Home About Browse Search
Svenska


Unnsteinsdóttir, Sæunn Ósk, 2013. Biodiesel, framtid och möjligheter på Island. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
420kB

Abstract

Syftet med denna rapport är att studera möjligheter och utmaningar för framtida biodieselproduktion på Island. Island ska enligt EU direktiv 2009/28/EG om förnybara energikällor uppfylla målet att 10 % av den totala energin i transportsektorn ska komma från förnybara energikällor år 2020. Idag ligger andelen förnybara drivmedel i transportsektorn på 0.35 %. Island har lagt fram ett policydokument om att 10 % -målet även gäller för fiskindustrin, som står för en stor del av den totala oljeanvändningen på Island.

Metoden i projektet har huvudsakligen varit litteraturstudier samt några intervjuer.
Projektet visar att det finns goda möjligheter att öka biodieselproduktionen på Island och även nå 10 % -målet under förutsättning att tillgången på lämpliga råvaror ökar. Enligt grova beräkningar i denna rapport kan inhemsk
biodieselproduktion uppgå till 3,2 % av den totala oljeimporten år 2030. Potentiella råvaror för biodieselproduktion är grödor, fetter samt oljerikt avfall.
En slutsats av projektet är att Island inte bör fortsätta att satsa på odling av mat- och foderbaserande grödor, som t.ex. raps, för biodieselproduktion om förslag till förändringar av EU-direktivet, bland annat rörande markanvändning (iLUC), går igenom. Sådan odling beräknas nämligen ge större växthusgasutsläpp än fossil diesel. Därför bör tillgången på råvaror, som enligt EU-direktiven får dubbelräkna sitt energiinnehåll förbättras, t.ex. icke mat- och foderbaserande grödor, fetter och oljerikt avfall samt alger. Island fokuserar nu mest på odling av raps men skulle även kunna fokusera mer på odling av så kallade energigrödor d.v.s. grödor som är rika på lignocellulosa och som inte är mat- och foderbaserande. Dessa möjligheter bör uppmärksammas mer och är intressanta i kombination med revegetation samt att det idag finns obrukad mark på Island som om skulle kunna användas för sådan odling. Regelverk för avfallshantering behöver skärpas för att animaliska fetter och annat oljerikt avfall lättare ska kunna samlas in.

En iakttagelse som gjorts i projektet är att man på Island använder förnybar metanol vid biodieselproduktion till skillnad från i Sverige där man huvudsakligen använder fossil metanol.

Det är angeläget att politiska beslut på bioenergiområdet fattas så snart som möjligt på Island som en följd av EU:s direktiv.

,

The aim of the project is to study the possibilities and challenges for future biodiesel production in Iceland. According to EU Directive 2009/28/EC on Renewable Energy Iceland has to fulfil the target that 10% of the fuels in
the transport sector will be renewable by 2020. Today the rate of renewable fuels in the transport sector is 0.35 %. Iceland has stated in a policy document
that the 10% target will apply to the fish industry as well, which is consuming a great part of the total oil supply in Iceland.

The methods used in this project are mostly literature studies and a few interviews. It is concluded in this report that there are good possibilities to increase
the biodiesel production in Iceland and also to reach the 10% target on the condition that the supply of appropriate raw material increases. According to rough estimations in this project the domestic biodiesel production can
reach ca. 3.2 % of the total imported oil in 2030. The potential raw material for biodiesel production is crops, fats and oil waste.

The conclusion of the report is that Iceland should not continue to focus on cultivation of crops for food and feed, e.g. rapeseed, for biodiesel production if the proposed amendments to the EU Directive, among other
things concerning indirect Land Use Change (iLUC), will be adopted. This kind of cultivation is namely supposed to increase the green house gas emissions (GHG) more than fossil fuels. Therefore the supply of raw material,
whose energy contents can be counted twice according to the EU Directive, must increase and improve, e.g. non food- and feed crops, fats, oil waste and residues and algae. Today Iceland concentrates mostly on cultivation of rapeseeds but should even focus more on energy crops e.g. lingo-cellulosic
crops and non food- and feed based crops. These possibilities should be more in focus and are interesting in combination with revegetation and the fact that there is uncultivated soil in Iceland that could be used for that kind of cultivation. Regulations for waste management need to be intensified to make it easier to collect animal fats and other kinds of oil waste.

It has furthermore been observed in this project that renewable methanol is used in biodiesel production in Iceland in contrast to Sweden where fossil methanol is used for the most part.

It is urgent that political decisions in the bioenergy field in Iceland will be made as soon as possible as a consequence of the EU Directive.

,

Markmiðið með ritgerðinni er að kanna framtíðarmöguleika og hugsanlegar hindranir í framleiðslu lífdísils á Íslandi. Ritgerðin er aðallega byggð á heimildum en einnig voru tekin nokkur viðtöl.

Ísland er skuldbundið til að uppfylla markmið tilskipunar 2009/28/EB um endurnýtanlega orkugjafa sem kveður á um að 10 % af heildarorkunotkun í samgöngum komi frá endurnýtanlegum orkugjöfum árið 2020. Í dag er
hlutfall endurnýtanlegra orkugjafa í samgöngum á Íslandi aðeins 0.35 %.

Ísland hefur lagt fram stefnuskjal þar sem segir að 10 % markmiðið muni einnig eiga við um fiskiðnaðinn sem nýtir stóran hluta af innfluttri olíu á Íslandi.

Ritgerðin leiðir í ljós að það er vel mögulegt að auka lífdísilframleiðslu á Íslandi og jafnvel að ná fyrrgreindu 10 % markmiði ef aðgengi að þeim hrávörum sem þarf við framleiðsluna eykst. Samkvæmt grófum útreikningum getur innlend lífdísilframleiðsla náð 3.2 % af heildarmagni
innfluttrar olíu árið 2030. Þær hrávörur sem munu nýtast við slíka framleiðslu eru plöntur, feiti og aðrir olíuríkir afgangar.

Ein af niðurstöðum ritgerðarinnar er að Ísland ætti ekki að leggja áherslu á að rækta plöntur til lífdísilframleiðslu sem nýst geta til matvæla- og fóðurframleiðslu, eins og repju, verði breytingartillaga við tilskipun Evrópusambandsins samþykkt, sem m.a. varðar breytta jarðvegsnotkun (iLUC). Slík ræktun mun samkvæmt breytingartillögunni valda meiri losun gróðurhúsalofttegunda en venjuleg dísilolía. Vegna þessa ber að bæta aðgengi að hrávörum sem má tvöfalda orkuinnihald á, skv. tilskipuninni.

Má þar nefna t.d. plöntur sem ekki nýtast fyrir matvæla- og
fóðurframleiðslu, feiti aðra olíuríka afganga og þörunga. Ísland leggur nú mesta áherslu á að rækta repju en ætti frekar að leggja áherslu á að rækta svokallaðar orkuplöntur sem eru ríkar af lignin og sellulósa, þ.e.a.s. plöntur
sem ekki geta nýst við matvæla- og fóðurframleiðslu. Þessir möguleikar eru allrar athygli verðir og er spennandi að skoða þá í samhengi við landgræðslu og einnig landsvæði sem ekki eru nytjuð og gætu nýst fyrir þessa ræktun.

Lagaramma skortir hins vegar um umhirðu á afgöngum svo að nauðsynlegt magn af feiti og öðrum olíuríkum afgöngum safnist saman. Vert er að benda á þá staðreynd að við lífdísilframleiðslu á Íslandi notast endurnýjanlegt
metanól en í Svíþjóð notast mest óendurnýjalegt metanól.
Mikilvægt er að sem fyrst verði tekin pólitísk ákvörðun um
lífdísilframleiðslu á Íslandi í samræmi við fyrrgreinda tilskipun ESB.

Main title:Biodiesel, framtid och möjligheter på Island
Authors:Unnsteinsdóttir, Sæunn Ósk
Supervisor:Ahlgren, Serina
Examiner:Nordberg, Åke
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2013:03
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:Biodiesel, Biodieselproduktion, Island
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2384
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2384
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2013 11:21
Metadata Last Modified:18 Jun 2013 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics