Home About Browse Search
Svenska


Börjesson, Mathilda, 2013. Mjölkningssystemen och mjölkningsrutinernas effekt på laktationskurvans uthållighet . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
145kB

Abstract

Mjölkavkastningen har ökat kraftigt de senaste åren och inom mjölkproduktionen eftersträvas högavkastande kor med bra hälsa och som producerar mjölk med hög kvalitet. Ett problem med dagens mjölkproduktion med 12 månaders kalvningsintervall är att korna i genomsnitt producerar mjölk under enbart 2,5 laktation, vilket innebär att de producerar mjölk under mindre än hälften av sin livstid. Dessutom sinläggs de vid en relativt hög produktion och det har rapporterats att med 12-månaders kalvningsintervall finns en del reproduktionsproblem, vilket bland annat har orsakat den korta produktionstiden. Ett sätt att minska problemen skulle vara att förlänga kalvningsintervallet och få laktationen att bli uthålligare. Det finns flera olika mjölkningssystem och mjölkningsrutiner och frågan är om man via system och rutiner kan påverka laktationens uthållighet. Syftet med denna litteraturstudie är därför att undersöka om så är möjligt. Laktationskurvans utseende går att förändra och forskarna är överens om att en ökad mjölkningsfrekvens leder till längre tid innan mjölkavkastningen minskar efter nådd maximal avkastning och högre total mjölkavkastning. Detta resulterar i en flackare laktationskurva, där korna kan producera på hög nivå under längre tid och därmed med en uthålligare laktation. Ökad mjölkningsfrekvens i början av laktationen har en positiv effekt på avkastningen även under resterade laktation. Närvaro av kalv leder till ökad mjölkavkastning under perioden kalven diar, men i litteraturen rapporteras olika resultat, om den ökade mjölkavkastningen kvarstår efter avvänjning eller inte. Noggrann förstimulering leder till bättre oxytocinfrisättning, bättre mjölknedsläpp och därmed mindre residualmjölk. Den ökade mjölkmängden som uppstår med uthålligare laktation är ett incitament till förlängt kalvningsintervall. Det i sin tur skulle leda till färre antal kalvningar, mindre fertilitetsproblem, bättre grovfoderutnyttjande samt högre total mjölkavkastning.

,

Milk yield has increased significantly in recent years and in dairy production high-yielding cows with good health and producing high quality milk is pursued. One problem with today's milk production with 12-month calving interval is that cows produce on average milk for 2.5 lactations, which means, they produce milk for less than half their lifetime. In addition many cows are dried off at a relatively high milk production. With a 12-month calving interval some reproductive problems has been reported. These problems could be reduced with an extended calving interval and a more persistent lactation. Different milking systems and milking routines is used and the question is if the persistence of the lactation can be affected through systems and routines. The aim of this study is therefore to investigate whether this is possible. The appearance of the lactation curve can be changed and researchers agree that increased milking frequency leads to maintenance of peak lactation for longer and higher total milk yield. This provides a flatter lactation curve, where the cows can produce on a high level for longer time and therefore a more persistent lactation. Increased milking frequency in early lactation has a positive effect on milk yield during the remaining lactation. The presence of calf during milking leads to increased milk yield the time the calf suckles. The literature reports different results whether the increased milk yield remains after weaning or not. Careful pre-stimulation leads to better oxytocin release, better milk let-down and thus less residual milk. The increased amount of milk that occur with a more persistent lactation is an incentive to extend the calving intervals. This in turn would lead to fewer calvings, lower fertility problems, better forage utilization and better milk production.

Main title:Mjölkningssystemen och mjölkningsrutinernas effekt på laktationskurvans uthållighet
Authors:Börjesson, Mathilda
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:424
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Mjölkningssystem, Mjölkningsrutin, Mjölkningsfrekvens, Uthållighet, Kalvningsintervall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2370
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2370
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2013 13:39
Metadata Last Modified:12 Jun 2013 13:39

Repository Staff Only: item control page