Home About Browse Search
Svenska


Nylund, Olle, 2013. Skogsbränslekedjan och behov av avtalsmallar för skogsbränsleentreprenad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
912kB

Abstract

Användningen av bränslen med skogligt ursprung har i Sverige ökat stadigt sedan 1980-talet. Tänkbara anledningar till ökningen är en ökad medvetenhet kring enregisystemens miljö- och klimatpåverkan samt att energipriserna stigit och gjort det lönsammare att ta ut bränslesortiment från skogen. De främsta förbrukarna av dessa bränslen är idag den svenska industrisektorn och kraft- och värmeverk. Samtidigt som denna ökning har skett så har stora förändringar gjorts inom det svenska skogsbruket vilket gått från att inom drivningen haft många människor anställda till att idag vara så gått som helt entreprenörsbaserat. Även dagens uttagssystem för skogsbränslen är entreprenörsbaserade och förädlingskedjan för skogsbränslen sköts idag av ett fristående entreprenadföretag som utför de olika processerna i kedjan.

Syftet med denna studie är att kartlägga hur uttaget av skogliga bränslesortiment går till idag och hur avtalsförhållandena för de till uttaget och vidareförädlingen kopplade tjänsterna ser ut. Vidare syftar studien till att utvärdera om det finns ett behov av att ta fram avtalsmallar för kontraktering av skogsbränsleentreprenad.

APSE, avtalspaket för skogsentreprenad med tillhörande ABSE 09, allmänna bestämmelser för skoglig entreprenad syftar till att förenkla skrivandet av avtal mellan skogsentreprenörer och skogsbolag med hjälp av färdiga avtalspaket och idag finns avtalspaket för markberedning, föryngring, röjning och drivning.

Studien har gjorts genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med personer verksamma inom skogsbränslebranschen, både på entreprenadsidan och på bolagssidan. Utgångspunkten i intervjuerna har varit hur avtalssituationen för skogliga bränsleentreprenad ser ut idag och om aktörerna ser behov av förändring. Även om och hur APSE och ABSE 09 används i dagens avtal har inkluderas under intervjuerna. Till grund för frågorna som ställdes i intervjuerna ligger teorier om relationsmarknadsföring, transaktionskostnader och kontrakt. Utöver dessa intervjuer har även en intervju gjorts med en tjänsteman som ansvarar för bränsleförsörjningen på ett svenskt kraftvärmeverk.

Studiens resultat redovisas i tre skilda delar, i den första delen redovisas entreprenörernas syn på dagens avtalssituation, i den andra delen upphandlarnas syn på detta och i den tredje redovisas slutkundens syn på branschen.

Slutsatser som dragits från studien är bland annat att det behövs ytterligare utvärdering av rutiner och standarder för mätning av skogsbränslen och därmed även ersättningsgrundande prestation till entreprenörer inom branschen. Det finns ett behov av att APSE-kommittén tar fram ett avtalspaket för skogsbränsleentreprenad som behandlar processerna GROT-skotning och sönderdelning med traktorhugg. Tvister runt tolkning av avtal inom skogsbruket är ovanligt förekommande.

,

The use of fuels with forest origin has increased in Sweden since the 1980s. Possible reasons for the increase are awareness of the environmental and climate impact from energy systems and that the energy prices have risen and made it profitable to bring out the energy assortments from the woods. The primary consumers of these fuels are the industrial sector and the power and heating sector. While this increase occurred, great changes have been made in the Swedish forestry which has gone from a great employer to be entirely based on independent contractors. The supply chain of forest fuels are also based and managed on independent contractors who performs the various processes in the chain.

The purpose of this study is to identify how the extraction of forest fuel assortments are done today and how the contractual conditions of the supply chain are formed today. Furthermore aims the study to evaluate whether there is a need to develop contract templates for forest fuels.

APSE, contract packages for forest contractors and the related ABSE 09, general rules for forest contractors are designed to simplify the writing of contracts between contractors and forest companies by using contract templates. Today, there are ready-made contract packages for site preparation, regeneration, thinning and harvesting,

The study was conducted through qualitative semi-structured interviews with people involved in forest fuel industry, both in the construction side and on the corporate side. The starting point in the interviews was how the contract situation of the forest fuel supply chain stands today, and if the actors involved in it experiencing a need for change. Also if and how APSE and ABSE 09 are used in today's contracts have been included in the interviews. The basis of the questions asked in the interviews are theories around relationship marketing, transaction costs and contracts. In addition to these interviews, an interview with an official who is responsible for the fuel supply in a Swedish power plant has also been made.

The results from the study are presented in three distinct parts, the first part outlines the contractors approach to the contractual situation, in the second part the buyers of the services views on the subject are presented and the third part provides the end customer's view of the industry.

Some of the conclusions from the study are that further evaluation of the procedures and standards for the measurement of forest fuels are needed. There is a need for APSE to bring out a contract package for forest fuels that treats the processes, slash sheeting and decomposition with tractor chipper. Disputes about the interpretation of the agreements in the forestry sector are an uncommon occurrence.

Main title:Skogsbränslekedjan och behov av avtalsmallar för skogsbränsleentreprenad
Authors:Nylund, Olle
Supervisor:Bohlin, Folke and McCluskey, Denise
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:118
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Avtal, Skogsbränsle, Skogsentreprenad, APSE, ABSE 09, Agreements, Forest fuel, Forest contractor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2581
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2581
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:19 Jul 2013 11:11
Metadata Last Modified:19 Jul 2013 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics