Home About Browse Search
Svenska


Biel Jönsson, Anna-Lena, 2013. Utformning av synlig regnvattenhantering i privata trädgårdar och bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Världen står inför ett klimat i förändring. Redan idag märker vi av dessa förändringar och då främst i form av temperatur- och nederbördsförändringar. Den nederbörd som faller över en, av människan, bebyggd miljö osynliggörs snabbt och leds effektivt bort i underjordiga ledningar för att slutligen hamna i våra sjöar och vattendrag eller i ett reningsverk. Förutom att dessa traditionella kommunala ledningssystem inte är ekologiskt hållbara så är de dessutom underdimensionerade och uttjänta och klarar inte av de flödesvariationer som uppstår vid extrema skyfall, vilket resulterar i översvämningar och bräddning av avloppsvatten i sjöar och vattendrag. Det har byggts och byggs fortfarande ett samhälle som är ytterst väderberoende och sårbart. Andelen hårdgjorda ytor ökar och mängden växtlighet minskar vilket leder till mindre infiltration och evapotranspiration samt att den ytliga avrinningen ökar dramatiskt.

Privata trädgårdar och bostadsgårdar täcker en betydande del av ytan i städerna. Här är ett tillfälle då den lilla tomtägaren kan hjälpa till att skapa ett mer hållbart samhälle. Så att inspirera och influera till en förändring mot en mer hållbar hantering av dagvattnet i de privata trädgårdarna är viktig. Att fokusera sig på estetiska lösningar snarare än på det praktiska och tekniska är relevant eftersom det i en privat trädgård är viktigt att hanteringen är tilltalande och vacker. Att vattnet kan ses som en resurs som kännas berikande och kan inspirera till avkoppling och lek.

,

The world is facing a changing climate. Already, we notice these changes, mainly in the form of temperature and precipitation changes. The rain that falls over, by man built environment are quickly made invisible and efficiently passed away in the underground pipes to finally end up in our lakes and streams or in a treatment plant. In addition to these traditional municipal drainage infrastructure not being ecologically sustainable, they are also undersized and deteriorated and can not handle the flow fluctuations that occur during extreme rainfall, resulting in flooding and discharges of raw sewage into rivers and streams. It has been built and are still being built a society that is extremely weather dependent and vulnerable. The proportion of impervious surfaces increases and the amount of vegetation decreases resulting in less infiltration and evapotranspiration leading to the surface runoff increases dramatically.

Private gardens and courtyards cover a significant portion of the surface in the cities. This is an occasion when the small plot owner can help to create a more sustainable society. To inspire and influence a change towards a more sustainable management of stormwater in the private gardens is important. To focus on the aesthetic rather than the practical and technical is relevant because in a private garden it is important that management is appealing and beautiful. That water shall be seen as a resource that feels rewarding and will inspire you to relax and play.

Main title:Utformning av synlig regnvattenhantering i privata trädgårdar och bostadsgårdar
Authors:Biel Jönsson, Anna-Lena
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Folkesson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, regnvatten, hållbar hantering, öppna system, Augustenborg, Västra Hamnen, utformning, trädgårdsdesign, privatträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2647
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2647
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2013 06:53
Metadata Last Modified:21 Aug 2013 06:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics