Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Frida, 2013. Tillväxthinder för skogsturismföretagare : en studie av skogsturismföretag i Jämtlands län. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
400kB

Abstract

Skogen både är och har varit en av Sveriges viktigaste näringar. Från ved och träkol, skogsbete och tjärbränning har dess användning växlat genom tiderna men betydelsen har alltid stått sig stark. Nu; i början av 2000-talet, ses förutom traditionell skogsindustri fler möjligheter i skogen, nämligen turism. Turismen har de senaste årtiondena ökat och tros fortsätta öka. En viktig del av turismen är naturbaserad turism och som en del av denna; turismen i skogen. Denna möjlighet till att utnyttja skogen på ett alternativt sätt har uppmärksammats av såväl intresseorganisationer som myndigheter. Flera projekt har genomförts och fler planeras i syfte att öka tillväxten och utveckla skogsturismföretagandet. För att kunna öka tillväxten och utveckla skogsturismföretagen krävs dock kunskap om vilka hinder som står i vägen för detta. En dimension av svar kan fås genom att studera frågan ur skogsturismföretagarnas synvinkel.

Denna uppsats syftar till att identifiera de hinder och svårigheter som företagarna själva upplever utifrån sina olika ambitionsnivåer. För att undersöka detta genomförs fyra direktintervjuer och en telefonintervju med fem olika företagare i Jämtlands län. Dessa företagare äger alla egna skogsfastigheter och har verksamheter inom bland annat skogsturism. Skogsturismverksamheterna är alla av olika typer och företagen finns belägna på olika platser i Jämtlands län. För att uppfylla syftet undersöks också om företagarna över huvud taget vill växa, samt vilka målsättningar de har.

Resultatet från intervjuerna visar att det helt klart finns en vilja att växa hos företagarna. Målsättningarna handlar först och främst om att kunna försörja sig enbart på det egna företaget och gården, samt om många inre, icke-monetära drivkrafter. Mer än ett tjugotal olika hinder identifieras och några av de vanligast förekommande hindren som företagarna upplever är lagar och regler, tillstånd samt brist på kapital. De olika hindren kan klassificeras i olika kategorier, varav hinder som kan klassas som externa och materiella utgör den största kategorin. Till stor del överensstämmer de identifierade hindren med vad tidigare studiers resultat har visat, men även några nya hinder framkommer. Utifrån de identifierade hindren presenteras också ett antal policyimplikationer. För ambitionsnivåerna kan konstateras att inga direkta skillnader finns i form av upplevda hinder på grund av ambitionsnivåerna i sig.

,

The forest both is and has been one of Sweden’s most important industries. From firewood and charcoal, grazing and tar burning to wood pulp and products, the forest’s use has shifted over time, but the importance of it has always been strong. Apart from the traditional forest industry, the beginning of the 21st century has presented new opportunities for the use of forests and their resources, namely tourism. Tourism has increased over the last century and is believed to be continuously rising. One important part of tourism is nature-based tourism, and as a part of that, forest tourism. This opportunity to use forests in an alternative way has been observed by both interest organizations as well as authorities. Several projects have already been implemented and more have been planned with the purpose to increase the growth and development of the forest tourism entrepreneurship activity. In order to increase the growth and development of forest tourism businesses, more knowledge is required to better understand the constraints that stand in the way of this. One dimension of this inquiry can be addressed through studying the question from the perspective of the forest tourism entrepreneurs.

This study aims to identify the constraints and difficulties that the entrepreneurs themselves experience from their different levels of ambitions. To investigate this, four direct interviews and one telephone interview are conducted with five different entrepreneurs in the county of Jämtland in Sweden. All of them own their own forest properties and have forest tourism business operations, among other operations. The forest tourism business operations are all of different types and the businesses are situated in different parts of Jämtland. To answer the aim, this study also investigates if the entrepreneurs have the ambition to continue to grow and expand forest tourism business operations, and if so, what their specific goals are in order to achieve this.
The results from the interviews show that there is clearly an interest and motivation among the entrepreneurs to grow their forest tourism business operations. The goals that they mention are primarily about being able to economically provide for oneself solely from the revenues generated from the business and the farm, as well as a lot of internal, non-monetary driving forces. More than twenty different constraints are recognized, and some of the most common constraints that the entrepreneurs are experiencing are laws and regulations, permissions and lack of capital. Most of the constraints can be found in a category classified as external and material constraints. To a great extent, the identified constraints agree with the results of earlier studies, but some new ones have emerged as well. From these obstacles, a number of policy implications are also presented. Regarding the level of ambition in relation to constraints, no direct differences in constraints can be identified due to the different levels of ambition.

Main title:Tillväxthinder för skogsturismföretagare
Subtitle:en studie av skogsturismföretag i Jämtlands län
Authors:Magnusson, Frida
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:785
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:skogsturism, skog, turism, skogsturismföretagare, tillväxthinder, naturbaserad turism, målsättningar, vilja att växa, företagsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2453
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2013 14:39
Metadata Last Modified:28 Jun 2013 14:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics