Home About Browse Search
Svenska


Hoflund, Per, 2013. Sågklassläggning vid Krylbo såg : en studie med syfte att öka sågutbytet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Under de senaste åren har sågverksindustrin påverkats starkt av det som närmast beskrivs som en finanskris. De rådande förhållandena ställer höga krav på sågverksföretagen och för överlevnad krävs ekonomisk uthållighet, effektiv produktion och hög grad av kostnadsmedvetenhet.

AB Karl Hedin har haft en positiv utveckling, men som många andra företag i sågverksbranschen arbetar AB Karl Hedin ständigt mot effektivare produktion och ökad lönsamhet. En faktor för ökad lönsamhet kan vara förbättrat råvaruutnyttjande. Efter en lång tid med högt marknadsfokus ser därför AB Karl Hedin i Krylbo ett behov av att öka fokus på förbättrat sågutbyte.

Detta examensarbete behandlar därför uppgiften att för AB Karl Hedins såg i Krylbo, beräkna det maximala sågutbytet som går att nå genom att förändra timmerklassfördelningen, samt påvisa vilka ekonomiska konsekvenser den förändrade timmerklassfördelningen skulle medföra.

Arbetet utgår ifrån dagens postningsalternativ och 2012 års timmerförbrukning, som antas spegla kommande års timmerförbrukning väl.

I arbetet används postningsprogrammet FAGUS Wood Postning för att beräkna utfallet av produkter för respektive postningsalternativ och timmerdiameter. Sågutbytet beräknas sedan som kvoten mellan det sågade virkets nominella volym och timrets vekliga volym, alternativt timrets toppcylindervolym.

Arbetets resultat påvisar att det, utifrån Krylbo såg förutsättningar, finns en potential att höja sågutbytet genom att förändra timmerklassfördelningen. Resultatet visar också att det skulle vara en ekonomiska lönsam förändring.

Utifrån arbetets syfte, att maximera sågutbytet utan att ta hänsyn till marknadens förutsättningar, så är det inte att rekommendera att följa förslaget, som detta arbete pekar på, fullt ut. En implementering av den föreslagna timmerklassfördelningen skulle påverka utfallet av produkter kraftigt, i en riktning som inte är önskvärd. Antagningsvis skulle också den kraftiga förändringen av produktutfallet göra det mycket svårt, att i praktiken, uppnå den ekonomiska vinning som resultatet i arbetet påvisar.

För framtida arbete bör istället AB Karl Hedin finna en balans mellan sågutbyte och marknadsinriktning.

,

The last years financial crisis has had major impact on the sawmill industry. For survival the existing conditions require high economic persistence, efficient production and high degree of cost consciousness on the sawmill business.

Over the years AB Karl Hedin has a positive movement, but like many other companies in the sawmill industry AB Karl Hedin working constantly towards more efficient production and improved profitability. One factor for increased profitability can be improved use of raw materials. After a long period of high market focus AB Karl Hedin in Krylbo therefore see a need to increase the focus on improved saw yield.

The task of this master thesis is for AB Karl Hedin’s sawmill in Krylbo calculate the maximum saw yield that can be reached by changing the distribution of classes for the log sorting, and show the financial impact of changing the distribution of classes for the log sorting.

The study is based on the current sawing patterns used on Krylbo sawmill, and last year consumption of log. Last year consumption of log assumed to reflect future consumption of log.

In this study the sawing patterns program FAGUS Wood Postning is used to calculate the outcome of products for each sawing pattern and log diameter. Saw yield is then calculated as the ratio of the sawn timber's nominal volume and the timber volume.

The result indicates that, based on Krylbo sawmills conditions, there is a potential to increase the yield by changing the distribution of classes for the log sorting. The result also shows that it could be economic profitability to change the distribution of classes. However, based on the study's purpose, to maximize saw yield without considering the market conditions, it is not recommended to follow the log sorting proposal that this study indicates. An implementation of the proposed log class distribution would affect the outcome of products heavily, in a direction which is not desirable. The extended change in the product outcome would make it very difficult in practice to achieve the economic profitability that the results of the study indicate.

Instead AB Karl Hedin should, for future work, find a balance between saw yield and market orientation.

Main title:Sågklassläggning vid Krylbo såg
Subtitle:en studie med syfte att öka sågutbytet
Authors:Hoflund, Per
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Stendahl, Matti
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:119
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Sågutbyte, Timmerklasser, Sågklasser, Timmerklassfördelning, Sågklassläggning, AB Karl Hedin, Yield, Saw yield, Log classes, Log class distribution, Saw classes, Saw class distribution
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2580
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2580
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:19 Jul 2013 10:47
Metadata Last Modified:19 Jul 2013 10:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics