Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Johan, 2013. Modellering av diametern hos tall (Pinus sylvestris) som en effekt av beståndstäthet och biomekanik. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
815kB

Abstract

Med gallringseffekt menas att träden efter en gallring ökar sin diametertillväxt. Denna effekt har traditionellt tillskrivits den minskade konkurrensen om ljus och näringsämnen mellan träden. En alternativ förklaring till gallringeffekten är att vindpåverkan per träd blir högre i det gallrade beståndet, vilket leder till större svajningar för träden och därmed en ökad diametertillväxt.

I studien undersöktes ifall vindens påverkan är en del av gallringseffekten på tall (Pinus sylvestris L). Lokalen för studien var SLU:s försökspark i Siljansfors utanför Mora. Omgivande tätheter av stamantal, grundyta, kronvolym och kronmantelyta beräknades på flera avstånd från varje individuellt träd. Beräkningar gjordes även på diameterns korrelation mot det potentiella vridmomentet samt med tillägget bästa täthetsvariabel. Hypotesen för studien var att skillnaden i gallringseffekt på enskilda träd till en stor del beror på skillnad i vindbelastning per träd efter gallring.

Resultatet visade att diametern var signifikant korrelerad med det potentiella vridmomentet (r2=0,79). Kronvolym och kronmantelyta för omgivande träd var positivt korrelerat med den teoretiskt beräknade vindkraft som varje individuellt träd hade påverkats av. Högst korrelation ficks för omgivande bestånds kronvolym inom 10 meter från varje träd. När denna variabel testades tillsammans med vridmomentet i syfte att beräkna diametern, ökade korrelationen (r2=0,82) i förhållande till att endast använda sig av det potentiella vridmomentet som förklarande variabel. Resultatet i studien motsa inte hypotesen.

,

Thinning effect means that trees after a thinning increase their diameter growth. This effect has traditionally been attributed to the decreased competition for light and nutrients between the trees. An alternative explanation for the thinning effect is that the influence of wind per tree is higher in the thinned stand, leading to more wind sway for the trees and therefore an increased diameter growth.
This study examined if the wind's influence is part of the thinning effect in Scots pine (Pinus sylvestris L). The site for the trial was SLU's experimental forest in Siljansfors outside Mora. Surrounding densities of stems, basal area, crown volume and crown surface area was calculated at several distances from each individual tree. Calculations were also made correlating the diameter of each tree with the potential bending moment and the best surrounding density variable. The hypothesis of the study was that the difference in the thinning effect on individual trees to a large degree could be modeled from the difference in wind load per tree after thinning.
The results showed that the diameter was significantly correlated with the potential bending moment (r2 = 0.79). Crown Volume and crown surface area for the surrounding trees was positively correlated with the theoretically calculated wind force influencing each individual tree. The highest correlation was acquired when including the surrounding stand within 10 meters of each tree. When this variable was tested together with the potential bending moment in order to calculate the diameter, the correlation increased (r2 = 0.82) compared to using only the potential bending moment as explanatory variable. The results of the study did not contradict the hypothesis.

Main title:Modellering av diametern hos tall (Pinus sylvestris) som en effekt av beståndstäthet och biomekanik
Authors:Karlsson, Johan
Supervisor:Lundqvist, Lars and Mörling, Tommy
Examiner:Valinger, Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2013:10
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:vind, gallring, gallringseffekt, kronstorlek, stickväg , wind, thinning, thinning effect, crown size, skid road
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2575
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2575
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2013 15:05
Metadata Last Modified:11 Jul 2013 15:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics