Home About Browse Search
Svenska


Bruylandt, Jim, 2013. Implementering av regional utveckling : Uppsala läns ambition att skapa ekonomisk tillväxt. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den regionala nivån har med tiden blivit allt viktigare. Både EU:s insatser genom sammanhållningspolitiken och strukturfonderna har tydligt en regional utgångspunkt. Men även på nationell nivå ses den regionala nivån som allt viktigare för olika regionala utvecklingsinsatser. Samtidigt har Sverige ännu inte regionaliserats fullt ut. Nya strukturer staplas ovanpå de gamla och det finns en mängd geografiska avgränsningar och strukturer som för den enskilde medborgaren kan vara svårt att greppa. Inte heller den svenska regionala offentliga förvaltningen är enhetlig, exempelvis har Sverige tre olika organ för regional utveckling.

Den regionala nivåns ökade betydelse är resultatet av en insikt om behovet av att involvera fler parter i politikens planering och genomförande. Inte minst har EU under lång tid talat för partnerskap och strävat efter att leva upp till subsidiaritetsprincipen. Forskare talar om denna förändring av samhällsstyrningen som en övergång från government till governance och flernivåstyrning. Retoriskt rör det sig om att förankra beslut för att skapa hållbarhet, engagemang och att använda gemensamma resurser utifrån regionala förutsättningar. Vi ser en process där EU och staten skapar policys och trycker på för att få till stånd ett ökat underifrånperspektiv.

Denna uppsats tar utgångspunkt i Uppsala läns regionala utveckling och länets regionala utvecklingsstrategi (RUS), Drivkraft 3.0. Under vår- och sommar halvåret 2012 har politiker och tjänstemän involverade i framtagandet av RUS intervjuats för att skapa en förståelse för hur kravet uppifrån på ett underifrånperspektiv i regional utveckling realiseras. Syftet med detta examensarbete är att skapa en förståelse för regional utveckling genom att studera hur implementeringen av regional utveckling går till samt att ta reda på om hur implementeringsprocessen är inkluderande.
Planering och framtagandet av RUS:en har dels skett på basis av olika omvärldsanalyser och rapporter. Dels genom workshops och seminarier med politiker, tjänstemän samt företrädare från näringslivet. Samtidigt ses inte RUS:en som ett nytt styrdokument då den bygger vidare på två tidigare strategier. Uppsalas regionala utvecklingsstrategi är både omfångsrik och holistisk. Universiteten, Akademiska sjukhuset, Arlanda och geografiska läget ses som de viktigaste regionala förutsättningarna. Målen i RUS:en utgår från EU:s övergripande mål EU 2020.

Resultatet av studien visar att i ett uppifrånperspektiv ska regional utveckling handla om att skapa ekonomisk tillväxt. Den primära tanken är att nya företag och arbetstillfällen är grundläggande för offentlig service och för att säkerställa välfärden. Samtidigt får inte staten enligt princip starta, äga och driva företag som verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens. Insatser för regional utveckling handlar därför till stor del om att ”kratta manegen” dvs. att använda regionala resurser för att skapa förutsättningar för företag och arbetstillfällen.
Intervjustudien visar att det bland kommunernas politiker finns en viss osäkerhet kring vad regional utveckling egentligen är, möjligen p.g.a. av att det finns flera olika sätt att ”kratta manegen” dvs. att regional utveckling är så brett. Den mest påtagliga uppgiften inom regional utveckling är enligt kommunpolitikerna infrastruktursatsningar, vilket alla de intervjuade har som
högsta prioritet. Det finns också en stark tilltro att Uppsala stads utveckling kommer att spilla över på de övriga kommunerna. Målen i RUS ägs av kommunerna, men det finns inga extra finansiella styrmedel och åtagandena är frivilliga. Förankringen till länets kommuninvånare är näst intill obefintlig.

,

The regional level has become more and more important level of public administration in Sweden. EU's regional approach through the cohesion policy and the structural funds is one proof of this. But also at national level, regions are seen as more important for different regional development efforts. Despite this Sweden has not yet fully been regionalized. New structures are stacked on top of the old ones and there are a variety of geographical boundaries and structures which for the individual citizen can be difficult to grasp. As an example the Swedish regional public administration has three different types’ of regional development agencies.

The increased importance of the regional level is the result of a realization of the need to involve more stakeholders in policy planning and implementation. The EU has talked of partnership for a long time and strived to live up to the principle of subsidiarity. Researchers talk about this change of government as a shift from government to governance or multi-level governance. Rhetorical, these are efforts of anchoring decisions to create sustainability, commitment and make better use of common resources based on regional opportunities. Evidently there is a process in which the EU and the government create policies to induce a bottom-up perspective.

This thesis focus on Uppsala county’s regional development and the referral version of the county's regional development strategy (RUS), Drivkraft 3.0. During spring and summer 2012, politicians and officials involved in the drafting of RUS have been interviewed in order to create a better understanding of how the requirements in a top-down manner on a bottom-up perspective is realized within regional development. The purpose of this thesis is to create an understanding of regional development by studying the implementation of regional development and to find out how the implementation process is inclusive.

The regional development strategy, RUS is partly based one on various contextual analyzes and reports. In addition it is also founded on workshops and seminars with politicians, officials, and representatives. The main objective in RUS is to become “Europe’s most attractive knowledge region” and to contribute to EU 2020. The strategy is both extensive and holistic. At the same time it is not a completely new policy document since it is based on two previous strategies. Universities, University Hospital, The short distance to Arlanda airport and other important geographic locations are seen as key features for the regional development in Uppsala county.

The results of the study show that in a top-down perspective regional development main concern is creating economic growth. The primary idea is that new businesses and jobs are fundamental to sustain public service and to ensure prosperity. At the same time, the state is not allowed to start, own and run businesses. Efforts for Regional Development are therefore mostly about creating prosperous conditions for enterprises and entrepreneurship through different interventions.

The interview study shows that among municipal politicians it exist a certain uncertainty of what regional development actually is, possibly due that there are several ways to "lay the foundation" i.e. building houses, schools etc. The most significant task in regional development amongst the local politicians seems to be infrastructure investments, which the interviewees see as the highest priority. In rural municipalities, there is a strong belief that the development of Uppsala municipality will spread to the other surrounding municipalities. These municipalities do not lack of care for their own inner development potential, but it is not as evident. The objectives of the RUS are the municipalities responsibility, but there are no additional financial instruments and the commitments are voluntary. The anchorages to the county’s residents are almost non-existent.

Main title:Implementering av regional utveckling
Subtitle:Uppsala läns ambition att skapa ekonomisk tillväxt
Authors:Bruylandt, Jim
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Regional utveckling, regionförbund, regional utvecklingsstrategi, regionalisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2339
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2339
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2013 09:20
Metadata Last Modified:03 Jun 2013 09:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics