Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Fredrik, 2013. Leasing av lantbruksmaskiner : val av finansieringsform vid investeringar i lantbruksföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
519kB

Abstract

Leasing som finansieringsmetod för lantbruksmaskiner är ingen ny företeelse men har inte slagit igenom i Sverige på samma sätt som i en del andra länder. Intresset för leasing är svagt i Sverige varpå det är av intresse att undersöka hur lantbrukare resonerar kring finansieringsmetoder för investeringar. Syftet med uppsatsen är att analysera om varför leasing inte används av lantbrukare i större utsträckning. Arbetet är uppbyggt på två delar, en teoretisk referensram där relevanta teorier och tidigare forskning beaktas, och en empirisk del där resultatet från beräkningar gällande leasing och finansiering av banklån presenteras. I det empiriska avsnittet redovisas fyra intervjuer med lantbrukare.

Efter att val av metod, redovisas urval av respondenter och en beskrivning av hur intervjuerna har genomförts. Därefter inleds den teoretiska referensramen med att beskriva finansieringsmetoderna leasing, självfinansiering, banklån/maskinlån samt avbetalning. Ytterligare ett teoriområde som behandlas är beslutsteori vid val av finansieringsmetod.

I det fjärde kapitlet redogörs för resultatet av intervjuerna rörande beslutgången vid finansiering utifrån fyra intervjuer med lantbrukare. Två av de intervjuade lantbrukarna använder sig av leasing, medan de två övriga använder sig av annan finansieringsmetod. Redogörelse för hur beslut fattas inför investering utgår från en teoretisks beslutsprocessmodell med fyra steg. Ytterligare aspekter som diskuterats i samband med intervjuerna är lantbrukarnas uppfattning om leasing. Här redovisas även den ekonomiska jämförelsen mellan leasing och banklån, gjord utifrån kontakt med ekonomiska rådgivare, för att analysera de ekonomiska skillnaderna.

Efter analys av resultatet och teorin övergår uppsatsen till diskussion och slutsatser. I samband med diskussionen framkommer att vid valet av finansieringsmetod beror på att leasing är ett tämligen okänt begrepp och lantbrukare använder sig därför av tidigare väl inarbetade kanaler för finansiering. Troligen är den ekonomiska situationen mer ansträngd bland jordbruksföretag utomlands varför leasing har använts i större utsträckning än i Sverige. Om det låga ränteläget som råder idag ändras, bedöms det som troligt att leasing blir mer allmänt förekommande.

Slutsatsen är att det saknas kunskap om leasing hos både lantbruksföretag och ekonomirådgivare på banker. Kostnaden för leasing har varit högre än för banklån, vilket bidragit till att flera lantbrukare avstått från att använda sig av leasing som finansieringsmetod. Företagets ekonomiska ställning är en väsentlig faktor som påverkar valet med leasing som finansieringsmetod istället för banklån.

,

Leasing as a financing method for farm machinery is not a new method of financing in Sweden, but leasing has not succeeded as financing method for farms in the same way as in Denmark and Great Britain. In Sweden the practice of leasing is limited and which has been the reason for this study, the study intends to examine how farmers make investment decisions and which financing methods are used. The purpose of this study is to examine why leasing is not used by farms to a greater extent. The study is built up of two parts, a theoretical framework where relevant theories and previous studies on the subject are considered, and an empirical part where the results from the comparison of leasing versus bank loans is presented. In the empirical part there will also be a presentation of interviews made with four farmers.

After a choice of method is discussed, the selection of respondents and description of how the interviews where concluded is described. Thereafter the theoretical framework begins with a description of the financing methods leasing, bank loans and machinery loans, self-financing and mortgage payments. Further the theoretical such as decision theory for selecting the method of financing is discussed.

The fourth chapter begins with a description of the four interviews carried out with four farmers concerning the decision-making process with focus on financing. Two of the interviewed farmers use leasing, while the others two use other forms of financing. Details of how the decision is made before the investment starts from a theoretical decision-making model consisting of four steps. Additional questions have been asked during the interviews regarding the farmers view of leasing. In addition calculations concerning the differences between leasing and a bank loan are presented.

When the theory and result of the empirical study is analyzed, the essay continues to the discussion and the conclusions. In the discussion, it appears as if the choice of funding method depends on the fact that leasing is a relatively unknown for farmers and therefore they use previously established channels for funding. Most likely, the economic situation maybe more constrained to farms abroad and therefore leasing is used more widely than in Sweden. If the low interest rates that are present today, it is considered likely that leasing becomes more common.
The conclusion is that there is a lack of knowledge about leasing, in both agrarian sector and among agricultural advisers in the banking sector. The cost of leasing has been higher than for bank loans, which contributed to that several farmers refrained from the use of leasing as a financing method. The farms financial position is one of the factors that determine whether to use leasing instead of bank loans, as a method for financing an investment.

Main title:Leasing av lantbruksmaskiner
Subtitle:val av finansieringsform vid investeringar i lantbruksföretag
Authors:Nilsson, Fredrik
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:787
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:leasing, finansiering, farm machinery
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2013 11:32
Metadata Last Modified:28 Jun 2013 12:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics