Home About Browse Search
Svenska


Finnström, Rasmus and Jansson, Andreas, 2013. Resursers roll för tillväxt i små och medelstora företag : hur kan tillväxt skapas?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
289kB

Abstract

Tillväxt är ett mångfacetterat begrepp som idag mäts med olika mätinstrument såsom omsättning, resultat eller anställning. Olika mätverktyg gynnar företag olika och graden av tillväxt är beroende av hur och vad som egentligen mäts. Begreppets innebörd är även otydligt inom forskning då det definieras olika i olika studier. Problem uppstår därför när jämförelser mellan olika studier görs.
Företag jämförs ofta med avseende på hur mycket de växer och de starkast växande företagen hyllas och ses som framgångssagor. I Sverige delar Dagens Industri årligen ut pris till årets snabbast växande företag och utser dessa till Gaseller. Dessa företag ses som inspirerande förebilder och mästare på lönsam tillväxt och anses bidra till tillväxt och till arbetstillfällen.

Att Gaseller är mästare på lönsam tillväxt innebär att de inte bara växer utan också har förmågan hantera de problem som uppstår när ett företag blir större. Företag som växer stöter förr eller senare på hinder som en följd av förändring i organisationens storlek. Det är svårt att identifiera specifika resurser och hur dessa resurser ska användas för att skapa förutsättningar för företag att växa och övervinna de hinder och risker som är förknippade med att företag blir större.

Denna uppsats syftar till att belysa hur olika resurser påverkar företags möjlighet att växa. De forskningsfrågor som ligger till grund för uppsatsen är; vad är tillväxt, finns det olika typer av tillväxt, vilka resurser kan leda till tillväxt, vilken roll har planeringen vid tillväxt och vad är entreprenörens roll vid tillväxt?

För att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor har en litteraturstudie genomförts med fokus på resurserna entreprenörskap och planering i små och medelstora företag som visar hög tillväxt. Då den här uppsatsen har en induktiv ansats ligger empirin till grund för de teorier som valts. Den huvudsakliga teorin som använts är den resursbaserade teorin, resources basad-view (RBV), presenterad av Penrose (1959). Utvidgningar av denna teori är VRIO och dynamic capabilities som tillsammans med Klofstens affärsplattform används för att diskutera det empiriska resultat uppsatsen kommit fram till.

Uppsatsens resultat visar att de resurser som starkast påverkar företags förmåga att växa i tidigt stadie är entreprenören och dennes egenskaper. Vidare konstaterar vi att planering till stor del kan tillföra värden och förutsättningar för att växa, men i varierande grad. I uppsatsen kommer vi också fram till att företag enbart växer organisk och att tillväxt mäts på olika sätt. Hur tillväxt mäts beror till stor del på vad syftet med studien är. För att skapa en bra teoretisk grund för praktisk tillämpning bör noggranna och individuella studier göras med företagets mål och strategier som utgångspunkt.

,

The term growth may have multiple meanings and is today measured in different ways by using various tools such as turnover, profits, employment, revenue, etc. Different measurement tools favour different companies and the rate of growth may depend on how it is measured. The concept of growth becomes even more unclear when researchers define growth in different ways.

Companies are compared with regard to how much they grow and the strongest growing companies are praised as success stories. On a yearly basis Dagens Industri awards the fastest growing companies, labeled gazelles. These companies are seen as inspiring role models and masters of profitable growth who contribute to the country’s growth and employment.

That the gazelles are masters of profitable growth means that they don’t only grow but also can handle the barriers, which occur when the companies gain in size. Companies who grow will sooner or later reach these barriers as a result of the organization’s size. It is hard to identify the specific resources needed and how to use these resources to create the conditions that the companies need to grow and overcome these barriers and risks that occur when companies are growing.

This paper aims to highlight how different resources impact a company’s ability to grow. The research questions that form the basis of this paper are: what is growth, are there different types of growth, which resources can lead to growth, what role does business planning have with regards to growth, and, what is the entrepreneur’s role with regards to growth?

To answer this paper’s purpose and research questions, a literature review has been conducted with a focus on resource entrepreneurship and planning in small- to medium-sized enterprises and their contribution to growth in small- and medium-sized enterprises. As this paper is based on an inductive approach, the empirical chapter been the basis for the theories selected. The main theory used is resource-based theory, resources-based view (RBV), presented by Penrose (1959), as well as extensions of this theory, which include VRIO and dynamic capabilities. These theories, in addition, to Klofsten’s business platform, are used to analyze and discuss the empirical results in this paper.

The results in this paper demonstrate that the resource that most strongly affects the company’s ability to grow in the early stages is the entrepreneur and his or her qualities and capacity. Furthermore, it is noted that business planning can add value and potential to growth, but that the results may vary. In the paper, we found that companies only grow organically and that growth can be measured in various ways. How growth is measured largely depends on what the aims of the studies are. In order to create a good theoretical basis for practical studies, detailed and individual studies should be carried out based on the company goals and strategies as the starting point.

Main title:Resursers roll för tillväxt i små och medelstora företag
Subtitle:hur kan tillväxt skapas?
Authors:Finnström, Rasmus and Jansson, Andreas
Supervisor:Tunberg, Maria and Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:807
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:entreprenör, företag, hög tillväxt, planering, resurser, SME, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2569
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2569
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2013 13:03
Metadata Last Modified:10 Jul 2013 13:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics