Home About Browse Search
Svenska


Hjelte, Petter and Larsson, Aleksandra, 2013. Vad är ett hållbart evenemang? : Eurovision Song Contest i Malmö våren 2013 i rampljuset. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Hållbarhet är ett begrepp som har fått en allt större och viktigare betydelse i samband med evenemang. Denna genomslagskraft beror på flera skäl såsom etiska, strukturella och marknadsföringsmässiga. Tack vare utvecklingen har många organisationer fått upp ögonen
för detta fenomen och Malmö stad och Region Skåne, som bär huvudansvaret för Eurovision Song Contests kringaktiviteter, är inga undantag. Ett mål som Malmö stad har under sitt värdskap är att ISO-certifiera organisationens arbete vid kringaktiviteter i samband med musiktävlingen. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka vad ett hållbart evenemang är. I studien identifieras även hindrande faktorer för hållbarhetsarbete i
samband med evenemang samt passande nyckeltal för hållbara evenemang. Detta görs genom en fallstudie bestående av en metodkombination som bland annat innehåller intervjuer med nyckelpersoner samt analys av betydelsefulla dokument. Vidare analyseras materialet ifrån de kvalitativa intervjuerna och dokumenten varefter de mest relevanta
utsagorna för att besvara huvudfrågeställningen, Vad är ett hållbart evenemang?, lyfts fram.

Under intervjuernas gång framgick det att den temporära organisationen i samband med Eurovision Song Contest hade utgått ifrån liknande tillvägagångsätt som hade använts i
samband med Malmöfestivalens hållbarhetsarbete år 2012. Information, kunskap och förståelse visade sig vara tre viktiga ledstjärnor till att motivera de intervjuade
nyckelpersonerna att uppnå ett fungerande hållbarhetsarbete. Resultatet av vår studie tydliggör att det är viktigt att arrangörsorganisationen ska vara lyhörd, stötta och följa upp hållbarhetsarbetet under hela processen. Respondenternas svar på vad de anser att ett
hållbart evenemang innebär skiljer sig åt, vilket inte var helt oväntat med tanke på deras skiftande arbetsroller. Generellt är fokus på ekologiska faktorer både i de analyserade dokumenten och i intervjuerna. En gemensam syn inom organisationen på vad hållbarhet innebär och hur det kan uppnås utgör en annan viktig grund för ett välfungerande
hållbarhetsarbete som lyfts fram.

Arrangören av ett hållbart evenemang bör ha ett välfungerande hållbarhetsarbete i vardagen för att ambitionerna ska vara trovärdiga. Vidare bör arrangören vara en förebild och leva som den lär men måste också göra det lätt för besökarna att göra hållbara val. Att ställa
krav på hållbarhetsarbete, trots att det tar längre tid och är mer kostsamt, kan ge hållbara resultat. Som en del av studiens resultat identifierades även sju nyckeltal för hållbara evenemang. Dessa handlar om allt ifrån avfall till kunskap för att omfatta hela bredden av evenemangets påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. I studien har även ett större antal hinder för hållbarhetsarbete i samband med ESC identifierats. Dessa lyfter bland annat en alltför begränsad tidsram, svårigheter i implementeringen av hållbarhetsarbetet samt bristande tillgång eller för långa leveranstider på hållbara produkter.

,

Sustainability is a concept that has gotten a bigger and more prominent importance in event planning. This impact is due to ethical, structural and marketable reasons among
others. Thanks to this development, this phenomenon has caught the eye of several organizations, and the City of Malmö and Skåne Regional Council who bear the main
responsibility for the Eurovision Song Contest’s belonging round activities, are no exception. One of the goals the City of Malmö has during its hosting is to obtain an ISO
certificate for the round activities related to the music contest. The field of study for sustainable events is relatively undiscovered, but the theoretical background used in the study highlights the importance of having sustainability as an ambition throughout every step in the process within an organization. Indicators and key numbers are seen as important tools for estimating the events negative effects and to see if the development is headed in the right direction. The main purpose of this study has been to describe what a sustainable event is. The study also identifies factors which could be an obstruction to
working with sustainability in relation to events, and key numbers fitting for such. This is done through a case study that consists of a scientific combination of methods such as
interviews with key persons and analysis of significant documents. Furthermore, the material is analyzed through the qualitative interviews and documents, whose most relevant abstracts will be used to answer the main question of this study, What is a sustainable event?

During the interviews it was discovered that the temporary organization during the Eurovision Song Contest had come out of similar ways of working during the Malmö
festival’s work for sustainability in 2012. Information, knowledge and understanding turned out to be three important guidelines for the interviewed people as motivation for a well working sustainability project. The result of our study clarifies the importance of being
attentive, supportive and to follow up the work for sustainability throughout the entire process. The respondents’ answers to what they think a sustainable event is differ from one and other, which was not unexpected considering their different fields of work. The general focus in the analyzed documents and interviews has been the ecological aspects. A mutual agreement within the organization on what sustainability means and how it can be
achieved is another important base for a well functioning work process for sustainability.

An organizer of a sustainable event should have a well working method for sustainability in the everyday acts of work to raise the credibility for its ambitions. Furthermore, the arranges should be a role model and set a good example while at the same time making it easy for the visitors of an event to make sustainable choices. To have standards and demands on work for sustainability, despite the fact that it is less time- and cost efficient,
can give sustainable results. As a part of the result of the study, seven key numbers were identified as important for sustainable events. There were numbers on everything between waste products to knowledge to be able to grasp the width of the event’s effects from a sustainability perspective. The study also highlights and identifies a few obstacles in the work with sustainability in connections to the Eurovision Song Contest. These include a limited timetable, difficulties in the implementation of the work for sustainability and the lack of accessibility for sustainable products.

Main title:Vad är ett hållbart evenemang?
Subtitle:Eurovision Song Contest i Malmö våren 2013 i rampljuset
Authors:Hjelte, Petter and Larsson, Aleksandra
Supervisor:Hägerhäll, Caroline
Examiner:Gyllin, Mats
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hållbarhet, Eurovision Song Contest (ESC), evenemang, ISO 20121, hållbarhetsindikatorer, nyckeltal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2638
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2638
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:En av författarna, Aleksandra Larsson, är inskriven vid Malmö högskolas magisterprogram, men gör sitt examensarbete vid SLU Alnarp.
Deposited On:20 Aug 2013 13:10
Metadata Last Modified:20 Aug 2013 13:10

Repository Staff Only: item control page