Home About Browse Search
Svenska


Persson, Katarina, 2013. Säsong - ett globalt, lokalt och miljövänligt koncept, eller? : en kvalitativ analys av begreppet säsong och dess innebörd för aktörer i den svenska värdekedjan för frukt och grönt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
946kB

Abstract

Säsongsbegreppet används flitigt i dagens kommunikation. Säsong har gått från att vara en självklarhet till att bli en av de starkast växande trenderna i Sverige. I detta arbete undersöks inställningen till säsong hos aktörer (producenter, detaljister, grossister och övriga parter), längs den svenska värdekedjan för frukt och grönsaker.

Skillnader i definitioner och användning av begreppet kan leda till missförstånd och misstolkningar mellan de olika leden i värdekedjan. Begreppet säsong används i dagens samhälle i flera olika sammanhang, både med miljö, hälsa och
i marknadsföringssyfte. Det är tydligt att säsong har en central plats i kommunikationen men vad som är mindre tydligt är att samma ord används i flera sammanhang men innebörden kan skilja sig markant åt.

Undersökningen bygger på Critical Incident Technique som ger
respondenten möjlighet att uttrycka sig med sina egna ord
vilket ger innehållsrika svar där både svaren och berättelserna ger information.

Resultatet bygger på enkäter som skickades ut via e-­‐post
till representanter för alla led i värdekedjan. En genomgång
av tidigare forskning visar att det finns två generella
definitioner av begreppet säsong. Den ena med en tydligt
lokal koppling där man menar att råvaran skall produceras
där den konsumeras. Den andra definitionen bygger på att
säsong skall ses ur ett mer globalt perspektiv och att säsongsbegreppet därmed endast är kopplat till platsen där
den produceras, platsen för konsumtion är alltså inte kopplad till den här definitionen.

Resultaten från undersökningen visar att de olika aktörerna
på den svenska frukt-­ och grönsaksmarknadens inställning till säsong skiljer sig åt. Producenterna tillsammans med
konsumenterna anser att säsong bör ha en tydlig koppling till lokalt och närproducerade råvaror. Handeln och grossisterna skiljer på lokal säsong och importerad säsong
och anser att säsong definieras av att en råvara finns i stora volymer.

Resultaten visar även att konsumenter i allmänhet har en låg
kunskap om frukter och grönsakers naturliga säsong vilket
gör att användningen av begreppet säsong i flera olika sammanhang, med olika innebörd, ökar risken för missförstånd
och misstolkningar.

,

Seasonality is widely used in today's society. Seasonality
has gone from being something obvious to becoming one of
the hottest trends in Sweden.

This study examines the actors’ (producers, retailers,
wholesalers and other parties) along the Swedish value
chain for fruit and vegetables attitude towards the concept
of seasonality.

Different definitions and different usage of the term can
lead to misunderstandings and misinterpretations between
the various actors in the value chain. The concept of seasonality is used in today's society in a variety of
settings; e.g. environment and health issues, and in marketing purposes.

It is clear that the seasonality has been a central point
of communication, but what is less obvious is that the same
word is used but the meaning can differ markedly. The study
is based on the Critical Incident Technique that gives the
respondent the opportunity to express themselves in their
own words giving full answers. For gathering data, questionnaires were sent out by e-­mail to the representatives of the entire supply chain.

A comparison of previous research shows there are two general definitions of seasonality. One with a clear local
connection which means that the crop is produced where
it is consumed. The second definition refers of seasonality
as something that should be seen from a more global perspective and argue that seasonality is linked to the
place where it is produced even if the crop is to be
consumed elsewhere.

The results of the survey show that the various actors’ in
the Swedish fruit and vegetable market approach to seasonality differ. The producers along with the consumers
believe that seasonality should be clearly linked to locally
produced ingredients. Retailers and wholesalers differ on
local seasonality and imported seasonality and believes
that seasonality is defined by a commodity available in
large numbers. The results also show that consumers generally have little knowledge of fruits’ and vegetables’
natural season which makes use of the concept of seasonality
in several different contexts with different meanings which
increases the risk of misunderstandings and misinterpretations.

Main title:Säsong - ett globalt, lokalt och miljövänligt koncept, eller?
Subtitle:en kvalitativ analys av begreppet säsong och dess innebörd för aktörer i den svenska värdekedjan för frukt och grönt
Authors:Persson, Katarina
Supervisor:Spendrup, Sara
Examiner:Ekelund, Lena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:säsong, lokalt, globalt, klimatpåverkan, svenska värdekedjan för frukt och grönsaker, marknadskommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2663
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:28 Aug 2013 10:44
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics