Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Åsa, 2013. Leverförfettning hos mjölkkor och dess koppling till utfodring under sintidsperioden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
381kB

Abstract

Leverförfettning är ett metaboliskt tillstånd som är starkt förknippat med den negativa energibalans som kon befinner sig i vid tiden omkring kalvning. Leverförfettning kan i svåra fall påverka leverns funktioner negativt, öka risken för sjukdomar, minska mjölkproduktionen samt orsaka reproduktionsstörningar. Vid negativ energibalans mobiliseras fettsyror från kons fettvävnad för att täcka upp obalansen mellan energintag och energiförbrukning. Fettsyrorna transporteras till levern där de oxideras. Om leverns kapacitet för oxidation av fettsyror överskrids förestras fettsyrorna och triglycerider återbildas som sedan kan transporteras ut från levern som very low density-lipoproteins (VLDL). Dock har kons lever en begränsad kapacitet att utsöndra VLDLs och om denna kapacitet överskrids lagras triglyceriderna in i levern vilket orsakar leverförfettning.

Vid sista tiden innan kalvning minskar kons torrsubstansintag drastiskt vilket bidrar till omfattningen av den negativa energibalansen. Det är därför viktigt att i möjligaste mån upprätthålla torrsubstansintaget innan kalvning, vilket kan göras genom att öka det totala energiinnehållet i foderstaten. Dock ska en foderstat med högt energiinnehåll inte utfodras under hela sintidsperioden då det ökar risken för en kraftig hullökning hos kon. Överhull är en annan viktig orsak till leverförfettning. En ko i överhull mobiliserar större mängder fettsyror från fettvävnaden vilket ökar risken för leverförfettning. En rad fodertillskott har utvärderats som potentiella substanser för att förebygga eller behandla leverförfettning. Kolin och propylenglykol är de tillskott som visat sig ha effekt på koncentrationen av fettsyror i plasman samt andelen inlagrade triglycerider i levern.

,

Fatty liver is a metabolic disorder that is strongly associated with negative energy balance in the cow. In severe cases fatty liver affects the liver's functions negatively, increases the risk of disease, reduces milk production and causes reproductive disorders. When the cow is in negative energy balance fatty acids are mobilized from adipose tissue to provide energy. The fatty acids are transported to the liver where they are oxidized. If the liver's capacity to oxidize fatty acids is exceeded fatty acids are esterified and triglycerides are re-formed which then can be transported out of the liver as very low density-lipoproteins (VLDL). However, the liver has limited capacity to secrete VLDLs and if this capacity is exceeded triglycerides are stored in the liver, causing fatty liver.

Dry matter intake is reduced prepartum, which contributes to the extent of the negative energy balance. It is therefore important as far as possible to maintain dry matter intake before calving, which can be done by increasing the total energy content of the diet. However, a diet with high energy content should not be fed throughout the dry period because it increases the risk of increased body condition in cows. High body condition is another major cause of fatty liver. A fat cow mobilizes greater amounts of fatty acids from adipose tissue, which increases the risk of fatty liver. A series of feed supplements has been evaluated as potential substances for preventing or treating fatty liver. Choline and propylene glycol are the supplements that are proven to have an effect on the concentration of fatty acids in plasma and the amount of accumulated triglycerides in the liver.

Main title:Leverförfettning hos mjölkkor och dess koppling till utfodring under sintidsperioden
Authors:Andersson, Åsa
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:429
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:leverförfettning, sintid, sinko, utfodring, triglycerid, NEFA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2584
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2584
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2013 07:01
Metadata Last Modified:22 Jul 2013 07:01

Repository Staff Only: item control page