Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Matilda, 2013. Trygg i transport – effekten av tid och upprepning på unghästars lastträning. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
806kB

Abstract

Hästar transporteras över hela världen i syften som försäljning, tävling, träning och djursjukhusvistelse. I många fall, men kanske främst vid transport till djursjukhus, hinner aldrig den unga hästen få träna sig på att lastas innan den ska åka iväg någonstans. Den unga hästen utsätts för många obekanta och främmande situationer i samband med lastning, något som medför att den blir stressad. Den obehagskänsla eller stress som hästen upplever kan uttryckas på flera olika sätt, exempelvis beteendemässigt eller fysiologiskt. Det krävs därför att hästen lär sig vad transporten innebär och att det inte är något att vara rädd för, vilket kan innebära en svår uppgift för djurhållaren.

Syftet med den här experimentella studien var att få en uppfattning för hur den unga hästen påverkas av att lastas samt att ge en förståelse för hur den orutinerade hästens inlärning kan tillämpas i vardagliga situationer då hästhållare ska förbereda transport av sina unga hästar. Studien inriktade sig därför på att ta reda på hur hästen beter sig vid lastning, hur hästens puls förändras under lastningstillfället, hur lång tid det tar att lasta en unghäst och hur dessa faktorer förändras med antalet gånger som hästen lastas. I studien användes sex stycken hästar av rasen islandshäst. Samtliga hästar lastades tre gånger vardera, en gång om dagen i tre dagar. Beteenden som registrerades var fekaliserar, står stilla och drar åt sidan, det kunde utläsas att fler beteenden registrerades under dag 1 än under dag 2 och 3. Pulsen ökade markant när hästarna gick in i transporten jämfört med pulsen som mättes innan lastning. Pulsen sjönk betydligt när hästarna hade lastats av och stod åter på fast mark igen. Tiden som det tog att lasta hästarna minskade för varje dag som de lastades.

Studien visar att unghästarna rent fysiologiskt är mycket mer påverkade av att stå inne i transporten än vad de är när de står på vanlig fast mark. Studien klargör också att den unga hästen med hjälp av inlärning förstår vad det innebär att lastas då resultatet tydliggör en signifikant lägre puls men även mindre uppvisade beteenden med antalet gånger som hästen blir lastad. Undantaget för den här studien är dock hästarna hade högre puls vid andra lastningstillfället än vid första. Resultatet från lastningstiden tolkas som att det går fortare att lasta en häst på en transport med antalet gånger som den blir lastad, åtminstone om inget har skrämt hästen under tidigare lastningar. Att lastningsträna den unga hästen innan transportering anses vara av stort värde för att förbättra den unga orutinerade hästens välfärd vid transport.

,

Horses are transported around the world for purposes such as sales, competition, training and veterinary care. In many cases, mainly in transport to the veterinary hospital, the horse has not been trained to be loaded before being transported. The young horse is exposed to many unfamiliar and potentially frightening situations during loading, which can result in stress. The discomfort or stress the horse is experiencing can be expressed behaviorally and/or physiologically. It is therefore required that the horse is habituated to the vehicle and transportation, which could be a difficult task for the horse owner.

The aim of this study was to achieve an understanding of how the young horse is affected by loading. I also wanted to show how the inexperienced horse learning theory can be applied in everyday situations when horse keepers prepare for transporting their young horses. The study focused therefore on how the horse behaves when loading, how the horse's heart rate changes during the time of loading, how long it takes to load a young horse, and how these factors change with the number of times the horse is loaded. The study used six Icelandic horses. All horses were loaded three times each, once a day for three consecutive days. The results of the heart rate and loading time were compared and tested for statistical significance. Behaviors recorded were defecation, stand calm and pull to one side. It could be deduced that more behaviors were recorded on day 1 than on day 2 and 3. Heart rate was significantly higher when the horses were in the trailer (P= 0.042) compared with the heart rate that was measured before loading. Heart rate decreased significantly when the horses were unloaded and stood back on solid ground again (P= 0.008). The time it took to load the horses decreased significantly by day (P= 0.002).

The study shows that young horses, physiologically, is significantly affected by standing inside the vehicle compared to when they are outside on solid ground. The study also clarifies that the young horse with the help of learning, through repeated exposure, understands what it means to be loaded as the result elucidates a significantly lower heart rate, but also less behavior exhibited by the number of times that the horse will be loaded. Somewhat surprising was that the horses had a higher heart rate the second time of loading than the first. Loading time was reduced with an increasing number of times the horse was loaded. However, this effect might be reversed if something scares the horse during loading. To train the young horse of loading before transportation is considered to be of great value to improve the young horse welfare and human safety during transport.

Main title:Trygg i transport – effekten av tid och upprepning på unghästars lastträning
Authors:Larsson, Matilda
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Loberg, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:457
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:unghäst, lastning, inlärning, beteende, puls
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2385
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2013 08:57
Metadata Last Modified:18 Jun 2013 08:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics