Home About Browse Search
Svenska


Backman, Erik , 2013. Förutsättningar vid köp av en skogsfastighet : en analys av olika köpares kassaflöde vid ett fastighetsförvärv . Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Intresset för att investera i skogsfastigheter växer och antalet förstagångsköpare på marknaden ökar. Beskattning av skogsfastigheter är en komplicerad lagstiftning där skogsägarkåren generellt har en relativt låg kunskapsnivå. Olika skogsägare kan ha olika skattemässiga förutsättningar vid köp av en skogsfastighet och en väl genomförd inkomst- och skatteplanering i skogsbruket kan leda till en förbättrad ekonomisk situation för den enskilde skogsägaren.

Syftet med studien är att utreda hur olika ägarkategorier kan ha olika ekonomiska förutsättningar vid köp och ägande av en skogsdominerad fastighet genom att studera hur kassaflödet ser ut för olika ägarkategorier och fastighetsstorlekar.

För att besvara syftet har en modell konstruerats i Excel för att beräkna kassaflödet över en tioårsperiod för förstagångsköpare respektive tillskottsköpare, samt beroende på om dessa nyttjar positiv räntefördelning eller ej. Beräkningarna utförs på tre skogsfastigheter av varierande storlek med givna åtgärdsplaner samt med varierande storlek på årlig intäkt från annan näringsverksamhet.

Resultatet visar att tillskottsköparen får en högre likviditet än förstagångsköparen i samtliga av studiens beräkningar och att skillnaderna ökar med ökad fastighetsstorlek. Skillnaderna i totalt betald skatt under perioden för de olika scenariorna är stor och på samtliga av studiens tre fastigheter betalar tillskottsköparen mindre skatt än förstagångsköparen, förutsatt samma förutsättningar gällande nyttjande av räntefördelning.

Räntefördelningen är av stor vikt för både förstagångsköpare och tillskottsköpare enligt studien. En aktiv näringsidkare med inkomst från annan näringsverksamhet har goda möjligheter att minska sin skattebelastning genom nyttjande av den positiva räntefördelningen. Enligt resultatet har räntefördelningen störts positivt effekt för förstagångsköparen, eftersom denne inte kan nyttja skogsavdraget i samma utsträckning som tillskottsköparen.

Utifrån resultatet kan konstateras att en höginkomsttagare kan ha stor nytta av att förvärva en skogsfastighet för att kunna dra nytta av det räntefördelningsutrymme och den lindrigare beskattning som skogsägandet kan medföra. Den enskilde näringsidkaren kan nå stora skattemässiga fördelar genom att styra sin inkomstnivå med hänsyn till de intäkter och kostnader som skogen ger upphov till.

,

Interest in investing in forest estates are growing and the number of first-time buyers increases. The tax law of forest estate in Sweden is complicated, where forest owners generally has a relatively low level of knowledge. Different forest owners may have different tax conditions when buying a forest estate, and a successful income and tax planning in forestry can lead to a better financial situation for the individual forest owner.

The purpose of this study is to investigate how different forest owners can have different economic conditions when buying and owning a forest dominated estate by studying how the liquidity flow looks for different type of forest owners and estate sizes.

To answer the question, a model has been constructed in Excel to calculate the cash flow over a period of ten years for first-time buyers and buyers with an existing forest estate, and depending on whether they use the positive rate distribution or not. Calculations are performed on three forest estates of varying size with a given management plan and varying size of annual income.

The results show that a buyer with an existing forest estate gets a higher liquidity than the first-time buyer in all of the study's calculations, and that the differences increase with increasing estate size. The differences in total taxes paid during the period for the different scenarios is large and in all of the study's three forest estate the buyers with an existing estate pays less tax than the first-time buyer, provided the same conditions regarding use of the rate distribution.

Rate distribution is of great importance for both first-time buyers and buyers with an existing estate, according to the study. A person with a sole proprietorship and a high income have a good opportunity to reduce his tax burden by use the positive rate distribution. According to the result, the rate distribution had the greatest impact on the first-time buyer, because he cannot use the forest tax reduction on the same way as the buyer with an existing estate.

Based on the results can be concluded that a high-income earners can benefit greatly from buying a forest estate in order to take advantage of the rate distribution space and the lower taxation level forest ownership can bring. Persons with a sole proprietorship can achieve great tax advantages by controlling their income with respect to the revenues and costs that the forest brings.

Main title:Förutsättningar vid köp av en skogsfastighet
Subtitle:en analys av olika köpares kassaflöde vid ett fastighetsförvärv
Authors:Backman, Erik
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Hultåker , Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:121
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skogsbeskattning, kassaflöde, räntefördelning, rationaliseringsförvärv, skogsavdrag, skogsfastighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2588
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2588
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:24 Jul 2013 07:03
Metadata Last Modified:24 Jul 2013 07:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics