetande av en analys och
värderingsmetod som kan användas som utgångspunkt i
kommande arbeten.

Main title:Fallstudie av innergårdar och entréplan vid Televerket i Farsta
Subtitle:dokumentation, värdering och framtida utveckling
Authors:Andersson, Ellinor and Bohlin, Linnea
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Eriksson, Tomas and Eskilsdotter, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ann Fagerström Tronde, gestaltning, Klaus Stritzke, kulturhistorisk miljö, restaureringsprincip, Riksantikvarieämbetets värderingssystem, Sven Olov Nyberg, vårdprinciper, fallstudier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2696
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2013 13:55
Metadata Last Modified:09 Sep 2013 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics