Home About Browse Search
Svenska


Somby, Sanna, 2013. Tryggare tillvaro? : en studie av trygghetsupplevelsen av Victoria Parks utemiljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
995kB

Abstract

I samhället idag har människor genom media blivit allt mer medvetna om att världen är osäker, vilket för många skapar en känsla av otrygghet. Många vill lösa problemet med otrygga miljöer genom att bygga säkrare, vilket kan ha lett
till att människor i Sverige känner sig tryggare nu 2013 än åren dessförinnan. Ett exempel på ett försök att lösa otryggheten är Victoria Park, det nyligen byggda så
kallade livsstilsboendet i Malmö. Den bärande idén där är att det ska finnas en möjlighet till gemenskap mellan de boende, då de förser gemensamma och privata utrymmen med hög service. Victoria Park har fått blandad kritik. Området
lovordas för en stark gemenskap och ett tryggt boende för dem som bor där.

Samtidigt som boendet bidrar till avskildhet och segregering. Syftet med denna uppsats är att undersöka de boendes upplevda trygghet i Victoria Parks gestaltade
utemiljöer. Hur tänkte landskapsarkitekterna som var med i utformningen av utemiljöerna? Fanns det en trygghets- och säkerhetstanke och märks det på gestaltningen?
Känner sig de boende trygga där? Denna studie fokuserar endast på Victoria Park i Malmö. För att finna svar på nämnda frågor har jag gjort semistrukturerade
intervjuer med de boende i och utanför Victoria Park. I studien genomfördes även en intervju med den landskapsarkitekt som varit med och ritat
Victoria Parks utemiljöer, med syftet att undersöka om dennes vision stämde överens med de boendes. Uppsatsen ska också svara på om vad de boende och
landskapsarkitekten tycker om att ytterligare livsstilsboenden liknade Victoria Park byggs i Sverige. Resultatet tyder på att de boende som intervjuades hade
skilda uppfattningar om de frågor som ställdes. Det enda som alla hade gemensamt var att de upplevde att Victoria Park är en trygg plats. Landskapsarkitektens vision hade inte varit inriktade på tryggheten i gestaltningen, därför skilde den sig från de boendes. Att bygga flera liknande bostadsområden som Victoria Park såg landskapsarkitekten inget problem med, däremot hade de boende svårt att se
hur flera skulle kunna etableras i Sverige. Den primära slutsatsen är att en känsla av trygghet har lyckats skapats för de boende inom Victoria Park. Trots att landskapsarkitekten anser att tryggaspekten inte var central i gestaltningen så upplever de boende att den privata parken känns trygg, det är likväl svårt att veta om
det är gestaltningen som skapar tryggheten. Ambitionen med denna kandidatuppsats är att inspirera till utredning av dessa viktiga frågor inför kommande liknande projekt. En studie av Victoria Park är intressant för både arkitekter och stadsplanerare då de är ansvariga för kvalitén på utemiljöerna.

,

In today’s community people have, through media, become increasingly aware that the world is not always a safe place, which causes a sense of insecurity among many people. This notion of unsafe environments is a problem sometimes solved by constructing safer buildings. These changed building designs might have led to people in Sweden feeling safer now, year 2013, than before. Example of one attempt to remedy this insecurity is Victoria Park, the newly-built socalled lifestyle accommodation in Malmö. The idea is that the residents should get an opportunity for and sense of community, which is enabled by common and
private areas with high levels of service. Victoria Park has received mixed reviews.

The area has been commended for a strong community and safe housing for tenants, whereas, the housing contributes to seclusion and segregation. The purpose of this paper is to investigate the residents' perceived safety in the shaped
outdoor environments of Victoria Park. What were the thoughts of the landscape architects who participated in the design of the outdoor environments? Did they keep security and safety in mind and is it visible in the design? Do the residents feel safe there? This study is limited to Victoria Park in Malmö. To answers mentioned
questions, semi-structured interviews with residents within and outside in the vicinity of Victoria Park. In addition, an interview with the landscape architect, who helped designing the outdoor environments of Victoria Park, was made.

The interviews were made to see whether the landscape architect’s visions corresponded to the residents. Furthermore, this essay should comprise thoughts and
experiences that may be important in the building of similar housing solutions in the future. According to the results, residents in Victoria Park have very different
views on the posed questions. There was, however, one common factor; all residents thought of Victoria Park as a safe place. When designing, the landscape architects vision had no focus on security or safeness, which makes it differ from the residents understanding. To build more neighborhoods similar to Victoria Park was not considered as a problem, to the landscape architect, the residents,
however, had difficulties imagining that more could be established in Sweden.

Finally, the primary conclusion is that the creation of a sense of security for the residents in Victoria Park has been successful. Although the landscape architect does not think the security aspect is a central to the design, the residents’ feels that the private park is safe. It is difficult to know if it is the design that creates a sense of security. The ambition of this essay was to inspire the reader and to make clear that these issues are important to use in the design of future similar projects. A study of Victoria Park is interesting for both architects and town
planners, since they are responsible for the quality of the outdoor environments.

Main title:Tryggare tillvaro?
Subtitle:en studie av trygghetsupplevelsen av Victoria Parks utemiljö
Authors:Somby, Sanna
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Gated Communities, Gemenskap, Inhägnad park, Livsstilsboende, Upplevd trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2639
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2639
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2013 13:33
Metadata Last Modified:20 Aug 2013 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics