Home About Browse Search
Svenska


von Scheele, Henrik and Uggla, Fredrik , 2013. Implementering av ”Evaluation of business partners” inom Boliden : en utvärdering och fallstudie av Evaluation of Business Partners. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
839kB

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR), även kallad hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande, var en term som började användas i slutet av 60-talet. Det är en arbetsmodell där syftet är att få företag ta ansvar för verksamheten och uppmuntra till en positiv inverkan på miljön, marknaden, samhället och anställda. CSR fungerar som en inbyggd självreglerande mekanism, genom vilket ett företag kontrollerar och håller sig uppdaterade beträffande de aktiva lagarna inom internationella normer och etik.

Boliden lägger stort fokus och engagemang inom CSR- relaterade frågor. Blan annat har Boliden stärkt företagets CSR- engagemang genom att starta projektet Evaluation of Business Partner (EBP). Ett av huvudmålen med EBP är att höja standarden och öka medvetenheten angående mänskliga rättigheter bland sina affärs- och samarbetspartners. Genom EBP ser Boliden en metod för att bearbeta och minimera risker i samband med samarbetspartners eventuella brister inom socialt ansvarstagande. Boliden anser att det aktiva arbetet inom riskminimering är av yttersta vikt för att inte Bolidens varumärke ska kopplas samman och skadas i och med andra företags bristande engagemang inom CSR.

En stark utveckling inom CSR kan ses världen över och fler inser att det finns ett värde och behov av att granska samarbetspartners. Ett ökande antal företag väljer på samma sätt som Boliden att införa denna typ av CSR arbete där samarbetspartners utvärderas och följs upp. I och med att detta är ett relativt nytt kapitel inom företagens historia finns det inte direkt någon mall eller färdiga studier på hur denna typ av CSR-arbete kan gå till. Detta innebär att implementeringen av ett CSR projekt så som EBP måste skapas från grunden utan tidigare referens projekt, vilket leder till att utvecklingsperioden för projektet kan blir lång.

De anställda som vi har valt att intervjua inom Boliden ger en positiv samstämmig bild av strategin bakom EBP. Det går att konstatera att EBP bidrar med nytta i form av riskminimering. Rimligt är även att anta att mer långsiktig nytta i form av varumärkesstärkning, goodwill och förbättrade relationer med affärspartners kommer att växa fram. För att öka effektiviteten inom EBP kan Boliden förbättra webbverktyget, EBP uppföljning och göra EBP arbeta mindre tidskrävande. EBP har utvecklats mycket under dessa två ett halvt år, men det är fortfarande en lång väg att kvar innan EBP fungerar optimalt.

Vid intervjuerna med Bolidens samarbetspartners och framför allt aktieägare ges en påtagligt positiv syn på EBP. Återkommande är att det ses som en viktig del i ett det aktiva CSR-arbete som Boliden, via vilket de minimera risk och skapar goodwill. Samtidigt ser aktieägare och investerare denna typ av CSR-arbete inom företag som ett sätt att minimera risk inom sina placeringar. Detta innebär att den positiva effekten i form av risk minimeringarna verkar i två led, dels för Boliden och för deras externa intressenter. Särskiljt intressant är det för intressenter som aktieägare och investerare som framhåller etiska frågor inom valet av placeringar.

,

Corporate Social Responsibility (CSR), also known as sustainable development and corporate responsibility, were terms that began to be used in the late 60's. It is an business approach that aims to get companies to take responsibility for their business and encourage them to a positive impact on the environment, market, community and employees. CSR acts as a built-in self-regulating mechanism by which a company monitors and controls the laws of international standards and ethics.

It is very clear that Boliden are committed to CSR-related issues. As a part of their increasing commitment to CSR Boliden has started the project Evaluation of Business Partner (EBP). One of the main goals of EBP is to raise standards and awareness regarding human rights among its business partners and collaborators. EBP is seen like a method to process and minimize risks associated with deficiencies in environmental issues and social responsibility among their business partners. Boliden believes that the active work of the risk minimization is importance to so that their brand is not to be interlinked and damaged by their business partners lack of commitment to CSR.

The increasing awareness of CSR can be seen all over the world and companies now see value in examining their partners. But given that this is a relatively new chapter in the company's history, there is no official source of knowledge on this kind of CSR work. This makes the process of implementation complex. Implementing a strategy that requires both training and fundamental change in the mindset of the employees is a long process. Thereby it is of great value for companies to share their experiences on this subject with each other.

The employees that have been interviewed within Boliden has a positive coherent image of the strategy behind EBP. It is possible to conclude that EBP contributes benefit in terms of risk minimization. It is also reasonable to assume that the long-term benefit are strengthening of the company brand, goodwill and the improvement of relations with business partners will emerge. To increase the effectiveness of EBP Boliden can improve the web tool, EBP follow up and make EBP work less time consuming. EBP has developed a lot during these two a half years, but it's still a long way to go before EBP function optimally.

The interviews with Bolidens businesspartners and especially the shareholders has shown a positive view of EBP. Recurrence is that it is seen as an important part of the active CSR-work, through which Boliden minimize risk and create goodwill. Meanwhile, the shareholders and investors see this type of CSR-work within companies as a way of minimizing the risk in their investments. This means that the positive effect in terms of risk minimization are funcioning in two stages, for both Boliden and the stakeholders. It is especially interesting for shareholders and investors that emphasizes ethical issues in the choice of investments.

Main title:Implementering av ”Evaluation of business partners” inom Boliden
Subtitle:en utvärdering och fallstudie av Evaluation of Business Partners
Authors:von Scheele, Henrik and Uggla, Fredrik
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:778
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Boliden, CR, CSR, Corporate Social Responsibility, hållbar utveckling, ansvarsfullt företagande, Evaluation of business partners, företagsledning, strategi, samarbetspartners, implementering, gruvindustrin, gruvbranschen, riskminimering, legitimitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2279
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2279
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2013 14:42
Metadata Last Modified:03 May 2013 09:48

Repository Staff Only: item control page