Home About Browse Search
Svenska


Ekström, Carin, 2013. En jämförelse mellan konventionell produktion av grisar inomhus och utomhus. . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
186kB

Abstract

I Sverige och i Finland sker den konventionella grisproduktionen inomhus i huvudsak på två sätt, antingen genom integrerad produktion eller genom specialiserad produktion. Den kon-ventionella utegrisproduktionens struktur och förekomst skiljer sig däremot mer mellan län-der. För att få en ökad kunskap om skillnaden mellan den konventionella produktionen av grisar inomhus och utomhus kommer de två produktionssystemen i den här litteraturstudien att jämföras med avseende på miljö, beteende, produktivitet, hälsa och ekonomi. Syftet med litteraturstudien är att ta reda på vilka för- och nackdelar det finns med konventionell pro-duktion av grisar utomhus och konventionell produktion inomhus. Skillnader i beteende och hälsa som härrör från produktionssystemen diskuteras i arbetet. Även miljöaspekter behand-las, men tyngdpunkten ligger på produktiviteten då detta ger producenten en anledning att ägna sig åt något av produktionssystemen. I ekonomidelen upprättas ett räkneexempel för att se vilket pris som behövs på köttet för att utegrisproduktion ska vara lönsam under givna för-hållanden. Resultatet från litteraturstudien visar att utegrisproduktion medför aktiva grisar. Dock föreligger en stor utmaning i att få utegrisar att sprida träck och urin jämt över betet samtidigt som försäljningen av köttet kräver en annan försäljningskanal än de traditionella slakterierna, för att få en lönsam produktion. Det förekommer mer aggressiva beteenden i den konventionella produktionen inomhus men det är lättare att hålla djuren under uppsikt och ingripa om det behövs. Utegrisproduktion verkar kunna resultera i samma produktivitet som konventionell produktion inomhus, men kompletterande studier i mer nordiskt klimat bör genomföras.

,

In conventional indoor pig production in Sweden and Finland the pigs are usually reared for slaughter at the same farm as they are born, or transported at the age of about 13 weeks to a specialised finishing herd. The conventional outdoor pig production differs more in occur-rence and structure and can differ greatly between countries. The aim of this literature review is to find out what advantages and disadvantages the production systems bring about. The two production systems will therefore be compared in order to get a better understanding of the difference between conventional production of pigs indoors and outdoors. Differences in pig behaviour and health between the studied production systems are discussed as well as envi-ronmental aspects of the two systems. The emphasis in this review is, however, on productiv-ity, as this gives the producer a motive to engage in any of the two production systems men-tioned above. In the economy section a numerical example is established with the purpose of finding out which meat price is needed in order to obtain a profitable outdoor pig production unit under given circumstances. This literature review shows that outdoor pig production re-sults in more active pigs; however, there is a major challenge in getting the pigs to spread manure and urine evenly across the pasture. Also, the retailing of meat requires an alternative sales channel than the traditional slaughterhouses, in order to get a profitable production. There is more aggressive behaviour exhibited by the pigs in the conventional production in-doors but it is easier to intervene if needed. The outdoor pig production seems to result in the same productivity as conventional production indoor, but additional studies in more northern climates should be performed.

Main title:En jämförelse mellan konventionell produktion av grisar inomhus och utomhus.
Authors:Ekström, Carin
Supervisor:Ivarsson, Emma
Examiner:Neil, Maria
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:426
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:konventionell grisproduktion, inomhus, utomhus, miljö, hälsa, beteende, produktivitet, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2438
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2438
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Consumer economics
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2013 14:31
Metadata Last Modified:27 Jun 2013 14:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics