Home About Browse Search
Svenska


Wärnbring, Rebecca, 2013. Aptitreglering och förekomst av magsår hos unga travhästar i träning med fri tillgång till grovfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
499kB

Abstract

För hästen i träning är det viktigt att den intagna energin matchar förlusterna av energi för att hästen ska kunna behålla sin energibalans. Ofta sägs att hästar i hår-dare träning tenderar att tappa aptiten och att hästar i träning kan ha svårt att mat-cha energiförlust mot energiintag. Aptitreglering är komplext och involverar både olika hormoner, centrala och autonoma nervsystemet samt andra funktioner hos mag-tarmkanalen. Ett hormon som visats vara kopplat till reglering av aptit är lep-tin. Leptin, som i huvudsak produceras av fettvävnaden, har pekats ut som en vik-tig indikator på både ätbeteende och energiförbrukning. Få studier har gjorts på hästars leptinnivåer i samband med träning där både det använda hästmaterialet och resultaten skiljer sig åt. Resultat från dessa har visat på både sänkta, oföränd-rade samt höjda leptinnivåer efter träning.
Aptiten kan även påverkas av magsår, där förekomst av magsår kan leda till mins-kad aptit hos hästen. Magsår är vanligt förekommande på hästar och har i studier påvisats förekomma från 35 % - 100 % hos både ”hobbyhästar” och hästar som tränas och tävlas.
Syftet med studien var att undersöka om fysisk aktivitet påverkar leptinnivåer samt foderintag över tid hos unga travhästar i träning med fri tillgång till grovfo-der samt hur förekomsten av magsår var hos dessa.
I studien som pågick under 8 månader, från oktober till maj, ingick 16 tvååriga varmblodiga travhästar som under hela studien hade fri tillgång till ett energirikt hösilage men inte utfodrades med något kraftfoder. Hästarnas frivilliga foderintag mättes ca en gång i månaden under tre på varandra följande dagar. Vid dessa till-fällen togs även blodprov som analyserades för leptin. Vid ett tillfälle i mitten av studien undersöktes hästarnas magsäck med hjälp av endoskop för att fastställa förekomsten av magsår.
6
Resultaten i studien visade att hästarnas koncentration av leptin var som högst un-der försöksperiodens mitt under vintermånaderna och är som lägst under försöks-periodens sista del i maj månad. Koncentrationen av leptin i blodplasman fanns vara i nivå med vad som tidigare finns rapporterat för hästar i träning samt var ne-gativt korrelerad med foderintaget. Förekomsten av magsår var jämfört med vad som tidigare finns rapporterat för hästar i trav- och galoppträning låg. Förekom-mande magsår hade i studien ingen koppling till det frivilliga foderintaget.
Hästarna i studien hade ett intag av energi på mellan 70-150 % över underhållsbe-hovet. Högst energiintag hade hästarna i slutet av försöksperioden då de också trä-nades som mest, men högst intag av kilo foder har de i början av försöksperioden då de kördes in. Resultatet av studien visar att plasmaleptinnivåerna sjunker då hästarna blir äldre och träningen trappas upp samtidigt som energiintaget ökar och indikerar att leptin kan vara ett viktigt hormon i aptitregleringen som bidrar till att hästar kan behålla en positiv energibalans vid ökad träningsintensitet.

,

For horses in training to maintain their energy balance, it is important that the en-ergy can up weigh the energy losses caused by exercise. It is often said that horses in heavy training tend to lose their appetite and that horses in training may find it difficult to match energy loss with energy intake. The regulation of appetite is complex and involves hormones, central and autonomic nervous systems, and oth-er functions of the gastrointestinal tract. One hormone pointed out to be linked to the regulation of appetite is leptin. Leptin, which is produced mainly by adipose tissue, has been identified as an important indicator of both eating behavior and energy expenditure. Few studies have been performed on leptin levels in horses related to exercise and both the horse material and the results differ between stud-ies. However, results from these studies have shown decreased, unchanged and increased levels of leptin after exercise.
Appetite may also be affected by gastric ulcers where the presence of gastric ul-cers may cause a reduced appetite. Gastric ulcers are common in horses and stud-ies have shown a prevalence from 35% - 100% in both leisure horses and horses that are training and competing.
The purpose of this study was to investigate whether training affects levels of lep-tin and feed intake over time in young Standardbred horses in training with free access to a forage-only diet and also to document the prevalence of gastric ulcers.
The present study, which lasted for 8 months from October to May, included 16 two year Standardbred trotter horses that throughout the study had free access to a forage with a high energy contentbut were not fed any concentrates. The horses´ voluntary feed intake was registered approximately once a month for three con-secutive days. On these occasions, blood samples were also taken and analyzed for leptin. At one occasion in the middle of the study period, the horses’ stomachs were investigated with an endoscope to determine the prevalence of gastric ulcers.
8
The results of the study showed that the concentration of leptin in the horses was highest during the middle of the winter months and was lowest during the last study period in May. The concentration of leptin in the blood plasma was found to be similar with what has previously been reported for horses in training and was negatively correlated with feed intake. The incidence of gastric ulcers was, in comparison with what has previously been reported for horses in training, low. Existing gastric ulcers had in this study no relationship to the voluntary feed in-take.
The horses in the study had an energy intake of between 70-150% above mainte-nance level. The highest energy intake was observed at the end of the study period when horses were subjected to the highest levels of training. However, the highest feed intake was observed in the beginning of the study. The results of this study suggest that when horses gets older and training is increased the levels of plasma leptin decrease while energy intake increase. This indicates that leptin may be an important hormone in the regulation of appetite and that may contribute to main-tain a positive energy balance in the horse when training intensity is increased.

Main title:Aptitreglering och förekomst av magsår hos unga travhästar i träning med fri tillgång till grovfoder
Authors:Wärnbring, Rebecca
Supervisor:Ringmark, Sara
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:445
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Leptin, Foderintag, Träning, Hösilage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2604
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2604
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2013 06:45
Metadata Last Modified:08 Aug 2013 06:45

Repository Staff Only: item control page