Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Joakim, 2013. Landskapsarkitekten och underhållsskulden : ett planeringsverktyg för att kartlägga och förebygga eftersatt skötsel och underhåll. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Underhållsskuld är ett relativt nytt begrepp som används av SLU Movium och i detta examensarbete. Det finns en växande underhållsskuld inom fastighetsbranschen och i de gröna utemiljöerna. Motverkas inte dessa skulder kan det leda till reinvesteringar och den ursprungliga idén med fastigheten eller anläggningen förstörs.

Landskapsarkitekter kan bidra med kunskap för att påverka omfattningen av en framtida underhållsskuld från planeringsstadiet till skötsel och underhåll i den färdiga anläggningen. En fallstudie genomfördes i Motala för att applicera ett verkligt exempel där det kommer att ske ett driftövertagande av skötseln längs den nuvarande genomfarten av riksväg 50. Genom inventering och analys kunde underhållsskulden uppmätas. För att bredda kunskapen kring ämnet utfördes litteratursökning och intervjuer, vilket resulterade i ett planeringsverktyg.

Litteratursökningen och intervjuerna visade sig styrka antagandet att skötsel och underhåll är viktiga aspekter som landskapsarkitekter och andra yrkesverksamma borde ta hänsyn till i alla projekt. Informanterna anser att eftersatt skötsel och underhåll är kapitalförstöring och genom att öka medvetenheten kring problemen kan en underhållsskuld förebyggas. På sida 49-59 finns en utskriftsvänlig version av planeringsverktyget som är uppdelat i två delar följt av en checklista på vanligt förekommande orsaker till underhållsskuld på olika ytor. Första delen handlar om att kartlägga en underhållsskuld och andra delen handlar om hur en underhållsskuld kan motverkas.

,

Maintenance debt is a relatively new term used by SLU Movium and in this thesis. There is a growing maintenance debt, namely accumulated maintenance and restoration costs, in the property and in the green environments. If the debts are not counteracted it can lead to reinvestments and the original idea of the property or the place is ruined.

Landscape architects can contribute with knowledge to influence the size of a future maintenance debt from the planning stage all the way to the care and maintenance of the completed facility. A case study was done in Motala in Sweden to apply a real example where there will be an operating assumption of management along the current passage. Through an inventory and an analysis the maintenance debt was determined. To broaden knowledge on the subject literature search and interviews were made which led to a planning tool. The literature search and interviews were proved to strengthen the assumption that care and maintenance are folded aspects that Landscape Architects and other professionals should take into account in all projects. The informants believe that neglected care and maintenance are a destruction of capital and by increasing the awareness of the problems, a maintenance debt can be prevented. On page 49-59 you will find a printable version of the planning tool that is divided into two parts, followed by a checklist of common causes of maintenance debt on various surfaces. Part one is about maintenance debt identification and part two is about maintenance debt prevention.

Main title:Landskapsarkitekten och underhållsskulden
Subtitle:ett planeringsverktyg för att kartlägga och förebygga eftersatt skötsel och underhåll
Authors:Wallin, Joakim
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Florgård, Clas and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:underhållsskuld, underhåll, skötsel, planeringsverktyg, landskapsarkitekt, maintenance debt, maintenance, planning tool, Landscape Architect
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2245
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2245
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 14:00
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 14:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics