Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Irmelinn, 2013. En japansk sten- och grusträdgård i Sverige . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta självständiga arbete gestaltar jag en trädgård utanför Sala i Västmanland. Trädgården består av en gräsmatta med många stenar, ett äppelträd, några askar och en rönn. Trädgården har legat som grund för designförslaget på hur en japansk sten- och grusträdgård kan se ut i Sverige.

Arbetet inleds med en litteraturstudie om den japanska trädgårdshistorian med inriktning på sten- och grusträdgårdar. Valet att avsluta historien efter andra världskriget gjordes på grund av att gestaltningsförslagets grund härstammar från tiden före detta och inte från de moderna japanska sten- och grusträdgårdarna. Även en inblick på kända sten- och grusträdgårdarna görs. Bland annat trädgården Saiho-ji, en av de första stenträdgårdarna där stenarna sattes i gräs, samt Ryoan-ji som är tydligt zen och buddhistisk inspirerad, där människor än idag funderar på vad den föreställer.

Arbetet går också in på hur den japanska sten- och grusträdgården var uppbyggd. Först med en mer överskådlig bild, sedan mer detaljerat på vissa delar. T.ex. vad stenar hade för betydelse, hur de placerades, arrangerades och olika användningsområden. Därefter beskrivs gruset och sanden, deras användningsområde och betydelse. Ramen och inhägnandet, hur ramen förstärkte kompositionens tavelkänsla och inhägnandet gjorde det möjligt för trädgården att inte påverkas av omvärlden utanför. Avstånd och lånat landskap tas också upp. Hur japanerna lyckades skapa avstånd i trädgården och hur de använde sig av den lånade vyn. Därefter beskrivs växterna, hur de användes, växtvalet samt vad de hade för betydelse för trädgården. Även skötseln av trädgråden tas upp, hur viktig den är samt vilka krattningstilar som användes.

Designförslaget har anpassats till de regler som finns kring hur en japansk sten- och grusträdgård är uppbyggd. Ett förslag på hur en japansk sten- och grusträdgård kan se ut i Sverige i zon 4 har tagits fram, utefter de förutsättningar som den befintliga trädgården har och de växtmaterial som klarar minst zon 4, samt de lokala material som varit tillgängliga.

,

In this independent work I have designed a garden outside Sala in Västmanland. The garden consists of a lawn with many stones, an apple tree, a few Fraxinus excelsior and a Sorbus aucuparia. The garden has been the basis for the design proposal of how a Japanese rock and gravel garden could look like in Sweden.

The work begins with a study of the Japanese garden history with a focus on rock and gravel gardens. The choice to end history after World War II was made because of the design proposal was from the time before that, and not from the modern Japanese rock and gravel gardens. Even a glimpse of famous rock and gravel gardens are made. Among other garden Saiho-ji, one of the first rock gardens where the stone were in the grass, and Ryoan-ji is clearly Zen and Buddhist inspired, where people are still thinking about what it represents.

The work also goes into how the Japanese rock and gravel garden was built. First with a bigger picture, then with more detail on some parts. For example what rocks had meaning, how they were placed, arranged and different uses. Then it describes the gravel and sand, their use and importance. The frame and the thing how surrounding the garden, the frame reinforced the picture feel of the composition and the thing how surrounding the garden made it possible for the garden to not be affected by the world outside. Distance and borrowed landscapes are also discussed. How the Japanese managed to create distance in the garden and how they used the borrowed view. Then it describes the plants, how they were used, selection of plants, and what they meant for the garden. The management of the garden is also described, how important it was and what raking styles was used.

The proposed design has been adapted to the rules how a Japanese rock and gravel garden is built. A proposal on how a Japanese rock and gravel garden can look like in Sweden in Zone 4 has been developed, along with the conditions that the existing garden has and plant material that can withstand at least Zone 4, and the available local materials.

Main title:En japansk sten- och grusträdgård i Sverige
Authors:Hermansson, Irmelinn
Supervisor:Sippola Westerlund, Jaana
Examiner:Thorpert, Petra
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Zenträdgård, torra landskap, sten, grus, design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2248
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 14:26
Metadata Last Modified:02 May 2013 06:34

Repository Staff Only: item control page