Home About Browse Search
Svenska


Granrot, Stéphanie, 2013. Naturinspirerad trädgård : ett designförslag. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Detta arbete har syftat till att utreda vad en naturlik eller naturinspirerad trädgård bör innehålla, både vad gäller växtlighet som andra element som tillför det eftertraktade naturlika intrycket.

För att ta reda på detta behövdes en djupare granskning av det mänskliga psykets reaktioner på naturlika intryck, något som det lyckligtvis redan finns många studier om. Inom miljöpsykologin har det länge forskats om hälsofrämjande effekter av naturlika utemiljöer, och många av dessa studier har även kunnat användas i för syftet att ta reda på vad det egentligen är vi människor finner naturlikt.

Sammanställningen av fakta kring ämnet naturlik trädgård har lett till ett designförslag för en trädgård där detta tema passar väl in. I förslaget har punkterna som framkommit av den litterära sammanställningen använts både som analysverktyg och i själva designprocessen.
Den litterära granskningen sammanfattar relevant historik inom ämnet miljöpsykologisk forskning, samt olika teorier kring vad som bygger upp ett naturlikt intryck och hur man idag använder sig av olika planterings- principer för att få fram den naturlika känslan.

Resultatet av litteraturstudien är en lista som fastställts i tabell 1 och består av sexton huvudpunkter och innehåller bland annat flerskiktiga växtmaterial, ståndortsanpassat växtval, artrikedom, djurliv, naturliga dofter mm. Resultatet visade att dessa principer är användbara inom både den egna trädgården såväl som i större offentliga miljöer. De kan användas oavsett storlek på trädgård samt utnyttjas för matproduktion. Principerna har även många miljöfrämjande aspekter som kan vara allt viktigare i framtiden.

Resultatet från litteraturstudien visar även att människans psyke ofta reagerar positivt på platser vi känner igen från vår uppväxt. Man kan därför dra slutsatsen att vi som bor i ett land som är till 64 % täckt av skog borde uppskatta fler planteringar av denna typ där man även infogar skogslika delar i trädgården.

Designförslaget som framtagits är ett resultat av litteraturstudien där de 16 punkterna här införlivats för att skapa rätt intryck på platsen. Analysen har visat att den studerade platsen idag har många naturlika element såsom uppväxta träd, artrikedom, flerskiktad växtlighet och gott om djurliv. Utifrån analysen har lösningar skapats för att förstärka platsens karaktär och binda samman förslaget till en fungerande helhet. Stor vikt har lagts vid att knyta samman trädgården med omkringliggande natur på ett tilltalande vis.

Resultatet av studierna blev ett designförslag inriktat på tre delar av trädgården. Dessa var i sin tur var inspirerade av tre huvudkaraktärer som flera gånger dykt upp i litteraturstudien, ett woodland med angränsande ängsmark inspirerat av William Morris idéer, en fågelberså inspirerad av Robert Hart, samt en perennplantering i soligt läge med tydliga drag från Piet Oudolf.

,

The purpose of this thesis has been to examine what a naturalistic or nature inspired garden should contain, thinking about both plant material and other elements who provides the desired finish.

To find the answer there was a need for examining human psychological reactions to naturalistic impressions, a subject that luckily has been examined by others. In the subject of environmental psychology, there has since long been research made regarding the health benefits of naturalistic environments. Many of those studies have been useful for finding out what it really is humans find naturalistic. The summary of facts regarding the subject naturalistic garden has led to a proposition of a design for a garden where this theme is well suited. In the suggested design the results from the literary study has been implied both as tools for the analysis and in the process of the design.

The result of the literary study is the list tabell 1 and contains sixteen characters which is amongst others, multilayered plant material, the right plant at the right place, the use of many different plant species, wildlife and natural scent. The result shows that these principles are useful both in the private small garden as well as in larger public areas. They can be used for producing food and has many environmental benefits that in the future may be even more important than it is today.

The result of the literary study also shows that the human psyche often has positive reactions to places we recognize from our childhood. It can therefore be suggested that the Swedish population who´s country is covered by forest to 64 %, should appreciate garden designs with more forest like feeling.

The suggested design is the result of the literary study since the sixteen characters have been reinforced to create the correct feeling of the place. The analysis has shown that the place of study already have many of the characters such as grown trees, multiple species, multilayered plant material and plenty of wildlife. The new solutions from the analysis have been made to strengthen the theme and create a functional allover design. Much effort has been made to connect the garden to the nature outside in an attractive way.

The result of the studies became a design with focus on three different parts of the garden that where inspired by three main characters who has been mentioned many times in the literary study. A woodland adjoining to a meadow inspired by the ideas of William Morris, a bird bower inspired by Robert Hart, and a perennial border in a sunny location with apparent features of Piet Oudolf.

Main title:Naturinspirerad trädgård
Subtitle:ett designförslag
Authors:Granrot, Stéphanie
Supervisor:Sippola Westerlund, Jaana
Examiner:Thorpert, Petra
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Forest garden, biodynamisk odling, naturlig trädgård, naturlik, woodland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2252
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2013 08:32
Metadata Last Modified:26 Apr 2013 08:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics