Home About Browse Search
Svenska


Grape Engström, Frans, 2013. Bovint respiratoriskt syncytialt virus och bovint coronavirus i mjölkbesättningar på Åland : prevalens och riskfaktorer för introduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) och bovint coronavirus (BCV) är två vanligt förekommande infektioner i nötkreatursbesättningar världen över. BRSV och BCV kan orsaka luftvägssjukdom hos kalvar och vuxna nötkreatur, och BCV kan även orsaka diarré. Frihet från infektionerna har i studier satts i samband med ekonomiska vinster för lantbrukare då antikroppsnegativa besättningar visat sig ha lägre tankcelltal och att besättningar nyligen infekterade med BRSV kan ha minskad mjölkavkastning under lång tid. Man har även i en studie visat att det är möjligt för en region att hålla sig fri från BRSV under en längre tidspe-riod.

Förekomsten av BRSV och BCV har tidigare inte studerats i åländska besättningar och studi-ens syfte var att undersöka antikroppsprevalensen av BRSV och BCV i åländska mjölkbesätt-ningar samt att undersöka riskfaktorer för introduktion av smittorna från Sverige och finska fastlandet till Åland. Tankmjölk samlades in från 97%, 96% och 98% av de åländska mjölk-besättningarna 2008, 2010 respektive 2012 och analyserades avseende förekomst av antikrop-par mot BRSV och BCV. För att studera riskfaktorer skickades enkäter ut till samtliga åländska mjölkbesättningar hösten 2012.

Resultaten visade att 2008 och 2010 var inga av de provtagna besättningarna antikroppsposi-tiva mot BRSV (PP≥30) och 19% respektive 24% var antikroppspositiva mot BCV (PP≥30). Vid den sista provtagningen 2012 var 71% antikroppspositiva mot BRSV och 50% mot BCV. Svarsfrekvensen på enkätstudien var 88%. En av trettioåtta besättningar använde alltid gårds-egna skyddskläder till besökare, 33 av 38 tillät djurtransportörer gå in i stallet och 2 av 17 lantbrukare isolerade inköpta djur i karantän (17 angav att de ej köper in djur). Enkäten visade även att 31 av 38 åländska lantbrukare anlitat personal från Sverige eller finska fastlandet och att klövverkare var den vanligaste anlitade personalkategorin (29 av 38 lantbrukare). Djurin-köp under de sista två åren hade gjorts i 13 av 38 besättningar, varav 11 från åländska besätt-ningar, 3 från finska besättningar och ett från Sverige.

Den longitudinella prevalensstudien visade att BRSV introducerats till Åland mellan 2010 och 2012 och att spridningen mellan åländska mjölkbesättningar var stor. BCV har tidigare förekommit på Åland, men förekomsten har ökat sedan 2008. Studier visar att BRSV och BCV nyintroduceras mellan olika utbrott i tid och rum vilket innebär att dessa virus troligen förts in från smittkälla utanför Åland. Enkätstudien visade på flera möjliga smittvägar från Sverige och finska fastlandet där personal och djurinköp var de mest sannolika.

Det finns utrymme för förbättring av smittskyddet i åländska mjölkbesättningar. Förslag till förbättrade rutiner är att använda gårdsegna skyddskläder till besökare, att inte låta transportörer gå in bland de egna djuren och att minimera antalet inköpta djur och vid inköp kontrollera smittstatus på den säljande besättningen samt isolera djuren i karantän.

,

Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) and bovine coronavirus (BCV) are common causes of infection in cattle herds all over the world. BRSV and BCV can cause respiratory disease in bovine calves and adults, and BCV can also cause diarrhea. These infections are associated with costs for the farmer, use of antibiotic treatment and negative impact on herd health. Recent studies have shown that antibody negative herds have lower bulk tank somatic cell count compared to antibody positive herds and that these infections are associated with a decrease in milk yield that can last for several months. It has also been showed that it is possible for a region to stay free from BRSV for a long period of time.

The prevalence of BRSV and BCV in cattle herds on the Aland Islands has not previously been investigated, and the purpose of this study was to investigate the prevalence of BRSV and BCV in dairy herds on the Aland Islands, as well as to investigate risk factors for introduction of BRSV and BCV from Sweden and the Finnish mainland.

Bulk tank milk was collected in 2008, 2010 and 2012 from 97%, 96% and 98% of the dairy herds on the Aland Islands respectively, and analyzed for the presence of antibodies against BRSV and BCV. To identify eventual risk factors associated with antibody positive herds, questionnaires were sent to all dairy farms on the Aland Islands in the autumn of 2012.

The results showed that in 2008 and 2010, none of the dairy herds were antibody positive (PP≥30) towards BRSV. Regarding BCV, 19% and 24% were antibody positive (PP≥30) 2008 and 2010 respectively. In the last sample 2012, 71% were positive to BRSV, and 50% to BCV. The response rate for the questionnaire was 88%. One out of 38 herds always provided farm specific clothing for herd visitors, 33 out of 38 allowed personnel from animal transports to enter the herd, and 2 out of 17 farmers isolated new animals in quarantine (17 did not purchase animals). The questionnaire also showed that 31 out of 38 herds had hired staff from Sweden or the Finnish mainland, of which claw trimmers was the most common (29 out of 31). Thirteen out of 38 herds had bought in animals during the last two years, of which eleven originated from Åland, three from the Finnish mainland and one from Sweden.

The longitudinal prevalence study showed that BRSV was introduced to the Aland Islands between 2010 and 2012 and that it has since spread extensively among the dairy herds. There were antibody positive herds at all three sampling occasions with an increase between 2010 and 2012. Previous studies have shown that BRSV and BCV are reintroduced between out-breaks, and it is therefore likely that the infections have been introduced to the Aland Islands from Sweden or the Finnish mainland. The questionnaire identified several possible ways for the introduction, of which hired staff and animal purchases were the most likely.
The questionnaire also showed that biosecurity routines among the dairy herds on the Aland Islands can be largely improved. Suggestions of improvement includes herd specific protective clothing for visitors, not allowing personnel from animal transports to enter the herds, and minimize the introduction of new animals and if animals are to be introduced, analyze disease status of the selling herd and apply quarantine routines.

Main title:Bovint respiratoriskt syncytialt virus och bovint coronavirus i mjölkbesättningar på Åland
Subtitle:prevalens och riskfaktorer för introduktion
Authors:Grape Engström, Frans
Supervisor:Alenius, Stefan
Examiner:Fall, Nils
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:53
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Bovint respiratoriskt syncytialt virus, Bovint coronavirus, Mjölkbesättningar, Åland, Prevalens, Smittskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2251
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2251
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2013 08:23
Metadata Last Modified:26 Apr 2013 08:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics