Home About Browse Search
Svenska


Ekwall, Anna-Karin, 2013. En annan värld : tre gestaltningsförslag till Millennieskogens meditationsrum i Malmö Botaniska trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
48MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om att presentera ett förslag till en gestaltning av tre gröna meditationsrum som är belägna i den framväxande Millennieskogen i Malmö Botaniska trädgård i Lindängelund, Sverige.

Malmö Botaniska trädgård är tänkt att bli en attraktion för Malmö och dess befolkning och skall ligga i södra
Malmö. Ledorden bakom denna nya anläggning är pedagogik, rekreation, botanik samt upplevelse.

Millennieskogen är en del av Malmö Botaniska trädgård som har påbörjats under hösten 2012, där huvudsyftet ska vara rekreation och kontemplation, samt att visa på några av det norra halvklotets uråldriga barrträd. Meditationsrummen i denna skog skall vara avskilda, innehållsrika och karaktärsstarka (Gatukontoret, 2009). Jag har tagit fasta på att det skall vara rofyllda rum, som skänker besökaren en känsla av att komma till en annan värld, en annan världsdel. Dessa häckomgärdade ovala rum som lockar till
nyfikenhet skall fungera som avskilda små sfärer i stadens puls och liv. Hit kan man söka sig för att hitta ro och lugn, alternativt få energi och kraft av den fascinerande, varierande och innehållsrika grönskan.

Millennieskogen är uppdelad i olika världsdelar för att besökaren skall få ta del av och uppleva, samt få
förståelse för några olika kontinenters lignoser. De tre olika meditationsrum som ingår i min undersökning
ligger alla i Millennieskogens Nordamerikadel, vilket innebär att allt växtmaterial i denna del av skogen och i
de valda rummen som ingår i förslaget skall härstamma från Nordamerika. I dessa rum har några lignoser redan bestämts av Gatukontoret i Malmö stad (Gatukontoret, 2009). Dessa huvudlignosers växtmiljö har sedan fått vara ledande i gestaltningen och växtkompositionen. Med dessa redan utsatta lignoser har jag försökt skapa mig en känsla av de olika geografiska växtplatserna. Rummen som behandlats i denna uppsats har beteckningarna N10, N9 samt N8. Meditationsrummet N10 som bland annat är influerat/inspirerat av de fuktiga tempererade regnskogarna som är belägna längs med Nordamerikas Stillahavskust, där barrträd kraftigt dominerar. N9-rummet speglar ett rikt växtsystem beläget på Nordamerikas östkust med
mångskiktade lövskogar,där det finns inslag av barrträd och artrika fältskikt. I N8-rummet ligger fokus på de
sydöstra delarna av USA, här består vegetationen av både barr och löv med en frodig undervegetation, växter som oftast växer på lite fuktigare ståndorter. Statliga amerikanska växtdatabaser har spelat en viktig roll i arbetet att hitta växter för de olika rummen tillsammans med litteratur som beskriver dessa olika geografiska platser och deras flora. För att kunna uppbåda en meningsfull, givande, behovsanpassad design har jag även studerat en del grundläggande miljöpsykologisk litteratur som behandlar gröna miljöer och parker. Med hjälp av detta har jag önskat få en ökad förståelse och utgångspunkt för gestaltningen. Dessa olika metoder har till slut utmynnat i ett gestaltningsförslag som förflyttar besökaren till "en annan värld" - en värld som inbjuder till stilla kontemplation och andakt.

,

This project presents three proposals of the Rooms of Contemplation/Meditation in the Millennie Forest in
Malmö Botanical garden in Lindängelund, Sweden. This is a forest where the main aim is recreation. The concept behind the Rooms of Contemplation is that they should be secluded, content-rich and calm places that conveys a feeling of a different world, a different continent. These hedge-enclosed oval rooms pleads to your curiosity and they are supposed to function as enclosed spherules, separated from the city´s pulse. Here one can find peace and tranquility, or get energized from the fascinating, varied and rich greenness. The Millennie Forest is divided into different continents - for the visitor to experience - and to be a part of, as well as to understand, since it is displaying different vegetation systems. My investigation is circling round the vegetation systems of North America, which means that all vegetation should originate from North America.
Some ligneous have already been set by Gatukontoret in Malmö (Gatukontoret, 2009). The plant environment of these trees has guided me in the search for plants, shrubs and trees to put in my composition. I have tried to recreate the environment in which these trees comes from and to show some different geographical habitats. The rooms treated in this paper are; N10, N9 and N8. Contemplation Room N10 is influenced/inspired by the humid temperate rain forests that are located along North America's Pacific coast, where conifers dominate heavily. The N9-room reflects a rich plant systems located on North America's east coast. Here you find multi-layered deciduous forests with elements of pine with a rich field layer. The N8-room focuses on the Southeast U.S., where the vegetation consists of both pine and hardwood with a lush undergrowth. These plants usually grow in humid to wet locations. Governmental American plant
databases has played an important role in finding plants for the different rooms, together with literature that
describes these different geographical locations and their flora. To be able to produce a meaningful design, I have also studied some basic environmental psychology literature on green spaces and parks. With this, I wanted to get a better understanding and a starting point for the investigation. These different methods have finally resulted in a design proposal that hopefully will move the visitor to "Another world" - a world that invites to quiet contemplation and still-fullness.

Main title:En annan värld
Subtitle:tre gestaltningsförslag till Millennieskogens meditationsrum i Malmö Botaniska trädgård
Authors:Ekwall, Anna-Karin
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Gestaltning, växtkomposition, växtsamhällen, Nordamerika, Millennieskogen, meditationsrum, Malmö Botaniska trädgård, Lindängelund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2472
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2472
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2013 10:43
Metadata Last Modified:02 Jul 2013 10:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics