Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Linnea, 2013. Utvärdering av samband mellan skördekartering och markkartering i fält. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I den här studien har granskning gjorts av skördekartering och markkartering på Bjertorp
Egendom, Lantmännen SW Seed, i Västergötland. Bakgrunden till detta arbete är att ta
till vara på information om fälten på gården i form av inlagrade skördekarteringsdata.
Detta för att sedan kunna koppla dem samman med markkartering och kunna få bättre
förståelse för fältens avkastning och dess potentiella avkastningsförmåga. Utifrån detta
ska man i framtiden kunna anpassa val av odlingsåtgärder ur ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv.
En litteraturstudie har gjorts för att ge bättre förståelse för teknikerna som används vid
mark- och skördekartering. Den inledande delen av litteraturstudien handlar om
precisionsodling för att skapa bättre förståelse för vad det begreppet innebär. För
skördekartering även en mer ingående förklaring till hur man från rådata omvandlar
detta till skördekartor och sedan beskrivning av olika tekniker för markkartering.
Avslutande handlar den om hur skörden påverkas av olika faktorer såsom väder,
näringstillgång och jordart.
Skördedata som på gården samlats in under ett flertal år har använts tillsammans med
befintlig markkartering. Tre fält på gården har valts ut tillsammans med rådgivare,
inspektor och rättare där sedan skördekartering och markkartering granskats visuellt på
dessa.
I resultatet presenteras sambanden mellan markkartering och skördekartering i detta
specifika fall, där sambanden grundas på visuell granskning och analys och bedömning
därutifrån. Här kan man se samband främst mellan lerhalt och skörd, men även mellan
P-AL-tal och K-AL-tal och skörd. Visst samband syns även mellan mullhalt på ett
specifikt skifte.
I diskussionen vägs dessa tidigare nämnda samband mot varandra. Det ifrågasätts vad de
kan bero på och orsaker som vägs in är bl.a. väder, vattentillgång, näringsupptag och
bort- och tillförsel av näring. Utifrån dessa faktorer dras slutsatsen att lerhalten tros ha
stor betydelse för avkastningen.

,

In this study has an inspection been made of yield mapping and soil mapping at Bjertorp
Egendom, Lantmännen SW Seed in Västergötland.
The background is to utilize the information about the field at the farm that is kept in
shape of yield data. These are to be related to soil mapping to get a better light in the
actual yield of the fields and the potential yield of the fields. In the future there will be
possible to suit the choice of act in the crop production both in an economical and an
environmental way.
A study of literature has been made to create a better understanding for the technical
procedures of soil mapping and yield mapping. The beginning part tells you about
precision farming and what it’s all about and how yield mapping and soil mapping is a
part of the precision farming. You can find a describing part about how yield mapping is
made out of raw data to maps. The study also describes how soil mapping can be made
in different ways. The ending in the study of literature describes how the yield is related
to different kinds of soil and the nutrient in the soil, and how it can be related to weather.
Yield data that has been collected from several years at the farm Bjertorp has in this
study been used together with already made soil mapping. Together with factor, foreman
and advisor, there have been a choice of the fields at the farm. The yield and soil
mapping from the fields has been inspected visually.
The relations between the soil- and the yield mapping are represented in the outcome of
the study in this specific case. The relations are based on a visually inspection and
analysis and a judge is made out of that. Here you can see a pronounced connection
between clay and yield but also connections between the P- and K-content of the soil.
Certain relation can be seen between mould-content in the soil and the yield at a certain
field.
In the discussion there is a balance made between the connections in the outcome to
each other. The questions that are asked and discussed are weather, water resource,
available nutrient and nutrient brought in and out of the field.

Main title:Utvärdering av samband mellan skördekartering och markkartering i fält
Authors:Gustafsson, Linnea
Supervisor:Andersson, Allan and Nissen, Knud
Examiner:Englund, Jan-Eric
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:skördekartering, markkartering, kartering, precisionsodling, jordart, skördedata, skördevariation, avkastning, skördekarta, markkarta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2605
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Soil surveys and mapping
Technology
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2013 06:58
Metadata Last Modified:08 Aug 2013 06:58

Repository Staff Only: item control page