Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Gustaf, 2013. Stadsodling i fickparker : ett gestaltningsförslag till en fickpark i Limhamn med odlingstema. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Stadsodling och förtätning är två högst aktuella ämnen idag inom hållbar stadsutveckling som har fått och får allt mer uppmärksamhet inom politiken och olika medier på senaste. Dessa ämnen är nära kopplade till den gröna miljön och dess betydelse för människa och miljö och utgör bakgrund för arbetet. Syftet med arbetet är att ta fram ett gestaltningsförslag till en fickpark med odlingstema på en offentlig plats i stadsdelen Limhamn i Malmö. Som inspirationskälla används fruktlunden som svar på odlingstemat. Huvudfokus ligger på parkens utformning, vilka element och funktioner som fickparken bör innehålla och vilket växtmaterial som kan vara lämpligt.

Arbetet grundar sig på litteraturstudier inom ovan nämnda bakgrundsområden. Vidare litteraturstudier inriktar sig på gestaltningsprinciper för offentliga miljöer och lämpligt växtmaterial. Litteraturstudierna tillsammans med en analys av den valda platsen utgör värdegrund för koncept och gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget "Limhamns fruktlund - med rätt att palla" utgör det huvudsakliga resultatet i arbetet och är ett förslag på hur en fickpark med odlingstema kan utformas på en offentlig plats. Förslag på utformning, lämpliga element och växter redovisas i gestaltningsförslaget med tillhörande text. Slutligen diskuteras koncept och gestaltningsförslag för att komma fram till mer generella slutsatser. Även andra frågor som dykt upp under arbetets gån diskuteras.

Utgångspunkten har varit att det ska finnas en fickpark på platsen och att denna ska ha ett odlingstema och jag har därför valt att bortse från stadsbyggnadsmässiga och kulturhistoriska krav på platsen. Skötsel och markarbete har utelämnats i arbetet av tidsskäl. Urvalet av ätliga växtmaterial som kan användas är oerhört stort och växtförslagen inriktar sig främst på lignoser.

,

Urban agrkulture and densification are two highly relevant topics today in sustainable urban development which has received and receives more attention in politics and various media lately. The topics are closely linked to the green environment and its importance and constitutes as background for this work.

The purpose of this work is to develop a design proposal for a pocket park with cultivation as a theme in a public place in the district Limhamn in Malmö. As a source of inspiration the fruit grove has been used in response to the cultivation theme. The main focus lies on the park's design, which elements and functions the park should include and which plant material that could be appropriate.

The work is based on literature studies in the above mentioned background areas. Purther literature studies focuses on the design principles and appropriate plant material. The literature studies along with an analysis of the selected site constitute values for concept and design proposal. The design proposal "Limhamns fruktlund - med rätt att palla!'' is the main result of the work and is a suggestion of how a pocket park with cultivation theme can be designed in a public place. Suggested design, suitable elements and plants reported in the design proposal with accompanying text. Finally the concept and design proposal are discussed to come up with more general conclusions. Other issues that emerged during the process are also discussed.

The starting point has been that there should be a pocket park at the site and that this should have a cultivation theme and I have therefore ehosen to ignore the urban commercial and cultural requirements at the site. Management and soil construction have been omitted in this work. The selection of edible plant material that can be used is very large and the proposals focus on woody plants.

Main title:Stadsodling i fickparker
Subtitle:ett gestaltningsförslag till en fickpark i Limhamn med odlingstema
Authors:Johansson, Gustaf
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Larsson, Marie
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsodling, urban odling, urban farming, fickpark, pocket park, gestaltning, Limhamn, gestaltningsförslag, koncept
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2645
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2645
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2013 14:46
Metadata Last Modified:20 Aug 2013 14:46

Repository Staff Only: item control page